Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Дидактика / Преподаватели / гл. ас. д-р Галина Георгиева

   
Длъжност
 • Преподавател
Области на научен интерес
 • електронно портфолио
 • подпомогнато от електронните технологии оценяване
 • групови технологии на обучение
 • изследване на взаимоотношенията в малка група

 

Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • Електронно портфолио
 • Педагогика
 • Подпомогнато от електронните технологии оценяване
 • Дидактика
 • Доцимология
 • Педагогическа социология

 

Изследователска работа
 • Дизайн на музейна образователна програма за възрастни и семейства, 2015 г. с ръководител проф. дпн В. Делибалтова
 • ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0011 “Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение”, 2012 – 2014 г. с ръководител проф. д-р Р. Форсайт.
 • Проект № BG051PO001-3.3.06/0026: “Развитие и усъвършенстване на междуфакултетска Докторантска програма в областта на педагогическите изследвания и електронното обучение в СУ”, 2012 – 2013 г. с ръководител проф. д-р Р. Форсайт.

 


Научно ръководство - докторантури  
Избрани публикации
 • Георгиева, Г. Електронното портфолио на обучавания - образователен потенциал на технологичните решения. Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", С., 2018.
 • Георгиева, Г. Разработване на електронно портфолио за целите на музейното образование. В: сп. Предучилищно и училищно образование, 2017, 6, с. 75-90.
 • Делибалтова, В., Георгиева, Г. и Морозова, Д. Дизайн на музейни образователни програми за възрастни. Университетско издателство "Св. Кл. Охридски", С., 2016.
 • Георгиева, Г. Създаване на електронно портфолио на обучавания в платформата Махара. В: сб. Образование и възпитание за утре – между традицията и иновациите (предизвикателства и хуманистични перспективи), С., 2014.
 • Георгиева, Г. Адаптиране на смесено обучение към индивидуалните различия на обучаваните. В: сб. Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука, С., 2014.

 

Езици
 • английски, руски
За връзка