Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Административно-счетоводно обслужване"

   

Приемно време на Паричен салон:

от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 15.30 часа

 

вид Главен счетоводител Дари Иванов
стая 113
тел. 9308 455
divanov@admin.uni-sofia.bg
Зам. Главен счетоводител Иван Васев
тел. 9308 561
ivasev@admin.uni-sofia.bg
Зам. Главен счетоводител Полина Зашева
тел. 9308 496
ppzasheva@admin.uni-sofia.bg
Зам. Главен счетоводител Иванка Петкова
тел. 9308 342
ipetkova@admin.uni-sofia.bg
Ръководител сектор "Разчети" Вера Георгиева
тел. 9308 579
vgeorgieva@admin.uni-sofia.bg
Ръководител сектор "Материален" Белетрика Христова
тел. 9308 587
bhristova@admin.uni-sofia.bg
Оперативен счетоводител Ваня Гелева
тел. 9308 579
vgeleva@admin.uni-sofia.bg
Оперативен счетоводител Любка Бонева
тел. 9308 497
lboneva@admin.uni-sofia.bg
Оперативен счетоводител Красислава Благоева
тел. 9308 587
kblagoeva@admin.uni-sofia.bg
Оперативен счетоводител Емилия Вучкова – Сърнева
тел. 9308 233
evuchkova@admin.uni-sofia.bg
Оперативен счетоводител Илияна Василева
тел. 9308 225
ipetrova@admin.uni-sofia.bg
Оперативен счетоводител Василка Антонова
тел. 9308 225
vantonova@admin.uni-sofia.bg
Оперативен счетоводител Антония Драганова
тел. 9308 485
adraganova@admin.uni-sofia.bg
Оперативен счетоводител Емил Иванов
тел. 9308 485
eivanov@admin.uni-sofia.bg
Оперативен счетоводител Ангелина Рангелова
тел. 9308 585
arangelova@admin.uni-sofia.bg
Оперативен счетоводител Албена Вандова
тел. 9308 576
a.vandova@fppse.uni-sofia.bg
Оперативен счетоводител Иванка Йорданова
тел. 9308 398
iyordanova@admin.uni-sofia.bg
Ръководител сектор "Администриране на трудови възнаграждения,хонорари,стипендии и заплащане на наеми Десислава Иванова
тел. 9308 505
dtivanova@admin.uni-sofia.bg
Касиер централна каса, сектор хонорари Людмила Вучоглавска
тел. 9308 323
lvuchoglavska@admin.uni-sofia.bg
Касиер централна каса, сектор хонорари Диана Михайлова
тел. 9308 323
dmihailova@admin.uni-sofia.bg

 

Дейности:

1. Участва в разработването и обосноваването на проекта за бюджет на Софийски университет "Св. Климент Охридски", в т.ч. факултетите, департаментите и обслужващите звена.

2. Анализира текущото изпълнение на бюджета на университета, в т.ч. изпълнението на бюджетите на факултетите, департаментите и обслужващите звена и разработва мотивирани предложения за извършване на корекции.

3. Изготвя, обобщава и анализира периодичните и годишните финансови отчети и отчетите за касовото изпълнение на бюджета.

4. Изготвя и анализира справки и информации за Софийски университет "Св. Климент Охридски" за първостепенния разпоредител с бюджетни кредити, други министерства и ведомства.

5. Води оперативното счетоводство на университета. Извършва текуща регистрация и обработка на първичните счетоводни документи. Съхранява текущата счетоводна документация в сроковете, определени в Закона за счетоводството.

6. Извършва текущото осчетоводяване, водене на счетоводните регистри и съставяне на оборотна ведомост.

7. Анализира периодично вземанията и задълженията на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

8. Начислява и изплаща работните заплати и други възнаграждения.

9. Начислява и внася дължимите данъци и осигурителни вноски.

10. Организира извършването на периодичните инвентаризации или извънредни такива, съгласно Закона за счетоводството и оформя резултатите от тях.

11. Осъществява текущите банкови и касови плащания.

 

В Ректората на СУ не се събират такси в брой и всичко се плаща по банков път.

 

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСА:

БНБ централно управление

СУ СВ.КЛ.ОХРИДСКИ

BG52BNBG96613100174301

BIC код BNBGBGSD

Данни за лицето:

Трите имена, факултет, специалност, степен-бакалавър/магистър, СДК, курс/