Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Човешки ресурси"

   
HR@admin.uni-sofia.bg  
   
Началник отдел „Човешки ресурси“ МАРИЯ СЛАВЧЕВА
стая 117
тел. 9308 489
maria_kamenska@admin.uni-sofia.bg
 
Сектор "Администратиране на персонала"
тел. 8465 018, 9308 501, 9308 267
 
Ръководител сектор
"Администратиране на персонала"
ИЛИАНА ЯНЕВА
стая 112
iliana_yan@admin.uni-sofia.bg
Специалист "Човешки ресурси" ЛИЛЯНА ЦВЕТАНОВА
стая 112
ltzvetanova@admin.uni-sofia.bg
Специалист "Човешки ресурси" ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ
стая 112
lyubomir.lsto@admin.uni-sofia.bg
Специалист "Човешки ресурси" САШКА МАНЧЕВА
стая 112
smancheva@admin.uni-sofia.bg
Специалист "Човешки ресурси" ЮЛИЯ МАРТИНОВА-ГЕОРГИЕВА
стая 112
jgeorgieva@admin.uni-sofia.bg
Специалист "Човешки ресурси" ЙОРДАНКА НАКОВА
Информационeн център на СУ–дясно, стая № 2
тел. 9861183, 9308 451
Експерт "Управление на човешките ресурси" ГЕРГАНА АВРАМОВА
Информационeн център на СУ–дясно, стая № 2
тел. 9861183, 9308 451
gergana_avramova@admin.uni-sofia.bg
Специалист "Развитие на човешките ресурси" ТАНЯ ГОРЕЛСКА
Информационeн център на СУ–дясно, стая № 2
тел. 9861183, 9308 451
taniqa@admin.uni-sofia.bg
Сектор "Организация и ефективност
на труда"
тел. 9861 183, 9308 701
 
Специалист "Заплащане на труда" МИЛЕНА ВАСИЛЕВА
стая 108
mnonova@admin.uni-sofia.bg
Сектор "Здравословни и безопасни
условия на труд"
тел. 8668084, 9308 451
 
Ръководител сектор
"Здравословни и безопасни условия на труд"
МАРИЯНА ГРОЗДАНОВА
Информационeн център на СУ–дясно, стая № 1
mgrozdanova@admin.uni-sofia.bg
Специалист
"Здравословни и безопасни условия на труд"
ЦВЕТЕЛИНА ДОЙЧЕВА
Информационeн център на СУ–дясно, стая № 1
cvetelina_doicheva@admin.uni-sofia.bg
   

Дейности

Основните функции, извършвани от отдел “Човешки ресурси” се изразяват в следното:

1. Изготвяне на трудови договори на всички новоназначени преподаватели и служители в СУ “Св. Кл. Охридски”

2. Изготвяне на трудови договори на сезонния персонал по 66 ПМС в Учебно – научните бази на Университета.

3. Изготвяне на допълнителни споразумения при промяна на трудовия договор на преподавателите и служителите /хабилитация, повишаване в научно звание, преназначаване от срочен на постоянен трудов договор, чл. 110 и чл. 259 от Кодекса на труда и др./

4. Изготвяне на заповеди за освобождаване от длъжност на преподавателите и служителите.

5. Изготвяне на заповеди за пенсиониране на преподавателите и служителите.

6. Регистрация на трудовите договори, допълнителните споразумения и заповедите за освобождаване в териториалната за Университета НАП чрез изготвяне на специални бланки – уведомления съгласно изискванията на Наредба № 5/29.12.2002г. на Министерство на труда и социалната политика.

7. Изготвяне на УП – 1 и УП – 30 /Образец за трудов стаж/ на всички преподаватели и служители, подлежащи на пенсиониране и на всички желаещи да им бъде изготвено такова.

8. Обработване на трудовите книжки на всички работещи в Университета преподаватели и служители.

9. Приемане и попълване от страна на работодатели на болничните листове за временна неработоспособност, представени от преподавателите и служителите на Университета.

10. Изготвяне на Приложения от № 8 до № 12 съгласно изискванията на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване и тяхната регистрация в Националния осигурителен институт.

11. Изготвяне на заповеди за различните видове отпуски, ползвани от преподавателите и служителите в Университета: платен годишен отпуск, неплатен отпуск, творчески отпуск – платен или неплатен и т.н.

12. Извършване на цялостната дейност по обновяването и провеждането на преподавателските конкурси в Университета в съответствие със ЗНСНЗ и ППЗНСНЗ.

13. Изготвяне на щатни длъжностни разписания на всички факултети и звена в Университета по определен образец на постановление на Министерския съвет /задължително на 1 януари на всяка финансова година и при всяка актуализация на основните заплати/.

14. Ежемесечно изготвяне на справки по определен образец за натуралните показатели и тримесечно – статистически форми за Националния статистически институт.

15. Изготвяне на таблици, включващи длъжностни наименования и шифри по НКПД - Министерство на труда и социалната политика за персонала на Университета.

16. Ежегодно от 01 октомври на съответната учебна година изчисляване на основните заплати на преподавателите в зависимост от посочените в индивидуалните им учебни планове учебна и аудиторна заетост.

17. Изчисляване основните заплати на всички преподаватели и служители в Университета съгласно постановленията на Министерския съвет за актуализация на бюджетните заплати /2685 човека при всяка актуализация/ и изготвяне на съответните допълнителни споразумения за тях.

18. Изготвяне на Колективния трудов договор на СУ “Св. Кл. Охридски” /раздел I, II, III, VII и VIII/; Вътрешните правила за работната заплата и Правилника за устройството и дейността на СУ.

19. Активно участва в съставянето на бюджета на Университета.

20. Осъществява цялостната дейност по осигуряване здравословни и безопасни условия на труд в Университета, а именно:

- консултира и подпомага Ректора и другите длъжностни лица по прилагане изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при организиране и осъществяване на трудовата дейност в Университета.

- участва в комитетите по условия на труд.

- предлага и прилага мерки за въздействие при нарушения на нормите и изискванията за безопасни здравословни условия на труд в Университета.

- организира и участва заедно със службите по трудова медицина в работата по установяване и оценка на професионалните рискове.

- при констатиране на непосредствена опасност за живота и здравето на работещите в Университета информира незабавно Ректора за предприемане на мерки за отстраняване на опасностите.

- организира и участва в разработването на университетските нормативни актове за безопасност и здраве при работа; организира и участва при разработването и реализирането на програми за квалификации, преквалификация и инструктажи на работниците и служителите по безопасността и здравето при работа.

- организира и участва в разследването на причините за трудовия травматизъм и води отчетност на трудовите злополуки.