Начало / Университетът / Администрация / Отдел „Имоти“

   

Ректорат, Южно крило, ет.1
Работно време: 08.30 - 12.00 ч. и от 13.00 – 17.30 ч.

 

Началник отдел „Имоти” юрисконсулт ИЗАБЕЛА МАРИНОВА
стая 13
тел. 9308 345
imarinova@admin.uni-sofia.bg
   

Специалист "Имоти"

 

ВАНЯ ИГНАТОВА
стая 13
тел. 9308 345
vignatova@admin.uni-sofia.bg
   
Специалист "Имоти" инж. СЛАВКА ПЕТРОВА
стая 111А
тел. 9308 529
ing_petrova@admin.uni-sofia.bg

 

Дейности:

- създава и поддържа картотека на недвижимите имоти на Университета /актове за собственост, скици, техническа документация, технически паспорти, енергийно обследване и др./;
- прави проучвания за градоустройствени и инфраструктурни решения, инвестиции и развитие на имотите;
- участва в разработване на концепции, проекти, предложения за развитие на имотите;
- организира отдаване под наем на свободни терени и площи, следи за доброто стопанисване на имотите;
- подготвя годишни планове за капитални вложения, текущи корекции на планове, тримесечни и годишни отчети;
- обработва необходимата документация за разрешение от ректора на проучвателни, проектни и строително-ремонтни работи;
- предлага разпределение на задачите между фирмите – контрагенти на Университета;
- осъществява инвеститорски контрол за спазване на технологиите, качеството и сроковете за изпълнение;
- проверява количествено-стойностните сметки за извършената работа;
- организира цялостния инвестиционен процес, включително независим строителен надзор и държавно приемане на обектите в случаите, когато това се изисква от Закона за устройство на териториите;