Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Теория на възпитанието / Преподаватели / доц. д-р Ваня Божилова

   
Длъжност
 • Зам.-декан
Области на научен интерес
 • андрагогия (образование и обучение на възрастни),
 • валидиране на компетентности,
 • умения за учене,
 • интеркултурно образование
Преподавателска дейност
 • Андрагогия
 • Методически изисквания към обучението на възрастни
 • Продължаващо образование и валидиране на компетентности
 • Организиране на курсове за неформално образование
 • Формиране на учебни умения у учениците
 • Работа в екип
 • Работа в мултикултурна среда
Изследователска работа
 • Изследвания в областта на образованието и обучението на възрастни, уменията за саморъководено учене, университетското образование и обучение
Научно ръководство - докторантури
 • успешно защитил докторант Мелпо Неарху Тукидидо (Кипър) по 1.2. Педагогика (Образователен мениджмънт)
 • настоящ редовен докторант Виктория Кирил Еленова (Македония) по 1.2. (Теория на възпитанието и Дидактика – Андрагогия)

 

Избрани публикации
 • Божилова, В. (2017). Обучение на възрастни. Концепции, методически насоки, практически решения, С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.
 • Божилова, В. (2011). Придобиване и валидиране на компетентности при възрастните, Габрово, Екс-Прес.
 • Божилова, В. (2016) Образование на възрастни – същност, значение, тенденции – Първи юбилеен сборник. Публични академични лекции на преподавателите 2011-2015, С., Унив. Издателство «Св. Климент Охридски», с. 55-76.
 • Божилова, В. (2018). Образование и обучение на възрастни – поглед към образователните модели и практически полета от началото на XX век и до днес. Педагогика, т.90, бр.3, с.311-334.
 • Божилова, В., Янакиева С., Раденкова Ц., Маринова М. (2016). Умения за самостоятелно учене у студентите. Емпирично изследване. С., Авангард- Прима.
 • Гюрова, В., Божилова В. (2016). Формиране на умения за учене. Ръководство за преподавателя, С., Университетско издателство „Св. Климент Охридски”.
 • Божилова В. (2017). Умения за учене у студентите – от изследване към модел за подкрепа и развитие. Управление и образование, том 13, кн. 3, с. 21-30.
 • Bozhilova, V. (2015) Validation of competencies or how the power of knowledge and skills change life – Knowledge. International journal Scientific and applicative papers, vol.10.1, GRAFOPROM – Bitola, p. 49-54.
 • Божилова, В. (2016). Една педагогическа рефлексия върху възможностите на интеркултурното образование. Отвъд границите на предразсъдъците, С., NABEK, с. 59-82.
 • Гюрова В., Божилова, В. (2008). Портфолиото на преподавателя, С. , Европрес.
 • Гюрова В., Божилова, В., Вълканова В., Дерменджиева Г. (2006).Интерактивността в учебния процес или за рибаря, рибките и риболова, С., Европрес.

 

Езици
 • английски и руски
За връзка
 • 02 9308 296