Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Научноизследователска дейност

   

Научноизследователски проекти на Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Във Факултета по педагогика се осъществява активна научноизследователска дейност по проекти, финансирани от вътрешноуниверситетския фонд „Научни изследвания”, проекти с национално финансиране и международни проекти.

 

2019

 • „Възпитанието в детските организации в България (1944-1990) в извори“

Ръководител: проф. дпн Пенка Цонева

Участници: докторант Петя Иванова

 

 • „Изследване на компетентностите на учителите за оказване на долекарска помощ и прилагане на система от методи за здравно образование жа учениците“

Ръководител: доц. д-р Ивайло Прокопов

 

 • „Социално включване и приобщаващо образование на търсещи убежище и бежанци – реалност и перспективи“

Ръководител: проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова

Участници: доц. дн Милен Замфиров, доц. д-р Владислав Господинов, доц. д-р Илиана Петкова, студенти

 

 • „Нагласи, отношения и опит на преподавателите от СУ „Св. Климент Охридски“ към използване на електронни учебни ресурси при обучението на студенти със специални образователни потребности“

Ръководител: гл.ас. д-р Благовесна Йовкова

Участници: проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт, гл.ас. д-р Стоян Съев, студенти

 

 • „Удовлетвореност от труда в организациите за социална работа – оценка на служителите и очаквания на студентите“

Ръководител: доц. д-р Божидара Кривирадева

Участници: доц. д-р Йонка Първанова, маг. Ирина Данева

 

 • „Равнище на формираност на литературните компетентности у учениците в начална училищна възраст през погледа на учители, родители, писатели за деца“

Ръководител: проф. дпн Нели Иванова

Участници: доц. д-р Бистра Мизова, докт. Даниел Полихронов, докт. Десислава Петрова, докт. Десислава Тодорова, студенти

 

 • „Профил на университетската педагогика в Софийския и Лайпцигския университет (история и съвременност) – III етап

Ръководител: проф. дпн Албена Чавдарова

Участници: гл.ас. д-р Марияна Илиева, студенти

 

2018

 • „Образователен театър в училище – сцена за нови идеи в обучението, продуцирани от творческата колаборация между формално и неформално образование”

Ръководител: гл.ас. д-р Мария Николова

Участници: доц. д-р Радка Василева, докторант Евгения Роева, Мария Бояджиева

 

 • Стратегическо управление на човешките ресурси в училищните стратегии за развитие“

Ръководител: доц. д-р Динко Господинов

Участници: докторант Ина Дикова

 

 • Международна конференция „Неформалното образование през предизвикателствата на 21-ви Век“

Ръководител: доц. д-р Владислав Господинов

Участници: преподаватели и студенти от ФП, учени от чужбина

 

 • „Готовност на младите хора за семеен живот и родителство“

Ръководител: доц. д-р Тони Манасиева

Участници: гл.ас. д-р Даниела Рачева, гл.ас. д-р Йорданка Николова, студенти

 

 • „Апробиране на модел за развитие на изследователски умения в неформалното образование (природни науки)“

Ръководител: проф. дпн Вася Делибалтова

Участници: докторант Явор Киряков

 

 • „Равнище на формираност на комуникативноречевите компетентности на учениците в началния етап на основната степен на образование през погледа на родители и учители“

Ръководител: проф. дпн Нели Иванова

Участници: доц. Д-р Бистра Кирилова Мизова, докторант Люба Димитрова, докторант Даниел Полихронов, докторант Десислава Петрова, докторант Десислава Тодорова, студенти

 

 • Профил на университетската педагогика в Софийския и Лайпцигски университет (история и съвременност) – II етап“

Ръководител: проф. дпн Албена Чавдарова

Участници: гл. ас. д-р Марияна Илиева, студенти

 

2017

 • Национална кръгла маса с международно участие „Пътищата в професионализма в социалната работа – 20 години специалност „Социални дейности“ в Софийски Университет“

