Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Теория на възпитанието / Преподаватели / проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова

   
   
Длъжност
 • Ръководител на катедра "Теория на възпитанието"
Области на научен интерес
 • Теория на възпитанието
 • Интеркултурно възпитание
 • Педагогическа и социална работа в мултикултурна среда
 • Европейски тенденции в развитието на педагогиката и образованието
 • Семейна педагогика
Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • Теория на възпитанието
 • Интеркултурно възпитание
 • Работа със семейството
 • Работа с извънучилищни институции
 • Алтруизъм и възпитание
 • Педагогически аспекти на феномена бежанци
 • Интелектуални разлчия и възпитание
 • Педагогика

Магистърска степен

 • Теория на възпитанието – специалност „Педагогика на девиантното поведение”
 • Култура и образование – управленски аспекти, програма „Образователен мениджмънт”
 • Равен достъп до образованието – програма „Образователен мениджмън”
 • Интеркултурно образование и възпитание” – програма „Образователен мениджмън”
 • Социална работа с бежанци – програма „Социална работа в общински/локални структури”
 • Възпитателни интервенции в клиничната социална работа – програма „Клинична социална работа”
Изследователска работа
 • „Политики и практики за преподаване на социокултурното разнообразие” (2006–2009) – проект на Съвета на Европа, Страсбург; позиция - член на експертната група към проекта.
 • „За разширяване възможностите на занималнята като извънкласна училищна форма за оптималната интеграция на учениците от етническите малцинства” (2007 – 2008) – проект към Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, МОН; позиция - академичен координатор.
 • „Модели за трансформиране на потребности на училищната практика в педагогическата подготовка на студентите за работа с деца от етнически малцинства” (2007–2008) – проект към СУ; позиция – ръководител на проекта.
Научно ръководство - докторантури
 • Албена Тодорова , тема: “Извънучилищни възпитателни дейности с деца – бежанци в България ( 2007-2010)”.
 • Силва Налбантян Хачерян, тема: “Възпитателни възможности на културните институции за интегриране на етническите общности в Република България”.
 • Зорница Ганева, тема: “Възпитание за преодоляване на предразсъдъци и стереотипи към деца от различни етноси”.
 • Йорданка Христозова-Мандраджиева, тема: “Формиране на интеркултурна компетентност у студенти от висши професионални учебни заведения чрез обучението по чужд език”.
 • Владислав Господинов, тема: „Рационалното и емоционалното при юношите с девиантно поведение и тяхното превъзпитание”.
Избрани публикации
 • Чавдарова-Костова, С. Интелект и възпитание. С., 2001.
 • Чавдарова-Костова, С. Интеркултурно възпитание. С., 2001.
 • Чавдарова-Костова, С. Педагогика. С., 2008, (съавтор).
 • Чавдарова-Костова, С. Аспекти в изследванията на бежански проблеми в контекста на социалната работа. - В: Научните изследвания в социалната работа: състояние и приложение. С., 2005.
 • Чавдарова-Костова, С. Интеркултурното възпитание във френския контекст на идеята за светската държава и светското училище. – Педагогика, 2006, 2.
 • Чавдарова-Костова, С. Формиране на интеркултурна компетентност в контекста на езиковото различие. – Педагогика, 2006, 11.
 • Чавдарова-Костова, С. Интеркултурното образование като приоритет на образователната политика на Съвета на Европа. – Организация и управление на училището и детската градина, януари-февруари, 2008.
Езици
 • английски, френски, руски
За връзка