Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Административно-счетоводно обслужване"

   
Главен счетоводител в.и.д. Дари Иванов
стая 113
тел. 8463 489, 9308 455
divanov@admin.uni-sofia.bg

Приемно време на Паричен салон:

от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 15.30 часа

 
Сектор "Разчети" Паричен салон на СУ – Ректорат
Ръководител сектор Вера Георгиева
тел. 9308 579
Счетоводител /плащания в брой/ Любка Бонева
тел. 9308 497
Счетоводител /банкови приходи/ Емил Иванов
тел. 9308 485
Счетоводител /текущи операции/ Красислава Благоева
тел. 9308 587
Счетоводител /разчети с доставчици/ Антония Драганова
тел. 9308 485
   
Сектор "Материален" Паричен салон на СУ – Ректорат
Ръководител сектор Белетрика Христова
тел. 9308 587
Счетоводител /касови приходи/ Диана Николова
тел. 9308 561
Счетоводител /разчети с доставчици/ Ваня Петкова
тел. 9308 561
Счетоводител /банкови и касови валутни операции/ Илияна Василева – Петрова
тел. 9308 225
   
Сектор "Каса и касови операции" Паричен салон на СУ – Ректорат
Ръководител сектор /заплати, хонорари, касови плащания/ Юлиана Николова
тел. 9308 576
Касиер /заплати и хонорари/ Тодорка Димитрова
тел. 9308 505
Касиер /заплати, хонорар, удостоверения за пенсиониране/ Емилия Пешева
тел. 9308 505
Касиер /заплати, хонорари, стипендии/ Емилия Вучкова – Сърнева
тел. 9308 233
Касиер /плащания клиенти/ Вени Георгиева
тел. 9308 398
Касиер /плащания клиенти/ Весела Куманова
тел. 9308 398
Касиер /централна каса/ Диана Михайлова
тел. 9308 323
Касиер /централна каса/ Людмила Вучоглавска
тел. 9308 323
Касиер /плащания в брой/ Юлия Стефанова
тел. 9308 581
Касиер /плащания в брой, стипендии чуждестранни граждани/ Костадинка Глиджова
тел. 9308 581

 

Дейности:

1. Участва в разработването и обосноваването на проекта за бюджет на Софийски университет "Св. Климент Охридски", в т.ч. факултетите, департаментите и обслужващите звена.

2. Анализира текущото изпълнение на бюджета на университета, в т.ч. изпълнението на бюджетите на факултетите, департаментите и обслужващите звена и разработва мотивирани предложения за извършване на корекции.

3. Изготвя, обобщава и анализира периодичните и годишните финансови отчети и отчетите за касовото изпълнение на бюджета.

4. Изготвя и анализира справки и информации за Софийски университет "Св. Климент Охридски" за първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, други министерства и ведомства.

5. Води оперативното счетоводство на университета. Извършва текуща регистрация и обработка на първичните счетоводни документи. Съхранява текущата счетоводна документация в сроковете, определени в Закона за счетоводството.

6. Извършва текущото осчетоводяване, водене на счетоводните регистри и съставяне на оборотна ведомост.

7. Анализира периодично вземанията и задълженията на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

8. Начислява и изплаща работните заплати и други възнаграждения.

9. Начислява и внася дължимите данъци и осигурителни вноски.

10. Организира извършването на периодичните инвентаризации или извънредни такива, съгласно Закона за счетоводството и оформя резултатите от тях.

11. Осъществява текущите банкови и касови плащания.