Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Теория на възпитанието / Преподаватели / Гл. ас. д-р Даниела Рачева

   

Длъжност

 

 • Преподавател

 

Области на научен интерес

 

 • Теория на възпитанието
 • Патриотично възпитание

 

Преподавателска дейност

 

Образовантелна степен ,,бакалавър“ :

 • Теория на възпитанието,
 • Методика на възпитателната дейност,
 • Методи за работа с деца с девиантно и делинквентно поведение,
 • Интеркултурно възпитание

Изследователска работа

 

 • Патриотично възпитание

Научно ръководство - докторантури

 

 

 

 

Избрани публикации

 

 • Рачева, Д. Патриотичното възпитание-същност, цели, задачи, функции“ – одобрена за публикуване в Годишник на СУ ,,Св. Климент Охридски“, кн. ,,Педагогика“ , т. 107, 2014
 • Рачева, Д.Училището, семейството и културните институции като фактори за патриотично възпитание“ –Списание на Софийски университет за електронно обучение, бр. 3, 2013 г. - https://journal.e-center.uni-sofia.bg
 • Рачева, Д.Влияние на основните възпитателни фактори върху подготовката на младите хора за семеен живот и родителство“ – В: Академично списание "Управление и образование", Издател: Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас, България, кн.3, том 14, 2018 г., Печатен ISSN: 13126121, стр. 113.

 

 

Езици

 

 • Английски, руски

 

За връзка