Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Дидактика / Преподаватели

   
проф. дпн Вася Делибалтова дидактика; педагогика; насилие срещу жени
проф. дпн Яна Мерджанова професионална педагогика, професионално и кариерно ориентиране и консултиране, методика на обучението по философия и гражданско образование, философия на образованието, личностно консултиране, концептуализация и дизайн на научното изследване
проф. дпн Нели Иванова методика на обучението по български език и литература в началния етап на основната образователна степен; съвременен български език; детска литература; ограмотяване на възрастни
проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт информационни и комуникационни технологии в образованието; информационни технологии в социалната работа; електронно обучение за възрастни
проф. д-р Бончо Господинов oснови на педагогическите изследвания; емпирични изследвания в социалната работа; педагогика
проф. д-р Радка Василева педагогика; управленски тренинг;
образователен театър; решаване на конфликти
доц. д-р Илиана Петкова педагогика; професионална педагогика/професионално образование; сравнително образование
доц. д-р Бистра Мизова педагогическо общуване, комуникативни и поведенчески стратегии, практикум по експ. педагогика, практикум в спец. институции за деца
доц. д-р Благовесна Йовкова информационни и комуникационни технологии в образованието; обучение на деца със затруднения в ученето; дистанционно обучение за възрастни
доц. д-р Силвия Върбанова педагогическа социология; социология на образованието; социална адаптация и дезадаптация
гл. ас. д-р Галина Георгиева електронно портфолио; електронно оценяване; педагогика; дидактика; доцимология; педагогическа социология
гл. ас. д-р Константин Теодосиев методи на работа на педагогическия съветник
гл. ас. д-р Стоян Съев ИКТ в социалната работа; дистанционно образование за възрастни; технологично осигуряване на електронното обучение; образователни функции на виртуалната реалност
гл. ас. д-р Мария Николова анимация и образование; драма, театър и анимация в образованието; модели на образование на възрастни; педагогика; практикум в училище
гл. ас.д-р Биляна Гъркова основи на педагогическите изследвания; емпирични изследвания в неформалното образование; емпирични изследвания в социалната работа;
диагностика на аномалното развитие; музейни образователни програми
ас. д-р Мария Петкова педагогика, педагогическа социология, образование и общество
ас. д-р Вероника Рачева ИКТ в образованието и работа в дигитална среда; дизайн и приложение на дистанционното обучение; дигитална компетентност и дигитална креативност; преподаване и учене във виртуална класна стая; начална училищна педагогика; педагогика
ас. Катя Димитрова проф. ориентиране и консултиране; философия на образованието