Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Научноизследователска дейност / Млади учени и постдокторанти / 2021

   

15 декември 2021 г.

Форум за представяне на резултати от научноизследователските проекти на Факултета по педагогика, финансирани от Фонд „научни изследвания“ и на резултатите от Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ за 2021 г.

 

От 9.00 до 17.00 ч. онлайн

Topic: Форум ФП 15.12.2021

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82265399208?pwd=cFBwN3BRNlU0NFYzM0RQWVppRFZCdz09

Meeting ID: 822 6539 9208

Passcode: 767152

ПРОГРАМА

РЕЗУЛТАТИ

от проведен конкурс по национална програма „Млади учени и постдокторанти“ 2021 във Факултета по педагогика

- виж тук

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА

КОНКУРС ЗА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ 2021

 

Във връзка с Националната програма „Млади учени и постдокторанти“ на МОН (https://www.mon.bg/bg/100542 ) Факултетът по педагогика обявява конкурс за:

  1. Новоназначени млади учени на четири часов работен ден с месечно възнаграждение 450 лв.* на месец за срок от 6 месеца
  2. Млад учен, който работи в университета – с месечно възнаграждение 450 лв.* на месец за срок от 6 месеца
  3. Постдокторанти на четири часов работен ден с месечно възнаграждение 750 лв.* на месец за срок от 6 месеца

 

1. Кой има право да кандидатства?

Кандидатите трябва да отговарят на дефинициите за „млад учен“ (1) и „постдокторант“ (2) до края на срока на договора. Това означава, че кандидатите за място на млад учен трябва да са придобили първа ОКС „магистър“ след 30.09.2011 г., а кандидатите за място на постдокторант трябва да са придобили ОНС „доктор“ след 30.09.2016 г.

 

2. Цели на програмата

Привличане, задържане и развитие на ново поколение висококвалифицирани млади учени и постдокторанти за осигуряване на качествено възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа в изпълнение на НСРНИ и НПКНИ в синергия с целите на ИСИС.

 

Одобрените кандидати ще бъдат назначени за осъществяване на научно изследване по тема, съобразена с приоритетните области на НСРНИ (2017-2030)**.

 

3. Документи за кандидатстване

3.1. Заявление за участие в конкурса (по образец);

3.2. Проектно предложение (по образец);

3.3. Автобиография (EUROPASS формат);

3.4. Декларация (по образец);

3.5. Сканирано копие на диплома (3) за придобита първа ОКС «магистър» или първа ОНС «доктор», в съответствие с мястото, за което се кандидатства;

3.5. Сертификати и удостоверения за участие в научни форуми, изследователски проекти и научни специализации;

3.7. Списък с резултати от научноизследователска дейност:

(а) публикации;

(б) участия в научни конференции;

(в) участия в изследователски проекти;

(г) научни специализации.

 

Критерии за оценяване на проектните предложения.

***

Документите се подават електронно на имейл svetlana.konova@fp.uni-sofia.bg

До кога: 5.03.2021 г.

Оценяване и класиране на кандидатите – 10.03.2021

Уведомяване на кандидатите: до 16.03.2021 г.

Срок на назначението на одобрените кандидати: от 01.04.2021 г. до 30.09.2021

За повече информация: инспектор Светлана Конова, каб. 56, трети етаж, южно крило на Ректората на СУ, тел. 02 9308 337

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 "Млад учен" е лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен "магистър", но не повече от 10 години след придобиването ѝ. (Национална програма „Млади учени и постдокторанти“).

2 "Постдокторант" е учен, който е придобил първа образователна и научна степен "доктор", но не повече от 5 години след придобиването ѝ ( Национална програма „Млади учени и постдокторанти“).

3 Одобрените кандидати ще трябва да представят диплома-оригинал преди сключване на трудовия договор

* С осигуровки за сметка на работодателя

** Приоритетни области на Национална стратегия за развитие на научните изследвания - НСРНИ (2017-2030)

• повишаване конкурентоспособността и продуктивността на икономиката в съответствие с тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация ИСИС (2014-2020);

• социално развитие, решаване на демографския проблем и намаляване на бедността;

• подобряване на качеството на живот – храни, здраве, биоразнообразие, опазване на околната среда, градска среда и транспорт и др.;

• енергия и енергийна ефективност; ефективно оползотворяване на природни ресурси;

• културно-историческо наследство, национална идентичност и развитие на културата на обществото;

• национална сигурност и отбрана, минимизиране на щети от природни бедствия и аварии.

*** При равни други условия предимство имат вътрешните кандидати от Факултет по педагогика