Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Дидактика / Преподаватели / доц. Илиана Петкова

   
Длъжност
 • Зам.-декан
Области на научен интерес
 • професионално образование,
 • неформално образование,
 • сравнително образование
Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • педагогика;
 • професионална педагогика,
 • професионално образование,
 • сравнително образование

Магистърска степен

 • педагогика,
 • дидактика,
 • лицензиране и сертифициране на образователни среди и услуги в неформалното образование,
 • сравнително образование
Изследователска работа
 • професионалното образование – исторически аспекти и съвременни трансформации;
 • подготовката и квалификацията на учителите;
 • сравнителното образование
Научно ръководство - докторантури
 • Защитил редовен докторант през 2018 г., Елена Славчева Димитрова с дисертация на тема: „Професионално и кариерно ориентиране на юноши в неформална образователна среда“
Избрани публикации
 • Мерджанова, Я., И. Петкова. (2018) Професионална педагогика – в исторически традиции и глобални перспективи. УИ „Св. Кл. Охридски“, 254 с.
 • Столетниците или най-старите професионални гимназии в България (2017). Съставители Я. Мерджанова, И. Петкова, М.Илиева и др., Уи „Св.Кл.Охридски“, С., 284 с.
 • Preparation teacher for Diversity the role of Initial teacher Education (2017) Final Report to DG Education, Youth, Sport and Culture of the European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture , Directorate B – Youth, Education and Erasmus+, Unit B.2 – Schools and multilingualism Brussels,
 • Issaieva E., Yerly, G., Petkova, I., Marbaise C. & Crahay M. (2016). Conceptions et prises de positions des enseignants face à l’évaluation scolaire dans quatre systèmes éducatifs européens : quel est le reflet des cultures et politiques évaluatives. In P.-F. Coen & Bélair L. (Dirs.) Evaluation et autoévaluation, quels espaces de formation? Bruxelles : De Boeck., p. 1-44
 • Господинов, Б., Р. Пейчева-Форсайт, И. Петкова, Б. Мизова, Й. Първанова. (2016) Национално изследване на системата за подготовка на педагогическите кадри във висшите училища и сравнителен анализ на системата за поддържаща квалификация и кариерно развитие в Република България, Европейския съюз и други страни. С.,242 с.
 • Димитров, Ив., И. Петкова (2015) Смысложизненные ориентации и жизнестойкость у болгарских студентов гуманитарных специальностей – В: Научный журнал "Педагогическое образование в России", Издательство: Уральский государственный педагогический университет (Екатеринбург), №12, с.302-315
 • Петкова, И. (2012) Подготовка и квалификация на българския учител. УИ „Св. Кл. Охридски“, С., 269 стр.
 • Над 50 доклада в международни и национални конференции и кръгли маси.

 

Езици
 • френски, английски, руски
За връзка