Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

   

 

  • 2022

РЕЗУЛТАТИ

от проведен конкурс по национална програма „Млади учени и постдокторанти“ 2022 във Факултета по педагогика

виж тук

КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ – 2 (2022)

 

Във връзка с Националната програма „Млади учени и постдокторанти“ -2 (2022 г.) на МОН, заповед на Ректора на СУ № РД-19-256/20.07.2022 г.

Факултетът по педагогика обявява конкурс за:

  1. Новоназначени млади учени на четири часа с месечно възнаграждение в размер на 600 лв. на месец за срок от 6 месеца (с включени средства за осигуровки за сметка на работодателя);
  2. Млад учен, който работи в научна организация на четири часа – допълнително месечно възнаграждение в размер на от 300 лв. до 800 лв. на месец за срок от 6 месеца (с включени средства за осигуровки за сметка на работодателя);

 

Постдокторанти на четири часа – допълнително месечно възнаграждение в размер на от 400 лв. до 800 лв. на месец или месечно възнаграждение от 1000 до 1500 лв. за срок от 6 месеца (с включени средства за осигуровки за сметка на работодателя и не повече от 500лв. допълнително за изпълнение на изследователски задачи (мобилност и материали/консуматив).

 

1. Кой има право да кандидатства?

Кандидатите трябва да отговарят на дефинициите за „млад учен“ (1) и „постдокторант“ (2) до края на срока на договора. Това означава, че кандидатите за място на млад учен трябва да са придобили първа ОКС „магистър“ след 30.03.2013 г., а кандидатите за място на постдокторант трябва да са придобили ОНС „доктор“ след 30.03.2018 г.

 

МОДУЛ „МЛАДИ УЧЕНИ“

По време на участието си в програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за млад учен. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за длъжността, която ще заемат по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват, съгласно Закона за развитие на академичния състав в Република България и Правилника за прилагането му. Кандидатите по този модул могат да:

  • са новоназначени по програмата в организацията бенефициент, които отговарят на условието за млад учен;
  • заемат академичната длъжност „асистент“ или „главен асистент“ (с минимум шест месеца стаж към датата на кандидатстване) и са на трудов договор в организацията бенефициент;
  • са докторанти, отчислени с право на защита и са назначени на трудов договор в организацията бенефициент;
  • са докторанти в задочна форма на обучение или такива на самостоятелна подготовка, зачислени минимум 6 месеца преди датата на кандидатстване в организацията бенефициент и са назначени на трудов договор в нея;
  • са специалисти с висше образование, които отговарят на условието за млад учен и са на трудов договор в организацията бенефициент.

 

МОДУЛ „ПОСТОДОКТОРАНТИ“

Кандидатите по този модул могат да бъдат учени с придобита ОНС „доктор“ в страната или в чужбина. Те трябва да покриват минималните национални изисквания за придобиване на ОНС „доктор“ по научни области и/или професионални направления, в които кандидатстват.

 

По време на участието им в Програмата кандидатите трябва да отговарят на определението за постдокторант: учен, който е придобил първа ОНС „доктор“, но не повече от пет години след придобиването й.

 

С предимство ще се класират постдокторанти, които са външни за организацията бенефициент. Случаите, в които организацията, от която мигрират е ВУ или НО от страната, тя трябва да даде съгласието за участие в Програмата, както и да поеме ангажименти за пускане на кандидата в неплатен отпуск при запазване на щатното му място и използване на освободения финансов ресурс за стимулиране на млади учени.

 

2. Цели на програмата

Специфичната цел на НП „Млади учени и постдокторанти – 2“ привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани МУ и ПД, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи. Крайната цел е създаване на ново поколение висококвалифицирани учени, провеждащи качествени научни изследвания, отговорни към обществото, и с резултати, подпомагащи изпълнението на НСРНИ.

 

3. Документи за кандидатстване

3.1. Заявление за участие в конкурса (по образец);

3.2. Проектно предложение (по образец)

3.3. Финансов план (само за постдокторанти). Финансовият план следва да отговаря на детайлната работна програма за периода на проекта. Финансовият план - да обезпечава изпълнението на дейностите по проекта – за теренна работа, командировки (пътни, дневни и квартирни), заплащане на такси за правоучастие в научни форуми, материали и консумативи и др.).

3.3. Автобиография (EUROPASS формат);

3.4. Декларация (по образец);

3.5. Сканирано копие на диплома (3) за придобита първа ОКС «магистър» или първа ОНС «доктор», в съответствие с мястото, за което се кандидатства;

3.6. Списък с резултати от научноизследователска дейност:

(а) публикации;

(б) участия в научни конференции;

(в) участия в изследователски проекти;

(г) научни специализации.

3.7. Сертификати и удостоверения за участие в научни форуми, изследователски проекти и научни специализации

 

Критерии за оценяване на проектните предложения.

 

Документите се подават електронно на имейл svetlana.konova@fp.uni-sofia.bg

Срок за кандидатстване до: 13.09.2022 г.

Уведомяване на кандидатите: на 17.09.2022 г.

Срок на назначението на одобрените кандидати: от 08.10.2022 г. до 08.04.2023 г.

За повече информация: инспектор Светлана Конова, каб. 56, трети етаж, южно крило на Ректората на СУ, тел. 02 9308 337

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 "Млад учен" е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването ѝ. (Национална програма „Млади учени и постдокторанти“).

2 "Постдокторант" е учен, който е придобил първа образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването ѝ ( Национална програма „Млади учени и постдокторанти“).

3 Одобрените кандидати ще трябва да представят диплома-оригинал преди сключване на трудовия договор