Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Социална работа / Преподаватели / доц. д-р Силвия Цветанска

   

 

Длъжност
 • Преподавател
 • Ръководител на Университетския център по управление на качеството
Области на научен интерес

 

 • Социална работа
 • Професионална квалификация и кариерно развитие
 • Тренинг на социални умения
 • Интерактивни методи на обучение
 • Психология на общуването

 

 

Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • Социална работа с група
 • Професионална квалификация и преквалификация
 • Комуникативни и поведенчески стратегии
 • Педагогическо общуване
 • Организационно развитие и консултиране

Магистърска степен

 • Квалификационни програми за развитие на човешкия капитал
 • Оценяване на потребностите от обучение и квалификация
 • Педагогически комуникации
 • Етикет и протокол в управлението на училището
Изследователска работа
 • Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование – национален съветник ECVET
 • Управление на качеството - ръководител на проект „Усъвършенстване на системите за управление в СУ „Св. Кл. Охридски”, като ключ за повишаване качеството на университетските дейности и услуги”
 • Кариерно ориентиране в училище – експерт по проект на МОН

 

 • Ръководител на Магистърска програма „Квалификация и пренасочване на работната сила”
 • Ръководител на следдипломна квалификация „Обучение на треньори за социалнопедагогически тренинг”

 

Научно ръководство - докторантури
 • Георги Стоянов – научна специалност 1.2. Педагогика
 • Хенриета Илиева – научна специалност 3.4. Социални дейности
 • Таня Терзийска – Кунева – научна специалност 3.4. Социални дейности
Избрани публикации
 • Цветанска, С. Предизвикателства в педагогическото общуване. С., «Просвета», 2006.
 • Цветанска, С., Б. Мизова. Педагогическо общуване за практически цели. С., Университетско издателство, 2015.
 • Цветанска, С. Разрешаване на конфликти: стратегии и подходи (учебно помагало). С., «ТерАРТ», 2006.
 • Мерджанова, Я., С. Цветанска. Наръчник за кариерни консултанти. С., МОН, 2014.
 • Мерджанова, Я., Б. Господинов, С. Цветанска. Институции и субекти на пазара на труда. С., Университетско издателство, 2004.
 • Цветанска, С., Р. Василева. Да бъдеш гражданин – теми по гражданско образование за часа на класа. Книга за учителя. С, „Просвета”, 2010.
 • Цветанска, С. Комуникативни и приложни аспекти на супервизията в социалната работа. – Годишник на СУ, Книга Социални дейности, том 100/2008.
 • Цветанска, С. Тренингов модел за развитие на комуникативни умения – Годишник на СУ, том 94/ 2001.
 • Цветанска, С. Валидиране на придобити чрез неформално учене компетенции на практикуващи кариерни консултанти. В: ECVET за учене през целия живот – Сборник статии. С., ЦРЧР, 2013
Езици
 • aнглийски, руски
За връзка