Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Дидактика / Преподаватели / доц. д-р Благовесна Йовкова

   

Длъжност

 

 • Преподавател

Области на научен интерес

 

 • Електронно обучение
 • Информационни и комуникационни технологии в помощ на обучението на ученици и студенти със специални образователни потребности
 • Интерактивна образователна мултимедия

 

Преподавателска дейност

 

Бакалавърска степен

 • Информационни и комуникационни технологии в образованието
 • Обучение на деца със затруднения в ученето
 • Дистанционно обучение за възрастни

Магистърска степен

 • Информационни и комуникационни технологии в образованието
 • Технологиите в обучението на деца със специални образователни потребности
 • Оценяване и подбор на образователен софтуер
 • Теория, методология и практика на електронното обучение
 • Педагогически дизайн на електронно обучение

 

Изследователска работа

 

 • Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение - СФ, 2012-2014 г.
 • Адаптивна, базирана на доверието система за електронно оценяване на ученето (An Adaptive trust-based e-assessment System for Learning (TeSLA), Хоризонт 2020 - ICT-2015-20 Technologies for better human learning and teaching [c) Innovation Action], 2016-2018 г.
 • Нагласи, отношения и опит на преподавателите от СУ „Св. Климент Охридски“ към използване на електронни учебни ресурси при обучението на студенти със специални образователни потребности, ФНИ, 2019 г.

 

Научно ръководство - докторантури

 

 

 

Избрани публикации

 

 • Йовкова, Б. Интерактивна образователна мултимедия в обучението по устна реч на деца със слухов дефицит. Изд. Даниела Убенова, София, 2011.
 • Йовкова, Б. Овладяване на лексиката от деца с увреден слух чрез мултимедийно учене. – Образование, септември-октомври, бр. 5, 2011.
 • Пейчева-Форсайт, Р., Б. Йовкова. Сериозните компютърни игри в подготовката на бъдещите учители. – Списание на Софийския университет за електронно обучение, бр. 4, 2011.
 • Йовкова, Б. Електронно дистанционно обучение – съвременни перспективи пред студентите със специални образователни потребности. – Списание на Софийския университет за образователни изследвания, бр. 1, 2013.
 • Peytcheva-Forsyth, R., Yovkova, B., Aleksieva, L. The Disabled and Non-disabled students' Views and Attitudes towards e-Authentication in e-Assessment, Proceedings of 13th annual International Technology, Education and Development Conference (INTED 2019) , Valencia, Spain, 2019.
 • Peytcheva-Forsyth, R., Alexieva, L. & B. Yovkova, The Impact of Technology on Cheating and Plagiarism in the Assessment – the teachers’ and students’ perspectives, In: AIP Conference Proceedings (AMEE’18) 2048, 020037, 2018.
 • Peytcheva-Forsyth, R., Yovkova, B. & L. Alexievа, Factors Affecting Students’ Attitudes Towards Online Learning - The Case of Sofia University, In: AIP Conference Proceedings 2048, 020025, 2018
 • Noguera, I., A. Guerrero-Roldán, R. Peytcheva-Forsyth, B. Yovkova, Perceptions of students with special educational needs and disabilities towards the use of e-assessment in online and blended education: barrier or aid?”. In: 12th International Technology, Education and Development Conference, Valencia, Spain, 5-7 March, 2018.
 • R. Peytcheva-Forsyth, B. Yovkova, T. Ladonlahti, The potential of the TeSLA authentication system to support access to e-assessment for students with special educational needs and disabilities (Sofia university experience) In: ICERI2017, Sevilla, Spain, November 16-18, 2017
 • Yovkova, B., Peytcheva-Forsyth, R. Factors affecting the attitude of university professors towards the use of electronic resources in the education of disabled students. In: AIP Conference Proceedings (AMEE’19), issue-12172 (1), 040008, 2019.
 • Йовкова, Б., Съев, С. Възможности за оптимизиране на обучението на студенти със специални образователни потребности чрез използване на електронни учебни ресурси, Knowledge – International Journal, 2019, стр.:459-465, ISSN (print):2545 - 4439, ISSN (online):1857 - 923Х, 2019.

 

Езици
 • английски, руски

За връзка