Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Дидактика / Преподаватели / проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт

   
Длъжност
 • Ръководител на Центъра по образователни технологии към Факултета по педагогика
Области на научен интерес
 • Информационни и комуникационни технологии в образованието и социалните дейности
 • Електронно обучение
 • Съвременни парадигми на преподаване и учене
 • Подготовка и квалификация на учители
Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • Информационни и комуникационни технологии в образованието
 • Информационни и комуникационни технологии в социалните дейности
 • Електронно обучение за възрастни

Магистърска степен

 • Управленски информационни системи

 

Учебни дисциплини

 • Теория и методология на електронното обучение
 • Педагогически дизайн на електронно обучение
 • История на използване на ИКТ в образованието

 

Учебни дисциплини, отнасящи се до използване на ИКТ в разнообразен образователен контекст в магистърски програма

 • Образователен мениджмънт
 • Съвременни образователни технологии
 • Педагогика на девиантното поведение

 

Учебна дисциплина от Докторантското училище

 • Информационни и комуникационни технологии в изследователската дейност
Изследователска работа
 • Изследване на тема „Продължаваща квалификация на учителите и качество на преподаването – перспективата на учениците“, финансирано от Министерството на образованието и науката и е осъществено в изпълнение на Договор Д01-149/24.07.2019г. между Министерството и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
 • 2015 – 2018 - An Adaptive Trust-based e-assessment System for Learning (TeSLA) - Horizon2020 – ICT 20 (Information and Communication Technologies) - Technologies for better human learning and teaching
 • 2012-2014 г. - Проект от Структурни фондове - BG051PO001-4.3.04/11 - Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение
 • 2012-2014 г. - Проект от Структурни фондове - BG051PO001-3.3.06/26 - Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в СУ
 • 2008-2011 - Научно-изследователски проект № INZ01/0111, на тема: „Интегрален Университетски център за изследване, създаване и осигуряване на качество на електронното учене в разнообразен образователен контекст “УЦИЕО””. Фонд „Научни изследвания”, подпрограма „ИНТЕГРИРАНИ НАУЧНИ ЦЕНТРОВЕ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ”
 • 2009-2011 г. - Проект от Структурни фондове - BG051PO001-3.3.04/52: “Укрепване и устойчиво развитие на научноизследователския потенциал на Софийски университет в областта на електронното обучение”
 • 2010-2012 г. - Проект от програмата Обучение през целия живот № 510453-LLP-1-2010-1-DE-ERASMUS-EMHE ‘WEBWISE: „Web 2.0 в подкрепа на колаборативни учебни сценарии за висшето образование” (Web 2.0 supported Higher Education Institutional Learning Scenarios for Collaborative Learning) – ръководител на проекта за България
 • 2010-2012 г. - Проект от програмата Long Live Learning: Multilateral projects - подпрограма KA3 ICT: „Симулационна аула – Обучение на утрешните учители: (simAULA: Tomorrow's Teachers Training) - ръководител на проекта за България
 • 2008 – 2011 – програма Леонардо - „Трансфер на добри практики за повишаване на капацитета на онлайн преподавателите” (LEONARDO DA VINCI TRANSFER OF INNOVATION PROJECT, Under the Lifelong Learning Programme, AGREEMENT NUMBER - LLP-LdV/ToI/2008/RO/012, PROJECT NUMBER - 2008-1-RO1-LEO05-00709) - ръководител на проекта за България

Научно ръководство -

докторантури

Защитили докторанти:

 • Екатерина Попандонова – тема на дисертационния труд: Информационните и комуникационни технологии като средство за мотивиране на овладяването на чужд език сред малцинствата –
 • Благовесна Йовкова – тема на дисертационния труд: Интерактивна образователна мултимедия в обучението по устна реч на деца с увреден слух – защитил 2011 г.
 • Анелия Кременска – тема на дисертационния труд: Модел на уеббазирано обучение по чужд език
 • Вера Пангалова - тема на дисертационния труд: Електронното обучение в подкрепа на реинтегрирането на ученици в риск (застрашени от отпадане) в средното професионално образование
 • Мария Стойчева - тема на дисертационния труд: Колаборативен подход в дистанционното обучение за изграждане и развитие на учеща общност в обучението по специализиран чужд език
 • Стоян Съев – тема на дисертационния труд: Web базираните технологии – средство за оптимизиране на обучението (Web 2.0 технологиите в подпомагането на проектно-базираното учене)

 

Настоящи докторанти:

