Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Дидактика / Преподаватели / проф. дпн Яна Мерджанова

   

 

Длъжност
 • Преподавател
 • Ръководител на Център по професионално и кариерно развитие и Учебно-научна лаборатория по експериментална и професионална педагогика
Области на научен интерес
 • Професионално ориентиране и консултиране
 • Професионална педагогика
 • Синергетика и синергетическа педагогика
 • Кариерно развитие
 • Методика на обучението по философски дисциплини
 • Философия на образованието
 • Личностно консултиране
 • Методологически въпроси на педагогиката и педагогическите изследвания
Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • професионална педагогика
 • професионално и кариерно ориентиране и консултиране
 • методика на обучението по философия и гражданско образование
 • философия на образованието
 • личностно консултиране
 • концептуализация и дизайн на научното изследване
Изследователска работа
 • Научни изследвания в областта на Синергетическата философия на образованието, глобализиране и масовизиране на съвременното образование, интегрирана методика на обучение, трансверсални компетентности, личностно развитие, професионално и кариерно развитие; участие в научно-изследователски проекти като обучител и консултант в областта на професионалното образование, кариерното и професионално ориентиране, подготовка на докторанти с курс „Концептуализация и дизайн на научното изследване“
Научно ръководство – докторантури
 • Ръководи докторантури в професионално направление 1.2. Педагогика - Професионална педагогика, Професионално и кариерно консултиране, Философия на оразованието, и в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по философски дисциплини). Има 7 защитили докторанти.
Избрани публикации
 • Рашева-Мерджанова, Я. Философия на образованието, проявена в академичен курс. Портфолио за философстващи любители на образованието. С., 2018.
 • Рашева-Мерджанова, Я. , /съавт. И. Петкова/ Професионална педагогика /в историческа традиция и глобална перспектива/. С., УИ, 2018.
 • Рашева-Мерджанова, Я. /съавт. Петя Панайотова/. Помагало по философия за личностно развитие – 8 клас. София, ИК Екстрем, 2017.
 • Рашева-Мерджанова, Я. /в съавт. С. Герджиков/. Учебни тетрадки по Философия за 9 и 10 клас. София: ИК Екстрем, 2018.
 • Рашева-Мерджанова, Я. Базови методически подходи за трансверсални компетентности. Просто 6+. София, 2014.
 • Рашева-Мерджанова, Я. Маси и масово образование в глобална среда – в търсене на идентичност. С., 2015.
 • Рашева-Мерджанова, Я. Синергетическа Философия на образованието. Синергетическа училищна педагогика. Синергично образование. С., 2017.
 • Рашева-Мерджанова, Я. Океани. Избрано. С., ИК „Изток-Запад“, 2014.
Езици
 • български, френски, руски
За връзка