Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / История

   

Създаване и откриване на факултета

Специализираното обучение по педагогика поставя началото на висшето образование в България. През 1888 г. с откриването на Висш педагогически курс към Първа мъжка гимназия се залагат основите на днешния Софийски университет, приел по-късно името на бележития ученик и следовник на братята св. св. Кирил и Методий – св. Климент Охридски. В над 120-годишната си история специалност Педагогика се изучава в рамките на Историко-филологическия, Историко-философския и Философския факултет. За този период ерудирани и родолюбиви учени като Йосиф Ковачев, Петър Нойков, Петко Цонев, Михаил Герасков, Димитър Кацаров, Найден Чакъров, Жечо Атанасов и други подготвят значителен брой висококвалифицирани педагози за нуждите на образователното дело в България.

От 1986 г. Факултетът по педагогика се обособява като самостоятелно структурно звено на Университета. Факултетът предлага три специалности – Педагогика, Социални дейности и Неформално образование, по които се осъществява обучение за придобиване на образователно-квалификационната степен „бакалавър“, а по първите две и за „магистър“ и за образователната и научна степен „доктор“. Подготовката и по трите специалности се реализира чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини.

Днес специалност Педагогика се развива като модерна университетска специалност, предоставяща на своите студенти възможности за богата учебна и практическа работа. По време на своето обучение те получават широки и задълбочени познания както за педагогическата теория и практика, така и в сферата на психологията, социологията, историята, информатиката, анатомията и физиологията, училищната хигиена и др. В процеса на обучение широко приложение намират редица нетрадиционни методи и форми – групова работа, тренинги, решаване на казуси, мултимедийно обучение, работа по проекти и др. През целия период на подготовката студентите участват в различни форми на практическа педагогическа работа в образователни институции.

Специалност Социални дейности е сравнително нова за нашата страна. Във факултета се изучава от 1997 г. В хода на обучението по специалността студентите получават задълбочена общотеоретична, специализираща и практическа подготовка по социална работа, осигуряваща висока професионална компетентност в областта на разнообразните социални проблеми на хората от различни възрасти; теоретични познания в разнообразни научни сфери като: психология, педагогика, социология, икономика, право, етика и медицина; умения за общуване с хора на различна възраст, за организация и управление на разнообразните социални дейности, за диагностициране и разрешаване на социалните и личностните проблеми на хората, за подобряване или възстановяване на тяхното социално функциониране. В процеса на обучение широко се използват съвременни методи и форми на преподаване и учене – тренинги, работа със случаи, групова работа, работа по проекти и др. Значима част от подготовката на бъдещите социални работници заемат практическите занятия (700 часа), които се осъществяват със съдействието на утвърдени държавни и неправителствени организации в областта на социалната работа. Това дава възможност на студентите още по време на обучението си да създават професионални контакти и да работят по реални социални проекти.

От академичната 2008/2009 година към Факултета по педагогика се разкрива нова специалност от образователно-квалификационната степен „бакалавър” - Неформално образование. Тя има за цел да подготви кадри с висше образование за нуждите на интензивно развиващата се сфера на допълнителни и алтернативни образователни услуги за деца и възрастни, предоставяни от специализирани държавни, частни и неправителствени организации извън официалната (формална) образователна система, даваща образователна степен (училища, колежи, университети и др.). Обучението в програмата е ориентирано към получаването на: (1) базисна хуманитарна, социална и организационно-управленска подготовка; (2) солидна фундаментална, специализираща и практическа подготовка за педагогическа работа с деца, младежи и възрастни в неформална, алтернативна образователна среда; (3) комплексна подготовка за работа в широк набор от образователни институции за допълнително и продължаващо образование, за занимания през свободното време, за консултиране и посредничество при търсене на образователни услуги и др.

Покровители на Факултета по педагогика са „Св. св. Кирил и Методий“, а 11 май е обявен за Ден на Факултета.