Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Дидактика / Преподаватели / гл. ас. д-р Биляна Гъркова

   
Длъжност
 • Преподавател
Области на научен интерес
 • дизайн и методи на изследвания в образованието и социалната работа;
 • педагогическа и психологическа диагностика;
 • музейни образователни програми
Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • Основи на педагогическите изследвания;
 • Емпирични изследвания в неформалното образование;
 • Емпирични изследвания в социалната работа;
 • Диагностика на аномалното развитие;
 • Музейни образователни програми
Изследователска работа  
Научно ръководство - докторантури  
Избрани публикации
 • Гъркова, Б. Емпирични изследвания в образованието и социалната работа. С. 2010.
 • Гъркова, Б. Практиката на домашното обучение: алтернатива на училището или опит за преодоляване на проблемите на учебно-възпитателния процес. Годишник на СУ, Факултет по педагогика, Книга Педагогика, Том 106, 2013.
 • Гъркова, Б. Предпоставки за възникване и процесуално-съдържателни характеристики на домашното образование в България. Автореферат, С. 2018.
 • Гъркова, Б. Нагласи на педагогическите специалисти към вариантите на реализиране на алтернативни образователни идеи и подходи в съвременен български контекст. - Педагогика, 2/ 2020.
Езици
 • руски, английски
За връзка