Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Теория на възпитанието / Преподаватели / гл. ас. д-р Берджухи Йорданова

   
 

Длъжност

 

 • Преподавател

 

Области на научен интерес
 • Здравно образование и възпитание,
 • Училищна хигиена,
 • Полово възпитание и образование,
 • Теория на възпитанието,
 • Дейността на извънучилищните институции,
 • Педагогика

Преподавателска дейност

 

Бакалавърска степен

 • Теория на възпитанието,
 • Училищна хигиена и здравно образование,
 • Педагогика,
 • Работа с извънучилищни институции,
 • Организиране на курсове за неформално образование,
 • Социални дейности и възпитание
Изследователска работа
 • Здравното и полово възпитание и образование в българските училища и семейства,
 • Психично здраве на учениците,
 • Неформални изследвания в сферата на здравното образование и възпитание

 

Научно ръководство - докторантури

 

 

Избрани публикации

 

 • Йорданова, Б., Светлана Ангелова, Здоровьесберегающее образование и формирование здорового стиля жизни болгарских детей, «Личностно-профессиональное и карьерное развитие: актуальные исследования и форсайт-проекты» , редактор/и:Л.М. Митиной, издателство:«Перо», 2018, стр.109-111
 • Йорданова, Б., Светлана Ангелова, The mental health of primary school pupils in the focus of the future teacher‘s professional competencies, Психологически изследвания, том:20, брой:3, 2017, стр.468-479, Ref.
 • Йорданова, Б. Изследване на психичното здраве на студентите в условията на университетското образование, Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: проблеми и перспективи, редактор/и:Ем. Рангелова, В. Шивачева, Д. Лефтерова и др., издателство:"ЕКС-ПРЕС" ООД - Габрово , 2017, стр.560-564.
 • Лефтерова, Б., Ролята на училището и учителите за половото възпитание на децата и подрастващите [The Role of the School and the Teacher for Sexual Education of Children and Adolescents / Берджухи Лефтерова / Berjuhi Lefterova, Педагогика, брой:2, 2016, стр.252-257, Ref.
 • Лефтерова, Б. Здравно възпитание в семейството през погледа на студенти, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", брой:109, УИ "Св. Климент Охридски", 2016, стр.146-168.
 • Лефтерова, Б., Вл. Господинов, С. Чавдарова-Костова, Л. Димитров, Ем. Рангелова, Ем. Василева, и др. Здравно възпитание на децата и подрастващите, В: Възпитанието (съдържателни и процесуални измерения), УИ "Св. Кл. Охридски", София, 2016
 • Лефтерова, Б. Неформални изследвания в сферата на здравното възпитание, Педагогика, брой:7, 2014, стр.1015-1021, Ref.
 • Lefterova, Б. Opportunities to improve health education in bulgarian schools, Списание на Софийския университет за образователни изследвания, брой:1, 2014, стр.1-10.
 • Лефтерова, Б. Здравно възпитание в контекста на социално-поведенческа готовност на детето за училище, Стилует ЕООД, София, 2014.

Езици

 

 • английски

 

За връзка

 • тел. 9308 568, 9308 296