Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Теория на възпитанието / Преподаватели / доц. д-р Тони Манасиева

   
Длъжност
 • Преподавател
Области на научен интерес
 • Превантивна и корекционно-възпитателна дейност
Преподавателска дейност

Бакалавърска степен:

 • Методика на възпитателната дейност
 • Методика на възпитателната дейност в специализирани институции за деца
 • Социална работа с деца в институции от интернатен тип
 • Превенция на насилието
 • Педагогика

Магистърска степен:

 • Методика на превантивната и корекционно-възпитателна дейност
 • Семейство и девиантно поведение
 • Фамилна социална работа
Изследователска работа
 • Методика на превантивната дейност с деца и младежи срещу девиации в поведението
 • Агресивност в училище и социално-педагогически взаимодействия
 • Превантивна дейност с учениците, свързана с преодоляването на употребата и злоупотребата с наркотични вещества
 • Основни педагогически проблеми в училища с увеличаващ се брой деца от етнически малцинства в България
 • Организационна култура в социално-педагогическите организации от интернатен и неинтернатен тип.
 • Детски съд в България – мит и/или реалност
Избрани публикации
 • Манасиева, Т. От семейството до възпитателното училище-интернат. С., 2003.
 • Манасиева, Т. Цели и резултати при приложението на метода наказание. - В: Годишник на СУ, том 95, 2003.
 • Манасиева, Т. За трудните деца и трудните възрастни, – В: Шьонфелдер, Х. Трябва ли децата да бъдат трудни?, С., 2003.
 • Девиантно и делинквентно поведение на децата – основи за превенция и корекция, С. 2010
 • Манасиева, Т. Семейството и училището в общата превенция на девиациите. - В: Превантивна педагогика като научно познание. С., 2003.
 • Манасиева, Т. Концепцията Мобилна работа с юноши в обучението и практиката на социалната работа в Република България. http://www.ismo-symposium.com/ismo_german/ismo_frameset_g.htm
 • Манасиева, Т. Техники за предотвратяване на агресията при децата, сп. Обществено възпитание 1/2009
 • Манасиева, Т. Хомицид и суицид в учебни заведения – същност и основни проявления. В: Сб. на Национален военен университет „В.Левски”, т. 1, В. Търново 2009
 • Манасиева, Т. Образовните институции во системот на ресоциjализациjа на деца со девиjантно однесуванье во Република Бугариjа. В: сп. Воспитание, Щип, бр. 2/2002
 • Манасиева, Т. Девиантное поведение детей с дефицитом интеллектуальности и психичес-кими. В: Медико-психологическая и социально-педагогическая поддержка детей в саморазвитии и самоопределении, Брест 2003
 • Manasieva T. Wspolczesne warunki pracy nauczyciela w wychowawczej szkole-internacie. В: Wyzwania edukacyine na progu ХХІ wieku, Warszawa, 2003
 • Manasieva T. Sozialpädagogische Arbeit mit Jugendlichen im Kontext von geschlossenen Unterbringung und freiheitsentziehenden Maßnahmen in der Republik Bulgarien. In: Minors deprived of liberty/Minderjährige in freiheitsentziehenden Maßnahmen. Grundlagen – Einrichtungen – Forschung – Länderberichte, Luxembourg 2013

 

Езици
 • немски, руски
За връзка