Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

   

РЕЗУЛТАТИ

от проведен конкурс по национална програма „Млади учени и постдокторанти“ 2020 във Факултета по педагогика - виж тук

 

КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

 

Във връзка с Националната програма „Млади учени и постдокторанти“ на МОН (https://www.mon.bg/bg/100542 ) Факултетът по педагогика обявява конкурс за:

1. Млади учени на четири часов работен ден с месечно възнаграждение 450 лв. за срок от 6 месеца.

2. Постдокторанти на четири часов работен ден с месечно възнаграждение 750 лв. за срок от 6 месеца.

 

1. Кой има право да кандидатства?

Кандидатите трябва да отговарят на дефинициите за „млад учен“1 и „постдокторант“2 до края на срока на договора. Това означава, че кандидатите за място на млад учен трябва да са придобили първа ОКС „магистър“ след 30.09.2010 г., а кандидатите за място на постдокторант трябва да са придобили ОНС „доктор“ след 30.09.2015 г.

 

2. Цели на програмата

Привличане, задържане и развитие на ново поколение висококвалифицирани млади учени и постдокторанти за осигуряване на качествено възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в изпълнение на НСРНИ и НПКНИ в синергия с целите на ИСИС.

Одобрените кандидати ще бъдат назначени за осъществяване на научно изследване по тема, съобразена с приоритетните области на НСРНИ (2017-2030).

 

3. Документи за кандидатстване

3.1. Заявление за участие в конкурса (по образец);

3.2. Проектно предложение (по образец)

3.3. Автобиография (EUROPASS формат);

3.4. Декларация (по образец);

3.5. Копие от диплома за придобита първа ОКС «магистър» или първа ОНС «доктор», в съответствие с мястото, за което се кандидатства; сертификати и удостоверения за участие в научни форуми, изследователски проекти и научни специализации

3.6. Списък с резултати от научноизследователска дейност:

(а) публикации;

(б) участия в научни конференции;

(в) участия в изследователски проекти;

(г) научни специализации;

 

Критерии за оценяване на проектните предложения.

 

Документите се подават на хартиен и електронен носител.

Къде: Деканат на ФП (каб. 58, трети етаж, южно крило на Ректората на СУ)

На кого: инспектор Светлана Конова (svetlana.konova@fp.uni-sofia.bg ) , тел: 02-9308-249)

До кога: 21.02.2020 г. до 16:00 ч.

Уведомяване на кандидатите: на 27.02.2020 г.

Назначаване на одобрените кандидати: от 01.04.2020 г. до 30.09.2020 г.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 "Млад учен" е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването ѝ. (Национална програма „Млади учени и постдокторанти“).

2 "Постдокторант" е учен, който е придобил първа образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването ѝ ( Национална програма „Млади учени и постдокторанти“).