Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / История на педагогиката и управление на образованието / Преподаватели / доц. д-р Божидара Кривирадева

   
Длъжност
 • Преподавател
Области на научен интерес
 • Управление на институции (в образованието и социалната работа),
 • Управление на социалната работа,
 • Превантивна и корекционна педагогика,
 • Системи за превантивна и корекционно-възпитателна дейност,
 • Работа с деца в риск,
 • Права на детето

 

Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • Организация и управление на социалната работа
 • Управление на социално-педагогическите заведения
 • Практикум по профил „Социална работа с деца”

Магистърска програма

 • Организация и управление на социалната работа
 • Иновационен мениджмънт, междуличностните отношения в групата (колектива)
Изследователска работа
 • 2011 Детски съд в България - мит и/или реалност, фонд “Научни изследвания” при СУ “Св. Кл. Охридски”, Договор №114/15.04.2011 г. (ръководител проект)
 • 2011 Съвременни очаквания към училищното образование - тенденции и управленски перспективи, фонд “Научни изследвания” при СУ “Св. Кл. Охридски”
 • 2011 “Вътрешно оценяване на качеството в организациите за социална работа”, фонд „Научни изследвания” при СУ „Св. Кл. Охридски”, Договор №179
 • 2012 Работа с деца в риск, фонд “Научни изследвания” при СУ “Св. Кл. Охридски” 045/05.04.2012 (ръководител проект)
 • 2013 Характеристики и особености на организационната култура в социални организации, № 37 от 15.04.2013 г. (ръководител проект)
 • 2013 “Развитие на системата за квалификация и кариерно израстване на академичния състав в Софийски университет "Св. Климент Охридски"” проект № BG051PO001 -3.1.09-0005
 • 2013-2014 Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалност на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качественно дистанционно обучение, проект № BG051PO001 -4.3.04-0011 (бенефициент)

 

Научно ръководство - докторантури
 • Божидар Петров Цветков - 1.2. Педагогика (Превантивна педагогика) – отчислен с право на защита. Тема: Доброволческата дейност в системата за превенция и корекция на девиантното поведение сред децата.
 • Валентина Георгиева Петева - 1.2. Педагогика (Работа с деца в риск) – отчислен с право на защита. Тема: Социално-педагогическа работа с деца в риск от отпадане от училище
 • Мариела Веселинова Георгиева - 1.2. Педагогика (Управление на социално-педагогическите институции) – защитила юни 2017 г. Тема: Управленски компетенции на ръководителя за ефективно функциониране на организации за социални услуги от резидентен тип за деца и младежи
 • Павел Дариуш Новак - 1.2. Педагогика (Работа с деца в риск) – приключил докторантурата по негово желание. Тема: Модели на социално-педагогическа работа с наркозависими младежи в Република Полша и Република България“
 • Теодор Михайлов Карайончев - 1.2. Педагогика (Управление на социално-педагогически институции) – (срок на завършване на докторантурата10.01.2019 г.). Тема: „Условия и фактори за ефективно управление на социално-педагогически институции”
Избрани публикации
 • Кривирадева, Б. (2009) Организация и дейност на социално-педагогическите институции за деца (минало и настояще).
 • Гюрова, В., Георгиева, В., Божилова, В., Кривирадева, Б. (2009) Въпроси на образователния мениджмънт.
 • Кривирадева, Б., Захарук, Т., Прокоп, И., Първанова, Й., Прокоп, П. (2012) Работа с деца в риск, Габрово.
 • Първанова, Й., Гюрова, В., Рангелова, Ем., Прокоп, И., Кривирадева, Б. (2013) Управление на съвременното училище.Предизвикателства и перспективи, Габрово.
 • Кривирадева, Б. (2009) Социални услуги за деца (учебно помагало).
 • Кривирадева, Б. (2016) Продължаващо обучение на пробационните служители тема 4 Организиране и провеждане на групова работа (с. 196-262) В: Наръчник за участници в обученията „Обучения за повишаване на професионалните компетенции и продължаваща квалификация на пробационните служители ISBN 978-954-9492-27-9.
Езици
 • Руски, полски, английски
За връзка