Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / История на педагогиката и управление на образованието / Преподаватели / проф. д-р Емилия Еничарова

   
   
Длъжност
 • Преподавател
Области на научен интерес
 • История на българското образование;
 • Образователна политика и законодателство;
Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • История на българското образование;
 • Образователна политика и законодателство;
 • Училищно законодателство;
 • Връзки с обществеността

 

Изследователска работа
 • Участия в международни и национални конференции, в обучителни семинари, в научноизследователски проекти
Научно ръководство - докторантури  
Избрани публикации
 • Еничарова, Е. Материално осигуряване на обществените училища и учителите в България (1878-1944). София, 2015.
 • Еничарова, Е.Образователна политика и законодателство. София, 2015.
 • Еничарова, Е., В. Делибалтова. Творчеството на Петко Цонев – две гледни точки. – В: ГСУ, кн. Педагогика, т. 106, 2013.
 • Еничарова, Е. Българското образование в периода 865-1878. С., 2012.
 • Еничарова, Е. Културен възход на България през ХІV в. Търновска школа. – В: Електронен сборник, изд. ДЕАЛ – Емилия Недялкова., С. 2011.
 • Еничарова, Е. Училищно законодателство. София, 2004.
 • Еничарова, Е. Просветно законодателство. София, 2002.
 • Еничарова, Е. Образованието в програмите на политическите партии в България - история и съвременност. София, 2002.
Езици
 • руски и френски език
За връзка