Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Теория на възпитанието / Преподаватели / доц. д-р Владислав Господинов

   
Длъжност
 • Преподавател
Области на научен интерес
 • Теория на възпитанието
 • Педагогическа фотография
 • Педагогика
 • Социална дейности
 • Юношество и девиантно поведение
 • Етикет/Нетикет и възпитание
 • Емоционална интелигентност
Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • Теория на възпитанието
 • Социални дейности и възпитание
 • Фотография и педагогика
 • Педагогика
 • Практика в извънучилищни педагогически институции
 • Теренна практика по неформално образование в детско-юношеска възраст
 • Лятна теренна практика
 • Преддипломна практика

Магистърска степен

 • Теория на възпитанието
 • Практикум в извънучилищна институция
 • Възпитателни и терапевтични аспекти на фотографията
 • Художествена фотография
 • Рекламна фотография
 • Клинична социална работа в хоспис
Изследователска работа
 • Проект по договор с № BG051PO001-3.1.03-0001 на тема: „Квалификация на педагогическите специалисти” към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз; 2013–2014 г. Участие в качеството на експерт.
 • Проект по договор с № BG051PO001-7.0.07 – 0029-C0001 (от 03.04.2013 г.) на тема: „Приложение на ИКТ в образованието – от университета към училището на базата на българския и португалски опит” към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз (Без граници – Компонент 1 – Фаза 2) и Министерство на труда и социалната политика на България; 2013–2014 г. Участие в качеството на експерт–анализи.
 • Проект по договор с № BG051PO001-4.3.04/0011 на тема: „Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение“ към Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2012–2014 г. Участие в качеството на бенефициент.
 • Проект на тема: „София – учещ се град” – НИС при СУ „Св. Климент Охридски”; 2014 г. Участие в качеството на отразяващ чрез фотографии, публикувани в интернет, дейностите по проекта; Наличие на сертификат „за активно участие в цялостната програма на университетския проект“.
 • Проект на тема: „Предизвикателства пред съвременното възпитание. Кръгла маса в чест на 80-годишнината на чл.-кор. проф. Любен Димитров, дпн“ – № 123, НИС при СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по педагогика; проект за частично финансиране на научен форум № 123 от 2016 г. Ръководител на проекта (в т.ч. и на форума);
 • Проект на тема: „Студентски практики“ – Фаза 1 с № BG05М2OР001-2.002.0001 (Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014–2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз) в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 24.10.2016 г.–29.08.2018 г. Участие в качеството на академичен наставник;
 • Проект на тема: „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности“ (ТВОЯТ ЧАС) – Фаза 1 с № BG05М2OР001-2.004.004 (Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014–2020”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове) в 144 СУ „Народни будители“, жк „Младост 3“ в периода 17.11.2016 г.–19.05.2017 г. (Договор № 3/08.11.2016 г.). Участие в качеството на ръководител на група за извънкласна дейност;
 • Проект на тема: „Синергичен модел за подкрепа и развитие на умения за учене у студентите“ – № 80-10-159, НИС при СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика; 2017 г. Участие в качеството на член на екипа;
Научно ръководство - докторантури  
Избрани публикации
 • Господинов, В. Юноши – Девиации – Емоционална интелигентност. С., 2010.
 • Господинов, В. (Н)етикет и възпитание с фокус към юношите. С., 2011.
 • Господинов, В. Децата ЕМО като социално явление. – В: Годишник на СУ “Св. Климент Охридски”, Книга Социални дейности, Т. 102. С., 2010, 219-244.
 • Господинов, В. и Я. Рашева-Мерджанова. Алма Матер и педагогическото образование в България. Юбилеен фотоалманах – 25 години Факултет по педагогика. С., 2011; автор на фотографиите и съставител.
 • Gospodinov, V. Some Conceptual Aspects About Triad Netiquette – Juveniles – Education. http://www.editlib.org/j/EDMEDIA, Volume 2011, Number 1 (ED-MEDIA 2011-World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia & Telecommunications), Lisbon, 2011. pp. 2983–2986.
 • Господинов, В. Възпитателни и образователни аспекти на фотографията и образа до 1878 г. (световни и български ракурси). – В: Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по педагогика, Книга Педагогика, Т. 108. С., 2015. с. 35–84.
 • Господинов, В. Съвременното образование и възпитание в училище – между предизвикателствата и възможностите за хуманното им преодоляване. – В: Сб. с научни статии „Образование и възпитание за утре – между традицията и иновациите“. София, 2015. с. 102–113. Съст. и науч. ред. Любен Димитров и Владислав Господинов
 • Господинов, В. Социално-ценностни аспекти на студентската гражданска активност. – В: Годишник на СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по педагогика, Книга Социални дейности, Т. 109. С., 2016. с. 38–119.
 • Господинов, В. Целта на възпитанието – някои акценти в ретроспекция, днес и в предизвикателна перспектива. – В: Предизвикателства пред съвременното възпитание. Сборник с материалите от кръгла маса в чест на 80-годишнината на член-кореспондент професор Любен Димитров, доктор на педагогическите науки. С., 2016. с. 105–116. Съст. и науч. ред. Владислав Господинов
 • Господинов, В. Духовна подкрепа на възрастни хора в условията на хосписна грижа. – В: Сб. За достоен живот на хората от Третата възраст. София, 2017. Изд. на Фондация „Човещина“. с. 281–289.
 • Господинов, В.Д. Педагогическая фотография в контексте программы „ЭРАЗМ+“: некоторые профессионально-личностные аспекты. – В: Сб. XIII Международной научно-практической конференции „Личностное и профессиональное развитие детей, молодежи, взрослых: проблемы и решения“, Под редакцией Л.М. Митиной. [в т.ч. электронное издание]. Москва, 2017. с. 158–163.
Езици
 • Английски, руски, френски и немски
За връзка