Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Теория на възпитанието / Преподаватели / доц. д-р Тони Манасиева

   
Длъжност
 • Преподавател
Области на научен интерес
 • Превенция и корекция на девиантно поведение
Преподавателска дейност

Бакалавърска степен:

 • Методика на възпитателната дейност
 • Превантивна педагогика
 • Семейство и девиантно поведение
 • Социална работа с деца в институции от интернатен тип
 • Социална работа с хора с девиантно и делинквентно поведение
 • Педагогика

Магистърска степен:

 • Методика на превантивната и корекционно-възпитателна дейност
 • Семейни интеракции и девиантно поведение
 • Теория и методика на възпитанието
 • Фамилна социална работа
 • Институционална грижа за деца
Изследователска работа

Участие в проекти:

 

 • Превантивна дейност с учениците, свързана с преодоляването на употребата и злоупотребата с наркотични веществаСоциална работа (обучение на персонала в българските домове за деца и в специалните училища, в грижата за децата в извънучилищните занимания)
 • Методика на превантивната дейност с деца и младежи срещу девиации в поведението
 • Агресивност в училище и социално-педагогически взаимодействия
 • Училищни и извънучилищни педагогически дейност с бежанци в България
 • Основни педагогически проблеми в училища с увеличаващ се брой деца от етнически малцинства в България
 • Организационната култура в социално-педагогическите организации от интернатен и неинтернатен тип
 • Хуманизация и демократизация на педагогическия процес в условията на университетското образование
 • Нагласи на деца в риск от употреба на наркотици към семейство, приятели и училище - ръководител
 • Детски съд в България – мит и/или реалност
 • Работа с деца в риск
 • Социалният работник, клиентът, средата – във фокуса на методиката на социалните услуги
 • Готовност на младите хора за семеен живот и родителство - ръководител
Научно ръководство - докторантури
 • Валентина Маринова, Структура и функции на семейства с дете, употребяващо психоактивни вещества
 • Десислава Цанкова, Превенция на насилието сред малолетни в дейността на специализирания полицейски служител за работа с деца

 

Избрани публикации
 • Манасиева, Т. Педагогически функции на институционализираните системи за деца с девиантно поведение, С. 1997
 • Манасиева, Т. От семейството до възпитателното училище-интернат. С., 2003.
 • Манасиева, Т. Цели и резултати при приложението на метода наказание. - В: Годишник на СУ, том 95, 2003.
 • Манасиева, Т. За трудните деца и трудните възрастни, – В: Шьонфелдер, Х. Трябва ли децата да бъдат трудни?, С., 2003.
 • Манасиева, Т. Девиантно и делинквентно поведение на децата – основи за превенция и корекция, С. 2010
 • Манасиева, Т. Семейството и училището в общата превенция на девиациите. - В: Превантивна педагогика като научно познание. С., 2003.
 • Манасиева, Т. Концепцията Мобилна работа с юноши в обучението и практиката на социалната работа в Република България. http://www.ismo-symposium.com/ismo_german/ismo_frameset_g.htm
 • Манасиева, Т. Техники за предотвратяване на агресията при децата, сп. Обществено възпитание 1/2009
 • Манасиева, Т. Хомицид и суицид в учебни заведения – същност и основни проявления. В: Сб. на Национален военен университет „Васил Левски”, т. 1, В. Търново 2009
 • Манасиева, Т. Превенцията на девиантното поведение на децата като предмет на специализирана подготовка на студенти по педагогика и социални дейности. В: сб. на Българската асоциация по криминология „Превантивната политика и съвременната престъпност“, С. 2012
 • Манасиева, Т., Социалният работник и средата на клиента: комуникацията социален работник – клиент – семейство. В: Механджийска, Г., Т. Манасиева, Т. Милушева, Е. Ценова. Социалният работник, клиентът, средата – във фокуса на методиката на социалните услуги, С. 2016
 • Манасиева, Т. Образовните институции во системот на ресоциjализациjа на деца со девиjантно однесуванье во Република Бугариjа. В: сп. Воспитание, Щип, бр. 2/2002
 • Манасиева, Т. Девиантное поведение детей с дефицитом интеллектуальности и психическими. В: Медико-психологическая и социально-педагогическая поддержка детей в саморазвитии и самоопределении, Брест 2003
 • Manasieva T. Wspolczesne warunki pracy nauczyciela w wychowawczej szkole-internacie. В: Wyzwania edukacyine na progu ХХІ wieku, Warszawa, 2003
 • Manasieva T. Sozialpädagogische Arbeit mit Jugendlichen im Kontext von geschlossenen Unterbringung und freiheitsentziehenden Maßnahmen in der Republik Bulgarien. In: Minors deprived of liberty/Minderjährige in freiheitsentziehenden Maßnahmen. Grundlagen – Einrichtungen – Forschung – Länderberichte, Luxembourg 2013

 

 

Езици
 • немски, руски, английски
За връзка