Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Теория на възпитанието / Преподаватели / гл. ас. д-р Берджухи Йорданова

   
 

Длъжност

 

 • Преподавател

 

Области на научен интерес
 • Здравно образование
 • Здравословно използване на интернет
 • Хигиена на свободното време и здравословен дневен режим
 • Психично здраве

Преподавателска дейност

 

Бакалавърска степен

 • Теория на възпитанието
 • Социални дейности и възпитание
 • Работа с извънучилищни институции
 • Здравно и полово образование и възпитание
 • Организиране на курсове за възрастни учащи
 • Педагогика
 • Организиране на курсове за неформално образование
Изследователска работа
 • Училищна хигиена, психично здраве на децата и юношите
 • здравно и полово образование и възпитание
 • здравно възпитание в семейството
 • здравословно хранене и здравословен начина живот
 • интернет зависимостите при децата
 • неформално образование и др.

 

Научно ръководство - докторантури

 

 

Избрани публикации

 

 • Берджухи Йорданова, Психичното здраве на децата и тяхното отчуждение в семейството - В: Отчуждението в съвременното българско общество, редактор/и:Максим Мизов, издателство:Авангард прима, 2019, стр.:289-293, ISSN (print):978-619-239-151-5.
 • Б. М. Йорданова, Г. К. Кръстева, Профилактическое образование и воспитание для превенции интернет-зависимости у детей , НАУКА – ОБРАЗОВАНИЕ – ПРОФЕССИЯ: СИСТЕМНЫЙ ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩИЙ ПОДХОД, издателство:"Перо" 2019, 2019, стр.:147-151.
 • Берджухи Йорданова, Светлана Ангелова, Актуални норми за здравословно хранене на учениците, 130 години университетска педагогика, издателство:"Просвета-София" АД, 2018, стр.:426-434.
 • Берджухи Йорданова, Светлана Ангелова, ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО СТИЛЯ ЖИЗНИ БОЛГАРСКИХ ДЕТЕЙ, «Личностно-профессиональное и карьерное развитие: актуальные исследования и форсайт-проекты» , редактор/и:Л.М. Митиной, издателство:«Перо», 2018, стр.:109-111.
 • Берджухи Йорданова, Ролята на учителя за формиране здравословен стил на живот в начална училищна възраст, 130 години университетска педагогика, издателство:"Просвета-София"АД, 2018, стр.:419-425.
 • Берджухи Йорданова, Светлана Ангелова, Антология: Неформално образование, "Актуални принципи подходи и политики за изучаване на здравето", УИ "Св. Климент Охридски", София, Ref, Рецензирано.
 • Берджухи Лефтерова, Здравно възпитание в семейството през погледа на студенти, Годишник на Софийския университет "Св. Климент Охридски", брой:109, издателство:Университетски издателство "Св. Климент Охридски", 2016, стр.:146-168.

Езици

 

 • английски

 

За връзка

 • тел. 02 9308 568