Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Академичен състав

   

Двадесет и седем национално и международно признати професори и доценти и осемнадесет асистенти работят на постоянен трудов договор във Факултета по педагогика. Те представляват сегашния негов академичен състав. Започнали са академичната си кариера като магистри по педагогика и сродни социални науки на Софийския университет. Повечето от тях са докотори или специализанти на водещи световни университети във Великобритания, Германия, Австрия, Франция, Белгия, Русия, САЩ, Мексико и т.н. Благодарение на професионализма и личностните им качества преподавателите от нашия факултет постоянно заемат отговорни позиции в научни съвети и академии, акредитационни комисии, редакционни колегии на най-престижните специализирани издания.

Те са членове и на много научни и практически ориентирани национални и международни общности, правителствени и неправителствени организации, комисии, бордове и съвети. Експертността им ги прави предпочитани партньори при осъществяването на проекти и реализация на програми за развитие и оценяване на образованието и социалните дейности. Те са често канени като лектори, консултанти, водещи на тренинги и експерти из цяла България и в чужбина. Най-изтъкнатите от тях са удостоени с национални и международни награди за приноса им към развитието на изследването, политиката и практиката на образованието и социалните дейности.

 
проф. дпн Яна Мерджанова merdjanova@fp.uni-sofia.bg
проф. дпн Албена Чавдарова chavdarova@fp.uni-sofia.bg
проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова s.chavdarovakostova@fp.uni-sofia.bg
проф. дпн Вася Делибалтова v.delibaltova@fp.uni-sofia.bg
проф. дпн Пенка Цонева p.tsoneva@fp.uni-sofia.bg
проф. дпн Моника Богданова m.bogdanova@fp.uni-sofia.bg
проф. д-р Силвия Николаева nikolovazh@uni-sofia.bg
проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт r.peytcheva@fp.uni-sofia.bg
проф. д-р Емилия Еничарова enicharova@fp.uni-sofia.bg
проф. д-р Радка Василева rvasileva@uni-sofia.bg
проф. д-р Гинка Механджийска g.mehandjiiska@fp.uni-sofia.bg
проф. д-р Лиляна Стракова l.strakova@fp.uni-sofia.bg
доц. д-р Ивайло Тепавичаров itepavicha@uni-sofia.bg
доц. д-р Вержиния Боянова v.boyanova@fp.uni-sofia.bg
доц. д-р Тони Манасиева manasieva@fp.uni-sofia.bg
доц. д-р Силвия Цветанска s.tsvetanska@uni-sofia.bg
доц. д-р Божидара Кривирадева b.kriviradeva@fp.uni-sofia.bg
доц. д-р Ваня Божилова v.bozhilova@fp.uni-sofia.bg
доц. д-р Росица Симеонова r.simeonova@fp.uni-sofia.bg
доц. д-р Владислав Господинов v.gospodinov@fp.uni-sofia.bg
доц. д-р Илиана Петкова i.petkova@fp.uni-sofia.bg
доц. д-р Йонка Първанова y.parvanova@fp.uni-sofia.bg
доц. д-р Бистра Мизова b.mizova@fp.uni-sofia.bg
доц. д-р Благовесна Йовкова b.yovkova@fp.uni-sofia.bg
доц. д-р Силвия Върбанова s.vurbanova@fp.uni-sofia.bg
доц. д-р Мая Сотирова m.sotirova@fp.uni-sofia.bg
гл.ас. д-р Галина Георгиева g.georgieva@fp.uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Константин Теодосиев k.teodosiev@fp.uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Берджухи Йорданова berdjuhi@fp.uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Марияна Илиева m.ilieva@fp.uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Стоян Съев s.suev@fp.uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Мария Николова mariya.nikolova@fp.uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Теодорина Милушева teodorina.milusheva@fp.uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Даниела Рачева d.racheva@fp.uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Биляна Гъркова bgurkova@uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Марияна Косева m.koseva@fp.uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Атанас Генчев atanas.genchev@fp.uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Йорданка Николова yordanka.nikolova@fp.uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Даниел Полихронов d.polihronov@fp.uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Александър Христов a.hristov@fp.uni-sofia.bg
ас. д-р Мария Петкова m.petkova@fp.uni-sofia.bg
ас. д-р Симеон Сапунджиев s.sapundjiev@fp.uni-sofia.bg
гл. ас. д-р Екатерина Томова eztomova@uni-sofia.bg
ас. д-р Вероника Рачева veronica.racheva@fp.uni-sofia.bg
ас. д-р Петя Иванова p.ivanova@fp.uni-sofia.bg
ас. Катя Димитрова