Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

   

КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

 

В рамките на първия етап на Националната програма „Млади учени и постдокторанти“ (https://www.mon.bg/bg/100542 ) Факултетът по педагогика обявява конкурс за:

 

Позиции

 

Брой места

 

 

Работно време

 

 

Месечно възнаграждение

 

Срок

 

Млади учени

 

 

3

 

 

4 часа

 

 

450 лв.

 

 

6 месеца

 

 

Млади учени

 

 

1

 

 

2 часа

 

 

225 лв.

 

 

6 месеца

 

 

Постдокторанти

 

 

7

 

 

2 часа

 

 

375 лв.

 

 

6 месеца

 

 

 

1. Кой има право да кандидатства?

 

Кандидатите трябва да отговарят на дефинициите за „млад учен“1 и „постдокторант“2 до края на срока на договора. Това означава, че кандидатите за място на млад учен трябва да са придобили първа ОКС „магистър“ най-рано на 1.09.2009 г, а кандидатите за място на постдокторант трябва да са придобили ОНС „доктор“ най-рано на 1.09.2014 г.

 

Местата за постдокторанти с работно време 2 часа са насочени към щатни преподаватели на ФП.

Местата за млади учени са насочени към лица, които не работят на трудов договор в СУ.

 

2. Задължения на одобрените кандидати.

Одобрените кандидати ще бъдат назначени за осъществяване на научно изследване по тема, съобразена с научните приоритети, заложени в НСРНИ (Национална стратегия за развитие на научните изследвания) в РБ 2017-2030 и ИСИС (Иновационна стратегия за интелигентна специализация) на РБ 2014-2020.

Темата на изследването се предлага от кандидата под формата на проектно предложение, което се представя на етап кандидатстване. Планираното изследване може да е самостоятелно или част от национален или международен научноизследователски проект3.

В края на срока на договора кандидатите представят отчет за планираната дейност (по образец).

Проектното предложение и отчетът се оценяват от експерти – хабилитирани преподаватели, които работят в същата научна област като тази, в която попада темата на научното изследване.

При висока оценка за осъщественото научно изследване и оповестяването на неговите резултати младият учен/постдокторантът ще получи възможност за удължаване на договора (при условие, че ФП получи сума по националната програма за следващата академична година).

 

3. Документи за кандидатстване.

3.1. Заявление за участие в конкурса (по образец);

3.2. Автобиография (по образец);

3.3. Декларация (по образец)

3.4. Копие от диплома за придобита първа ОКС «магистър» или първа ОНС «доктор», в съответствие с мястото, за което се кандидатства;

3.5. Списък с резултати от научноизследователска дейност:

(а) публикации;

(б) непубликувани доклади от научни конференции;

(в) участия в изследователски проекти4;

(г) научни специализации5;

 

3.6. Проектно предложение (по образец)

3.7. Материали с доказателствен характер (когато не е налична надеждна информация онлайн):

● Копие от удостоверения за участие в научни специализации;

● Копие от удостоверения за участие в научни конференции или от програмите на конференциите, в които е видно името на кандидата;

● Копие от публикации.

 

Документите се подават на хартиен и електронен носител.

 

Къде: Деканат на ФП (каб. 56, трети етаж, южно крило на Ректората на СУ)

 

На кого: гл. инспектор Кремена Маврова (k.mavrova@fp.uni-sofia.bg ) , тел: 02-9308-337)

 

До кога: 11.03.2019 г.

 

4. Етапи на конкурса:

Оценяване: до 15.03.2019 г. ( критерии )

Уведомяване на кандидатите: до 18.03.2019 г.

Назначаване на одобрените кандидати: от 01.04.2019 г.

 

1"Млад учен" е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването ѝ. (Закон за насърчаване на научните изследвания).

2"Постдокторант" е учен, който е придобил първа образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването ѝ (Закон за насърчаване на научните изследвания).

3Проекти, финансирани от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации; Проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“ или Национални научни програми.

4Моля, отбележете Вашата роля в проекта. Отбележете също източника на финансиране: “Фонд научни изследвания” към СУ, “Фонд научни изследвания” към МОН, оперативна програма, фонд на ЕС или друг външен донор.

5Моля, отбележете публикациите, докладите и проектите, които имат пряко отношение към темата на Вашето проектно предложение. Дайте линкове към информация за публикациите, докладите и проектите в интернет, ако е приложимо.