Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Дидактика / Преподаватели / доц. Илиана Петкова

   
Длъжност
 • Зам.-декан
Области на научен интерес
 • професионална педагогика
 • история на професионалното образование
 • сравнително образование
 • подготовка и квалификация на учители
Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • педагогика;
 • професионална педагогика/професионално образование
 • сравнително образование

Магистърска степен

 • педагогика,
 • дидактика,
 • сравнително образование
Изследователска работа
 • професионалното образование – исторически аспекти и съвременно състояние;
 • подготовката и квалификацията на учителите;
 • сравнителното образование
Научно ръководство - докторантури
 • Защитил редовен докторант през 2018 г., Елена Славчева Димитрова с дисертация на тема: „Професионално и кариерно ориентиране на юноши в неформална образователна среда“
Избрани публикации
 • Петкова, И., Й. Първанова, Вл. Господинов, М. Илиева. (2019) Стажантската практика през погледа на студенти, учители-наставници и преподаватели. Годишник на СУ, книга Педагогика, том 112, стр.5-64
 • Игнатов, Г., И. Петкова. (2019) Academic motivation of students in Physical education and sport at Sofia University “St.Kliment Ohridski”. Trakia Journal of science http://tru.uni-sz.bg/tsj p.709-716
 • Петкова, И. ( 2019) Teachers` Qualification as a theoretical and practical Problem. Проблемы педагогики. № 2 (41) https://problemspedagogy.ru/images/PDF/2019/41/Problemy-pedagogiki-2-41.pdf
 • Петкова, И. (2019) Съвременни предизвикателства пред формалното професионално образование. -В: сб. „130 години университетска педагогика“. стр.380-385
 • Мерджанова, Я., И. Петкова. (2018) Професионална педагогика – в исторически традиции и глобални перспективи. УИ „Св. Кл. Охридски“, 254 с.
 • Столетниците или най-старите професионални гимназии в България (2017). Съставители Я. Мерджанова, И. Петкова, М.Илиева и др., УИ „Св.Кл.Охридски“, С., 284 с.
 • Preparation teacher for Diversity the role of Initial teacher Education (2017) Final Report to DG Education, Youth, Sport and Culture of the European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture , Directorate B – Youth, Education and Erasmus+, Unit B.2 – Schools and multilingualism Brussels,
 • Issaieva E., Yerly, G., Petkova, I., Marbaise C. & Crahay M. (2016). Conceptions et prises de positions des enseignants face à l’évaluation scolaire dans quatre systèmes éducatifs européens : quel est le reflet des cultures et politiques évaluatives. In P.-F. Coen & Bélair L. (Dirs.) Evaluation et autoévaluation, quels espaces de formation? Bruxelles : De Boeck., p. 1-44
 • Господинов, Б., Р. Пейчева-Форсайт, И. Петкова, Б. Мизова, Й. Първанова. (2016) Национално изследване на системата за подготовка на педагогическите кадри във висшите училища и сравнителен анализ на системата за поддържаща квалификация и кариерно развитие в Република България, Европейския съюз и други страни. С.,242 с.
 • Димитров, Ив., И. Петкова (2015) Смысложизненные ориентации и жизнестойкость у болгарских студентов гуманитарных специальностей – В: Научный журнал "Педагогическое образование в России", Издательство: Уральский государственный педагогический университет (Екатеринбург), №12, с.302-315
 • Петкова, И. (2012) Подготовка и квалификация на българския учител. УИ „Св. Кл. Охридски“, С., 269 стр.

Над 80 доклада в международни и национални конференции и кръгли маси.

 • Член на:
 • Учебно-научната лаборатория по експериментална и професионална педагогика „проф. д-р Петър Нойков“ към Факултета по педагогика на СУ „Св. Кл. Охридски“
 • Съюза на учените в България, секция Педагогика и психология
 • Редколегията на сп. „Професионално образование“ към МОН
 • Редколегията на International Journal of Cognitive research in Science, Engineering and education (IJCRSEE)
Езици
 • френски, английски, руски
За връзка