Начало / Университетът / Администрация

   
Главен мениджър ЖЕНИНА ЖИЛЕВА
стая 15А
тел. 9308 594, 987 69 52
jileva@admin.uni-sofia.bg
Главен секретар ДЕТЕЛИНА ИЛИЕВА
стая 6
тел. 987 39 12, 9308 336
deti@admin.uni-sofia.bg
Ръководител сектор "Финансова политика" ЕЛЕНА ПЕТРОВА
стая 8
тел. 946 34 89
petrovae@admin.uni-sofia.bg
Главен счетоводител АДРИАН МАРИНЧЕВ
стая 113
тел. 8463 489, 9308 455
0878 754 207
a.marinchev@admin.uni-sofia.bg
Главен юрисконсулт ТАНЯ ПАВЛОВА
стая 15
тел. 944 12 29, 9308 443
tpavlova@admin.uni-sofia.bg
Началник отдел „Образователни дейности“ АЛБЕНА ГРИГОРОВА
стая 227
тел. 987 34 88, 9308 444
agrigorova@admin.uni-sofia.bg
Ръководител сектор „Докторанти“ ДЕЯНА АНДОНОВА
стая 214
тел. 9462 185, 9308 445
doctoranti@admin.uni-sofia.bg
Ръководител сектор
„СДК и продължаващо образование“
ЦВЕТАНКА ПАНОВА
стая 214
тел. 8463 546, 9308 548
tspanova@admin.uni-sofia.bg
Ръководител сектор
"Предварителен финансов контрол"
АННА ШИКОВА
стая 6
тел. 987 39 12, 9308 336
annashikova@admin.uni-sofia.bg
Отдел
"Вътрешен финансово-административен контрол"
ИВО МИХАЙЛОВ
ipetrovm@admin.uni-sofia.bg
Началник отдел
„Личен състав и трудови отношения“
ДИЯНА ГЕОРГИЕВА
стая 117
тел. 9861 183, 9308 489
d.georgieva@admin.uni-sofia.bg
Началник отдел
„Научна и проектна дейност“
НАДЯ СТОЯНОВА
тел. 9308 486
n.stoyanova@admin.uni-sofia.bg
Началник отдел
„Международна дейност и протокол“
ТАТЯНА ЦАНЕВА
стая 19
тел. 9308 416; 944 64 23
ttsaneva@admin.uni-sofia.bg
Началник отдел
"Информация и връзки с обществеността"
БОРЯНА КОЛАРОВА
тел. 9443 517, 9308 436
bkolarova@admin.uni-sofia.bg
Началник отдел
"Обществени поръчки"
РУМЯНА ЦАКАНСКА
стая 15А
тел. 9308 594, 987 69 52
rcakanska@admin.uni-sofia.bg
в.и.д. Началник отдел
„Стопански“
ГЕОРГИ БОЖАНИН
стая 13
тел. 9815 219, 9308 345
georgi_bojanin@admin.uni-sofia.bg
Началник отдел
„Ремонти и снабдяване“
ГЕОРГИ БОЖАНИН
стая 13
тел. 9815 219, 9308 345
georgi_bojanin@admin.uni-sofia.bg
Началник отдел
„Университетски архив“
ИЛОНКА КОЛЕВА
стая 284
тел. 9308 468
ikoleva_archives@admin.uni-sofia.bg