Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Дидактика / Преподаватели / гл. ас. д-р Стоян Съев

   
Длъжност
 • Преподавател
Области на научен интерес
 • Интегриране на информационните и комуникационните технологии в социалната работа и разнообразен образователен контекст.
 • Приложение на Web 2.0 технологии в сферата на формалното и неформалното образование
Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • Информационни и комуникационни технологии в социалната работа
 • Дистанционно образование за възрастни

Магистърска степен

 • Технологично осигуряване на електронното обучение
 • Работа с презентационен софтуер
Изследователска работа
 • Участие като изследовател в европейски проект TeSLA Project – Adaptive trust e-assessment system
Научно ръководство - докторантури  
Избрани публикации
 • Съев, С. От Web 2.0 към електронно обучение 2.0. В: Електронно, дистанционно... или обучението на 21-ви век. София, Издателство „Деметра”, 2011.
 • Съев, С. Възможности и ограничения на технологията подкаст в контекста на висшето образование. В: Четвърта национална конференция с международно участие по електронно обучение във висшето образование. Свищов, Академично издателство „Ценов“, 2012.
 • Съев, С. Възможности и ограничения на технологията видкаст за подпомагане на обучението на студенти. Списание на Софийския университет за електронно обучение, 1-2, 2012.
 • Съев, С. Приложение на технологията Flickr в обучението на бъдещи социални работници. В: Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука. София, 2014.
 • Съев, С. Възможности и ограничения на технологията блог в контекста на висшето образование – теоретични постановки и практически измерения – Образование, 3, 2015.
 • Съев, С. Уменията на 21ви век и студентите на 21ви век. В: Шеста национална конференция по електронно обучение във висшите училища. София, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2016.
Езици
 • английски, немски
За връзка