Начало / Университетът / Административна структура / Eтична комисия

   

Етичната комисия е постоянен консултативен орган, конституиран с приемането на Етичния кодекс на СУ „Св. Климент Охридски“.

В Етичния кодекс са формулирани основни етични принципи и правила за научноизследователската и преподавателската дейност.

С приемането на Етичния кодекс академичната общност на Софийския университет изразява волята си да осигури добри научни практики и готовност да се придържа към стандартите, установени в Европейската научна общност.

Етичната комисия предлага консултация и съвет по етични въпроси, свързани с научните изследвания; подпомага разбирането на етичните въпроси, възникващи в областта на научното изследване, като организира образователни и информационни инициативи; извършва проверка на сигнали за нарушение на правилата на научно-изследователската етика, регламентирани в Етичния кодекс.

Етичната комисия включва седем преподаватели от различни факултети, един студент и един представител на административния персонал.

Писма и сигнали за нарушения до Етичната комисия се подават в Деловодството на Университета.

Комисията следва утвърдените от Академическия съвет на СУ Правила за работа .

 

Европейски документи в областта на етичните аспекти на научните изследвания:

 

European Commission

The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of the Researchers

https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/files/am509774cee_en_e4.pdf

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter

 

ALLEA, The European Code of Conduct for Research Integrity. Revised Edition, 2017

http://www.allea.org/wp-content/uploads/2017/03/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017-1.pdf

на български език

https://www.allea.org/wp-content/uploads/2018/06/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2017-Digital_BG_FINAL.pdf

 

European Commission

Ethics for Researchers. Facilitating research excellence in FP7

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/fp7/89888/ethics-for-researchers_en.pdf

 

European Commission

Horizon 2020 - Ethics Appraisal Procedure

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/ethics_en.htm