Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / История на педагогиката и управление на образованието / Преподаватели / проф. дпн Пенка Цонева

   
Длъжност
 • Преподавател
Области на научен интерес
 • Философия на образованието
 • История на неформалното образование
 • История на училищното управление
 • История на педагогиката
Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • История на неформалното образование в България
 • История на българското образование
 • История на социалното законодателство в България
 • История на училищното управление в България

Магистърска степен

 • Основи на неформалното образование /исторически модул/
Изследователска работа
 • Ръководител на проект на тема: „Читалищното образование в България в извори 1878-1944“, 2016, ФНИ СУ „Св. Климент Охридски“.
 • Ръководител на проект на тема: „Читалищното образование в България в извори 1944-1989“, 2017, ФНИ СУ „Св. Климент Охридски“.
 • Член на екип на проект по програмна схема на Съвета на Европа на тема: Democratic School Governance for Inclusion: A Whole School Approach, 2016/ 2017.
 • Участие като бенефициент в проект „Повишаване на капацитета на академичния състав от педагогическите специалности на Софийски университет в проектиране, провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение” 2013-2014.
Научно ръководство - докторантури
 • Докторант Петя Иванова, тема на дисертацията: „Развитие на детските организации в България 1944-1990 – педагогически аспекти“
Избрани публикации
 • Цонева, П. (2018) Неформалното образование в България 1878-1989. С., 2018, 332 с.
 • Цонева, П. (2018) Читалищното образование в България 1878-1989. С., 241 с.
 • Цонева, П. (2017) Христоматия по история на неформалното образование в България 1878-1989. С., 157 с.;
 • Цонева, П. (2015) Развитие на връзката Българска православна църква – българско образование 865-1989. С., 2015, 410 с.
 • Цонева, П. (2012) Просветната дейност на Българската църква 1870-1989. УИ „Св. Климент Охридски”, С., 149 с.
 • Цонева, П. (2007) Управление на училището в България от началото на XIX век до 1989 година. УИ „Св. Климент Охридски“, С., 215 с.
 • Цонева, П. (2000) Педагогическите възгледи на Йохан Фихте. УИ „Св. Климент Охридски“, С., 102 с.
 • Цонева, П. (1998) Антология по педагогика. Част I. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, С., 119 с.
Езици
 • немски, руски и английски
За връзка