Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / История на педагогиката и управление на образованието / Преподаватели / доц. д-р Йонка Първанова

   

 

Длъжност
 • Пъководител на катедра "История на педагогиката и управление на образованието"
Области на научен интерес
 • образователен мениджмънт,
 • училищен мениджмънт,
 • управление на финансите в образованието,
 • управление на училищните финанси,
 • маркетинг в образованието,
 • работа с деца в риск,
 • превенция на рисково поведение при деца и младежи
Преподавателска дейност

Бакалавърска степен:

 • Управление на образованието
 • Училищна администрация и документация
 • Образователен мениджмънт
 • Програми и проекти за превенция на рисково поведение при деца и младежи

Магистърска степен:

 • Маркетингов подход в образованието
 • Финансов мениджмънт в образованието
 • Управленски технологии в социалната работа
Изследователска работа
 • Проект "Полицентрично инспектиране на мрежи от училища", финансиран по програма Еразъм+, 2014-2016.
 • Проект "Управление на съвременното училище - тенденции и перспективи", Фонд "Научни изследвания", Софийски университет, 2012 г.
Научно ръководство - докторантури
Избрани публикации
 • Първанова, Й. (2015) Съвременното училище между децентрализацията, конкуренцията и автономията. В търсене на управленския баланс, издателство "Колбис", София
 • Симеонова, Р., Й. Първанова (2017) Иновативен модел за полицентрично инспектиране на мрежа от училища в България, Годишник на Факултета по Педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“, книга Педагогика, том 110/2017 г., с. 90-119
 • Господинов, Б., Пейчева-Форсайт, Р., Петкова, Мизова, Б, И., Първанова, Й. (2018) Проблеми на педагогическото образование на учителите, Списание на Софийския Университет за образователни изследвания, 2018/, с. 1-11,
 • Първанова, Й. (2015) Участието на общноста в управлението на училището – (не)възможното партньорство, сп. Педагогика, том 87, кн. 9/2015, с. 1197-1212,
 • Първанова, Й. Предизвикателства пред управлението на училищните финанси в условията на децентрализация и конкуренция, Българско списание за образование, 2/2015, с. 54-71,
 • Първанова, Й. (2014) Оценяването на училището през призмата на очакванията на директори, учители и родители (Резултати от емпирично изследване), сп. Педагогика, 2/2014 г., с. 261-281,
 • Първанова, Й. (2011) Оценяването на учителите като мотивационен фактор за ефективен педагогически труд, сп. Посоки, 6/2011, с. 13-21
 • Първанова, Й. (2016) Системата на диференцираното заплащане през погледа на директори и учители. В: Педагогиката и социалната работа през ХХІ век – предизвикателства и перспективи“ – В: Педагогиката и социалната работа през ХХI век – предизвикателства и перспективи. Научна конференция, посветена на 30-годишнината от създаването на Факултета по Педагогика, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, с. 201-222,
 • Първанова, Й. (2016) Управление на възпитанието – същност и характеристики – В: Възпитанието – съдържателни и процесуални измерения, съст. и н. ред. С. Чавдарова-Костова, с. 322-335.
Езици
 • Английски
За връзка