Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Дидактика / Преподаватели / проф. дпн Яна Мерджанова

   

 

Длъжност
 • Преподавател
Области на научен интерес
 • Професионална педагогика
 • Професионално и кариерно ориентиране
 • Личностно консултиране
 • Философия на образованието
 • Методика на обучението по философия и гражданско образование
 • Еволюция и консултиране на майчинство
 • Синергетическа философия, компетентностно развитие
Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • Професионална педагогика
 • Професионално ориентиране и консулткиране
 • Методика на обучението по философия и гражданско образование
 • Философия на образованието
 • Личностно консултиране
 • Европейски подходи и политики на кариерно образование

Магистърска степен

 • Организационна култура, професионално и кариерно развитие – магистърско равнище
Изследователска работа
 • Научни изследвания в областта на Синергетическата философия на образованието, глобализиране и масовизиране на съвременното образование, интегрирана методика на обучение, трансверсални компетентности, личностно развитие, професионално и кариерно развитие; участие в научно-изследователски проекти като обучител и консултант в областта на професионалното образование, кариерното и професионално ориентиране, подготовка на докторанти с курс „Концептуализация и дизайн на научното изследване“
Научно ръководство – докторантури
 • 4 защитили доторанти
 • В момента е ръководител на 4 докторанти – в професионално направление 1.2. Педагогика двама (Виолетка Цолова и Добрина Велинова) и в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по философски дисциплини двама (Петя Панайотова и Перуника Кършаковa)
Избрани публикации
 • Мерджанова, Я. Теория и методика на пофесионалното ориентиране. С.,Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2011, (в съавторство с Д. Василев).
 • Мерджанова, Я. Професионална педагогика – в историческа традиция и в глобална перспектива. София, Университетско издателство, 2018 /в съавторство с Илиана Петкова/
 • Рашева-Мерджанова, Я. Експертиза на училищния учебник. Ръководство. София, 2009.
 • Рашева-Мерджанова, Я. Философия на образованието, проявена в академичен курс. Портфолио за философстващи любители на образованието. С., 2014.
 • Рашева-Мерджанова, Я. /в съавт. Петя Панайотова/. Помагало по философия за личностно развитие – 8 клас. София, ИК Екстрем, 2017.
 • Рашева-Мерджанова, Я. /в съавт. С. Герджиков/. Учебна тетрадка по Философия за 9 клас. София: ИК Екстрем, 2018.
 • Рашева-Мерджанова, Я. Базови методически подходи за трансверсални компетентности. Просто 6+. София, 2014.
 • Рашева-Мерджанова, Я., М. Богданова. Европейско кариерно образование и националната перспектива. С., Амаранд, 2012.
 • Рашева-Мерджанова, Я. Маси и масово образование в глобална среда – в търсене на идентичност. С., 2015.
 • Рашева-Мерджанова, Я. Синергетическа Философия на образованието. Синергетическа училищна педагогика. Синергично образование. С., 2017.
Езици
 • български, френски, руски
За връзка