Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / История на педагогиката и управление на образованието / Преподаватели / проф. дпн Албена Чавдарова

   
   
Длъжност
 • Преподавател
Области на научен интерес
 • История на педагогиката
 • История на българското образование
 • История на социалната работа
Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • История на образованието и педагогическите учения
 • История на социалната работа

Магистърска степен

 • История на образованието и педагогическите учения
 • Европейски системи за социална защита
Изследователска работа  
Научно ръководство - докторантури
 • Марияна Илиева, тема: „Педагогическите възгледи на Михаил Герасков”
 • Веселин Михалев, тема: „Учебното дело в град Варна през Възраждането”
Избрани публикации
 • Чавдарова, А. История на педагогиката. (Избрани студии). С., 1996.
 • Чавдарова, А. История на социалната работа. 2-ро преработено издание. С., 2007.
 • Люлюшев, М., Колев, Й., Чавдарова, А., Сачкова, Е. и др. История на педагогиката и българското образаванието. С., 1998.
 • Чавдарова, А. Университетският педагогически семинар в Йена (1832-1923) – “мека на педагогиката”. - Годишник на СУ, Книга Педагогика, т. 96, 2004.
 • Чавдарова, А. Wilhelm Dilthey (1833-1911) – основоположник на духовно-научната педагогика. - Годишник на СУ, Книга Педагогика, т. 100, 2007.
 • Чавдарова, А. Социалната политика в Германия през периода на Третия Райх (1933-1945). - Годишник на СУ, Книга Социални дейности, т. 100, 2007.
 • Чавдарова, А. Хербартианството и неговата понятийно-научна интерпретация. - Годишник на СУ, Книга Педагогика, т. 99, 2006.
 • Tschavdarova, A. Die Sozialpaedagogik in Bulgarien – Geschichte und Gegenwart. - In: Zeitschrift fuer Sozialpaedаgogik, Нeft 3, 2005.
Езици
 • немски; руски; английски
За връзка