Председател: доц. д-р Ивайло Тепавичаров

Участници: доц. дпн Моника Богданова, доц. д-р Росица Симеонова, доц. д-р Силвия Цветанска, доц. д-р Вержиния Боянова, ас. Атанас Генчев, докторант Хенриета Илиева

 

 • „Апробиране на новопроектиран Модел за образователен дизайн на курс, приложен в контекста на висшето образование в България“

Ръководител: проф. дпн Вася Делибалтова

Участници: докторант Анна Върбанова-Иванова

 

 • „Читалищното образование в България в извори 1944-1989 г.“

Ръководител: проф. дпн Пенка Цонева

Участници: доц. д-р Бистра Мизова, студенти

 

 • „Синергичен модел за подкрепа и развитие на умения за учене у студентите“

Ръководител: доц. д-р Ваня Божилова

Участници: доц. д-р Владислав Господинов, студенти

 

 • „Психосоциални интервенции в клиничната социална работа“

Ръководител: доц. д-р Гинка Механджийска

Участници: ас. Теодорина Милушева докторант Емилина Ценова

 

 • Профил на университетската педагогика в Софийския и Лайпцигски университет (история и съвременност)“

Ръководител: проф. дпн Албена Чавдарова

Участници: гл.ас. д-р Марияна Илиева, студенти

 

 • „Равнище на формираност на езиковите компетентности у учениците в началния етап на основната степен на образование”

Ръководител: проф. дпн Нели Иванова

Участници: гл.ас. д-р Берджухи Йорданова, докторант: Люба Димитрова, докторант: Даниел Полихронов, докторант Десислава Петрова, докторант Десислава Тодорова, студенти

 

2016

 • „Педагогиката и социалната работа през XXI век – предизвикателства и перспективи“

Председател: проф. д-р Бончо Господинов

Участници: доц. д-р Лиляна Стракова, докторант Атанас Людмилов Генчев, докторант Петя Панайотова

 

 • „Системи за ресоциализация на деца и младежи“

Ръководител: доц. д-р Божидара Кривирадева

Участници: проф. дпн Албена Чавдарова, Вержиния Райкова, докторант Мариела Георгиева, докторант Теодор Карайончев, магистър Павел Новак

 

 • „Столетниците или най-старите професионални училища в България – минало, настояще и бъдеще“

Ръководител: доц. д-р Илиана Петкова

Участници: проф. дпн Яна Мерджанова, гл. ас. д-р Марияна Илиева, студенти

 

 • „Читателската самостоятелност на учениците в начална училищна възраст според учителите им”

Ръководител: проф. дпн Нели Иванова

Участници: гл.ас. д-р Берджухи Лефтерова, докторант Люба Димитрова, студенти

 

 • „Читалищното образование в България в извори 1878-1944“

Ръководител: проф. дпн Пенка Цонева

Участници: доц. д-р Динко Господинов, студенти

 

 • Умения за самостоятелно учене у студентите“

Ръководител: доц. д-р Ваня Божилова

Участници: доц. д-р Снежана Янакиева, студенти

 

 • Апробация на модел за екипна работа между студенти, учители и актьори за продуциране и представяне на творчески образователен продукт (образователни представления), осъществени от ученици от началното училище“

Ръководител: доц. д-р Радка Василева

Участници: гл.ас. д-р Марияна Косева, ас. Мария Николова, студент, Мария Бояджиева – актриса

 

 • „Изследване на ефектите от социалната работа с групи от хора, преживели кризи“

Ръководител: доц. д-р Силвия Цветанска

Участници: докторант Хенриета Илиева

 

 • „Предизвикателства пред съвременното възпитание. Кръгла маса в чест на 80-годишнината на чл.-кор. проф. Любен Димитров, дпн“

Председател: доц. д-р Владислав Господинов

Участници: доц. д-р Вержиния Боянова, проф. д-р Георги Петров, проф. дпн Емилия Рангелова, студенти