Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Социална работа / Преподаватели / проф. дпн Моника Богданова

   
Длъжност
 • Преподавател
 • Ръководител на кариерния център към Факултета по педагогика
Области на научен интерес
 • Приемна грижа
 • Психоаналитична парадигма
 • Професионално ориентиране и консултиране
 • Подбор на персонал
 • Деца със специфични потребности
 • Жестомимика
 • Психоанализа с (преждевременно родени) бебета
 • Пренатално развитие, майчинство и ранно детско развитие
Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • Професионално ориентиране и консултиране
 • Социална работа с приемни семейства
 • Подбор на персонал
 • Личностно консултиране
 • Консултиране на деца със специални потребности и техните семейства
 • Психоаналитична парадигма
 • Семейно консултиране

Магистърска степен

 • Квалификация и пренасочване на работна сила
Изследователска работа
 • Професионално ориентиране и консултиране на ученици от район Връбница. Превенция на асоциално поведение – арт-ателиета. Съвместно с МКБППМН район Връбница.
 • Модел на работа с деца с церебрална парализа. Съвместно със специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с церебрална парализа “Света София”. МОМН, конкурс "Млад учен 2011".
 • Психоанализа в неонатология и родилно отделение.
 • Април–декември 2014 г. – “Нагласи за трудова реализация и професионално развитие на юноши в конфликт със Закона”. НИС към ФП. Ръководител на проекта.
 • „ Различни, но равни - за независимост и достоен живот на хора с увреждания и възрастни хора над 65 години, реализиран съвместно с район „Връбница“
Научно ръководство - докторантури
 • Кръстина Тодорова "Професионално ориентиране и консултиране на юноши в конфикт със Закона"
Избрани публикаци
 • Борисова, М. Приемната грижа в кадър и в перспектива. С., 2007.
 • Борисова, М. Глухотата – от дефицити към възможности. С., 2008.
 • Богданова, М. Изоставянето на деца – превенция и алтернативи. С., 2009.
 • Богданова, М. Не-желаното майчинство във фокуса на социалната работа. С., 2010.
 • Богданова, М., К.Тодорова. Учене чрез преживяване или “(как) да Бъдете про-активни?!”., С., 2011.
 • Кратък речник на българския жестов език. С., 2011.
 • Мерджанова, Я., М. Богданова. Индивидуална учебна книга за академично кариерно планиране. С., 2011.
 • Рашева-Мерджанова, Я., Моника Богданова. Европейско кариерно образование и националната перспектива. С., 2012.
 • Богданова, М. Професионално ориентиране и консултиране за деца със специфични потребности. Или приказката за грозното пате и черния лебед. С., 2012.
 • Богданова, М. Подбор и оценяване на персонал. С., 2013.
 • Богданова, М. Да разберем детето със специфични потребности. Помагало. С., 2013.
 • Мерджанова, Я., М. Богданова. Пътеводител за приофесионално ориентиране. Помагало за учители и ученици, за треньори и партньори. С., 2013.
 • Мулти-сензорният принцип и концепции за работа с деца със специфични потребности. Наръчник за Желаещи. Под ред. на Моника Богданова. С., 2014.
 • Богданова, М., Тодорова, К., Петкова, Е. ТОАз – мета-език на Детето със специфични потребности. С., 2014.
 • Богданова, М., Букурова, М. Жестомимика за бебета. С., 2014.
 • Богданова, М., Тодорова, К. Професионалното ориентиране и консултиране през симптома като стратегия. Помагало при труд-но-сти(гане). С., 2015.
 • Богданова, М., Тодорова, К. Психоаналитичният подход в процеса на професионално ориентиране и консултиране в училище. В: Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука. С., 2015.
 • Богданова, М. Посрещане на новороденото през думите и в Света. Перинаталност и психоанализа. С., 2016.
 • Богданова, М. Бебето, детето и техният език. С., 2017.
 • Богданова, М. Психосоциални аспекти на гриж ата за преждевременно родените бебета. - В: Неонатология. С ., 2018.
 • Богданова, М. Въпросът за тялото в клиничната практика. Психоаналитично търсене на ненамираемото. С., 2019.
Езици
 • английски; руски
 • жестомимичен
За връзка