Начало / Университетът / Администрация / Отдел "Човешки ресурси"

   
Началник отдел „Човешки ресурси“ МАРИЯ СЛАВЧЕВА
стая 117
тел. 9308 489
maria_kamenska@admin.uni-sofia.bg
 
Сектор "Администратиране на персонала"  
Ръководител сектор
"Администратиране на персонала"
ЛИЛЯНА ЦВЕТАНОВА
стая 112
тел. 8465 018, 9308 501, 9308 267
ltzvetanova@admin.uni-sofia.bg
Специалист "Човешки ресурси" САШКА МАНЧЕВА
стая 112
тел. 8465 018, 9308 501, 9308 267
smancheva@admin.uni-sofia.bg
Специалист "Човешки ресурси" ЯНА МЛАДЕНОВА
стая 112
тел. 8465 018, 9308 501, 9308 267
jrmladenova@admin.uni-sofia.bg
Специалист "Човешките ресурси" ТАНЯ КОСТАДИНОВА
стая 112
тел. 8465 018, 9308 501, 9308 267
taniqa@admin.uni-sofia.bg
Специалист "Човешките ресурси" ДИАНА КИРИЛОВА
стая 112
тел. 8465 018, 9308 501, 9308 267
dkirilova@admin.uni-sofia.bg
Експерт "Управление на човешките ресурси" ГЕРГАНА АВРАМОВА
Информационeн център на СУ–дясно, стая № 2
тел. 9861183, 9308 451
gergana_avramova@admin.uni-sofia.bg
Специалист "Развитие на човешките ресурси" ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ
Информационeн център на СУ–дясно, стая № 2
тел. 9861183, 9308 451
lyubomir.lsto@admin.uni-sofia.bg
   
Сектор "Организация и ефективност
на труда"
   
Сектор "Здравословни и безопасни
условия на труд"
Информационeн център на СУ–дясно, стая № 1
тел. 8668084, 9308 451
 
Специалист
"Здравословни и безопасни условия на труд"
ЦВЕТЕЛИНА ДОЙЧЕВА
cvetelina_doicheva@admin.uni-sofia.bg
   

Дейности

1. Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за освобождаване на преподавателите и служителите в СУ “Св. Климент Охридски”.

2. Регистриране на трудовите договори, допълнителните споразумения и заповеди за освобождаване в ТД на НАП чрез изпращане на уведомления съгласно изискванията на Наредба № 5/29.12.2002 г. на Министерство на труда и социалната политика.

3. Изготвяне на справки, служебни бележки, удостоверения, оформяне на трудови книжки и др.

8. Приемане и попълване от страна на работодатели на болничните листове за временна неработоспособност.

9. Изготвяне на Приложения от № 8 до № 12 съгласно изискванията на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване и тяхната регистрация в Националния осигурителен институт.

10. Изготвяне на заповеди за отпуски, ползвани от преподавателите и служителите в Университета.

11. Извършване на цялостната дейност по обновяването и провеждането на преподавателските конкурси в Университета в съответствие със ЗНСНЗ и ППЗНСНЗ.

12. Изготвяне на щатни длъжностни разписания на всички факултети и звена в Университета.

13. Изготвяне на таблици, включващи длъжностни наименования и шифри по НКПД - Министерство на труда и социалната политика за персонала на Университета.

14. Изчисляване на основните работни заплати на всички преподаватели и служители в Университета.

16. Участва в изготвяне на Колективния трудов договор на СУ “Св. Кл. Охридски”; Вътрешните правила за работната заплата и Правилника за устройството и дейността на СУ.

17. Участва в съставянето на бюджета на Университета.

18. Осъществява цялостната дейност по осигуряване здравословни и безопасни условия на труд в Университета.

 

За връзка с нас:

HR@admin.uni-sofia.bg

 

Образци на документи - Човешки ресурси