Начало / Наука / Стратегия за развитие на човешките ресурси в науката в Софийския Университет

   
HR-logo
euraxess_logo_1449x986

 

 

 

 

 

Върхови научни постижения могат да бъдат постигнати само в среда, в която изследователите имат възможност да развиват своята кариера. На 4 октомври 2016 г. Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски” подписа декларация, с която Университетът се присъединява към принципите на Европейската харта за изследователите и Кодекса за поведение при наемането им. По този начин Университетът се ангажира с един важен процес за осигуряване на среда за върхови постижения в научните изследвания. Чрез изпълнението на препоръката на Европейската Комисия, Софийският Университет би желал да направи себе си по-привлекателен за изследователите - както за тези, които вече работят в СУ, както и за тези, които биха могли да обмислят продължаване на кариерата си с присъединяване към Университета.

Процесът се ръководи от работна група, председателствана от доц. д-р Елиза Стефанова, заместник-ректор по информационни дейности, академичен състав и администрация.

Ако имате въпроси или предложения във връзка с процеса по прилагането на Хартата и Кодекса, можете да пишете на г-жа Светлана Димитрова, експерт от EURAXESS България на: svetlana@fmi.uni-sofia.bg.

 

С прилагането и публикуването на Стратегия за развитие на човешките ресурси в науката, отчитаща Европейската харта за изследователи и Кодекса за поведение при подбор на изследователи, Университетът предприема още една стъпка напред в този процес.

Стратегията обобщава основните резултати от Анализа за съответствие на вътрешните документи и среда с Хартата и Кодекса и представя План на действията , които Университетът възнамерява да извърши, за да се приложат принципите.

 

При изпълнение на изискванията, Софийският университет „Св. Климент Охридски“ ще получи логото HR Excellence in Research, с което ще затвърди неговото място на престижна институция, осигуряваща условия за развитие на водещи изследователи. За да притежава логото, Университетът се съгласява да извършва периодично вътрешна и външна оценки на средата, която осигурява за изследователите.

Подкрепа на действията по присъединяване и реализиране на цялостния процес, както и на кариерното развитие на изследователите в Софийския университет осъществява ЕURAXESS центъра за кариерно развитие и мобилност на учените в СУ.

 

Cтратегия за развитие на човешките ресурси в науката

Анализ за съответствие

План на действията

Декларация, с която Университетът се присъединява към принципите на Европейската харта за изследователите и Кодекса за поведение при наемането им.

 

Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“

Правила за прилагане на Европейската харта на учените и кодекса за назначаване на изследователи в СУ „Св. Климент Охридски“

Етичен кодекс на академичната общност на СУ „Св. Климент Охридски”

Правила за работа на етичната комисия на СУ „Св. Климент Охридски”

 

Портал EURAXESS - Европейска комисия

Портал EURXESS - България

 

Събития и материали за прилагането на Хартата и Кодекса в СУ

Други Вътрешни актове на СУ, засягащи човешките ресурси в Университета