 • Полина Фетфова – тема на дисертационния труд: Дигиталната компетентност на образователната организация като фактор за дефиниране на потребностите от продължаваща квалификация на педагогическите специалисти
 • Весела Стоева – тема на дисертационния труд: Възможности и ограничения на електронното оценяваме във висшето образование – международна и национална перспектива
Избрани публикации
 • Пейчева-Форсайт, Р. Влияние на продължаващата квалификация на учителите върху качеството на обучението и учебния опит през погледа на учениците. - В: Господинов, Б., Пейчева-Форсайт, Р., Мизова, Б., Качество на продължаващата квалификация на педагогическите специалисти през перспективата на учители и ученици, Университетско издателство «Св. Климент Охридски», 2019 г.
 • Peytcheva-Forsyth, R.,Yovkova, B., Aleksieva, L. (2019) The Disabled and Non-disabled students' Views and Attitudes towards e-Authentication in e-Assessment, Proceedings of 13th annual International Technology, Education and Development Conference (INTED 2019), Valencia, Spain,
 • Peytcheva-Forsyth, R., Aleksieva, L. (2019) Students’ authentication and authorship checking system as a factor affecting students’ trust in online assessment, Proceedings of 13th annual International Technology, Education and Development Conference (INTED 2019), Valencia, Spain.
 • Peytcheva-Forsyth, R., H. Mellar, L. Aleksieva (2019) Using a student authentication and authorship checking system as a catalyst for developing an academic integrity culture: a Bulgarian case study. In: - Journal of Academic Ethics 17(3), 245-269.
 • Peytcheva-Forsyth R., Mellar H. (2020) Design and Execution of Large-Scale Pilots. In: Baneres D., Rodríguez M., Guerrero-Roldán A. (eds) Engineering Data-Driven Adaptive Trust-based e-Assessment Systems. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 34. Springer, Cham.
 • Mellar H., Peytcheva-Forsyth R. (2020) Integration of TeSLA in Assessment Activities. In: Baneres D., Rodríguez M., Guerrero-Roldán A. (eds) Engineering Data-Driven Adaptive Trust-based e-Assessment Systems. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, vol 34. Springer, Cham.
 • Yovkova, B. Peytcheva-Forsyth, R. (2019) Factors affecting the attitude of university professors towards the use of electronic resources in the education of disabled students, AIP Conference Proceedings 2172, 040008 (2019).
 • Peytcheva-Forsyth, R., Alexieva,L. & B. Yovkova, (2018), The Impact of Technology on Cheating and Plagiarism in the Assessment – the teachers’ and students’ perspectives, In: AIP Conference Proceedings 2048, 020037 (2018).
 • Peytcheva-Forsyth, R., Yovkova, B. & L. Alexieva, (2018), Factors Affecting Students’ Attitudes Towards Online Learning - The Case of Sofia University, In: AIP Conference Proceedings 2048, 020025 (2018).
 • Mellar, H., R. Peytcheva-Forsyth, S.Kocdar, A. Karadeniz, B. Yovkova. Addressing cheating in e-assessment using student authentication and authorship checking systems: teachers’ perspectives. In: International Journal for Educational Integrity, 12.02.2018.
 • Peytcheva-Forsyth, R., L. Aleksieva & B. Yovkova. (2018), The impact of prior experience of e-learning and e-assessment on students’ and teachers’ approaches to the use of a student authentication and authorship checking system. In: 10th annual International Conference on Education and New Learning Technologies Proceedings, Palma de Mallorca, Spain, 2-4 July,2018.
 • Karadeniz A., Peytcheva-Forsyth, R., Kocdar, S., & Okur, M. R. (2018). Approaches to prevent cheating and plagiarism in e-assessment: Higher education students’ views. Proceedings from EDULEARN18: 10th annual International Conference on Education and New Learning Technologies. Spain: IATED Academy. 10.21125/edulearn.
 • Noguera,I., A. Guerrero-Roldán, R. Peytcheva-Forsyth, B. Yovkova, Perceptions of students with special educational needs and disabilities towards the use of e-assessment in online and blended education: barrier or aid?”. In: 12th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, 5-7 March, 2018.
 • Kocdar, S., Karadeniz, A., Peytcheva-Forsyth, R. & Stoeva, V. (2018). Cheating and Plagiarism in E-Assessment: Students’ Perspectives. In: Open Praxis, 10(3), 221-235. International Council for Open and Distance Education. Retrieved December 1, 2018.
Езици
 • английски; руски
За връзка