Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Дидактика / Преподаватели / проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт

   
Длъжност
 • Ръководител на катедра "Дидактика"
 • Ръководител на Центъра по образователни технологии към Факултета по педагогика
Области на научен интерес
 • Информационни и комуникационни технологии в образованието и социалните дейности
 • Електронно обучение
 • Съвременни парадигми на преподаване и учене
 • Подготовка и квалификация на учители
Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • Информационни и комуникационни технологии в образованието
 • Информационни и комуникационни технологии в социалните дейности
 • Електронно обучение за възрастни

Магистърска степен

 • Управленски информационни системи

Докторанти

 • Информационни и комуникационни технологии в изследователската дейност
Изследователска работа
 • Проект EUFAINATE-LLP-LDV-TOI-07-BG-166012, Европейска мрежа за посредници в ученето – Изследване върху състоянието на електронното учене в Центровете на професионално обучение.
 • Педагогическа ефективност на онлайн обучението - След-докторско изследване, базирано в Института по образованието на Лондонския университет.
 • Влияние на базирания на комуналния конструктивизъм дизайн на университетски курс върху мотивацията за учене на студентите.
Научно ръководство - докторантури
 • Стоян Съев, тема: “Роли на преподавателя в уеб-базираното обучение”
 • Благовесна Йовчева, тема: “Интерактивна образователна мултимедия в речевото обучение и развитие на деца със слухов дефицит”
 • Екатерина Попйорданова, тема: „Информационните и комуникационни технологии като средство за мотивиране на овладяването на чужд език сред малцинствата”
Избрани публикации
 • Peycheva-Forsyth, R. Preparatory phase (19-57) - In: Erasmus students’ mobility – Insights from Bulgarian, Polish and Romanian experience. Bucuresti: Ericom, 2007.
 • Пейчева, Р. Инспектиране на народната просвета. Генезис, съвременни измерения, тенденции и перспективи С., 2004 (в съавторство).
 • Пейчева, Р. Дизайн на университетския курс. С., 2002.
 • Пейчева, Р. Хипермедията – интегрална учебна среда. С., 2000.
 • Пейчева, Р. Привлекателност на българското висше образование (в контекста на Болонския процес). - Годишник на Софийски университет, Книга Педагогика, том 100, (под печат).
 • Пейчева, Р. Колаборативни телекомпютърни проекти – възможности за реализиране на гъвкави учебни среди. - Годишник на Софийски университет, Факултет по педагогика, том 96, 2004.
 • Пейчева, Р. Оценяване на качеството на университетското обучение – теория и практика. - Годишник на Софийски университет, Факултет по педагогика, том 93, 2003.
 • Пейчева, Р. Приложение на Интернет в системата за подготовка и квалификация на учителските кадри. - Годишник на Софийски университет, Факултет по Педагогика, том 89, 2000, ( в съавторство с Д. Павлов и В. Поплилова).
Езици
 • английски; руски
За връзка