Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Социална работа / Преподаватели / доц. д-р Росица Симеонова

   
Длъжност
 • Зам.-декан
Области на научен интерес
 • Управление на социалната работа
 • Управление на човешките ресурси
 • Иновационен мениджмънт
 • Образователен мениджмънт
 • Оценяване на учителите
Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • Организация и управление на социалната работа
 • Управление на персонала
 • Управление на човешките ресурси

Магистърска степен

 • Управление на човешките ресурси
 • Иновационен мениджмънт
 • Мениджмънт на персонала
 • Организация и управление на социалната работа

 

Изследователска работа
 • 2011 - „Живот в общността" по ОП „Развитие на човешките ресурси” и Европейския социален фонд
 • 2011 - „Насилието над възрастни жени в семейството” – проект на БЧК по програма Daphne
 • 2011 - “Вътрешно оценяване на качеството в организациите за социална работа” – Проект НИС на СУ
 • 2009 – 2010 – „Управление на качеството в организациите за социална работа” - проект НИС на СУ, съвместно с МТСП, АСП и ДАЗД
 • 2008 – 2007 – „Организационната култура в социално-педагогическите заведения – проект НИС на СУ
 • Научни специализации и гост-лектор - САЩ, Великобритания, Ирландия, Холандия, Австрия, Испания, Латвия

Научно ръководство - докторантури

 

 
Избрани публикации
 • Симеонова, Р. Ръководство и култура в организациите за социална работа. С., 2011
 • Симеонова, Р. Управление на социалната работа (като дейност и система). С., 2011
 • Симеонова, Р. и др. Управление на качеството в организациите за социална работа. С., 2010.
 • Симеонова, Р. Ръководство на работни срещи в организациите за социална работа. - Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по педагогика, Книга Социални дейности, том 101, 2009.
 • Симеонова, Р. Управление на персонала в организациите за социална работа. - В: Управление в социалната работа. С., 2008.
 • Симеонова, Р. Управление на екипи в организациите за социална работа. - Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по педагогика, Книга Социални дейности, том 99. С., 2007.
 • Симеонова, Р. Управление на промяната в организациите за социална работа. - Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по педагогика, Книга Социални дейности, том 98. С., 2006.
 • Симеонова, Р. Набиране и подбор на персонала в организации за социална работа. - Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, Факултет по педагогика, Книга Социални дейности, том 96. С., 2003.
Езици
 • английски, руски
За връзка