Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Катедри / Социална работа / Преподаватели / доц. д-р Силвия Цветанска

   

 

Длъжност
 • Преподавател
Области на научен интерес
 • Социална работа с група
 • Комуникативни и поведенчески стратегии в социалната работа
 • Професионална квалификация и кариерно развитие
 • Педагогическо общуване
 • Тренинг на социални умения
 • Интерактивни методи на обучение
Преподавателска дейност

Бакалавърска степен

 • Педагогическо общуване
 • Комуникативни и поведенчески стратегии
 • Социална работа с група
 • Професионална квалификация и преквалификация
 • Организационно развитие и консултиране

 

Магистърска степен

 • Квалификационни програми за развитие на човешкия капитал
 • Педагогическа комуникация
 • Комуникационни умения
 • Етикет и протокол в управление на училището

 

Изследователска работа
 • Европейска система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение – национален експерт ECVET
 • Управление на качеството – ръководител на проект
 • Изследване на педагогическото общуване в училище контекст чрез анализ на случаи – ръководител на проект
 • Система за кариерно ориентиране в училищното образование – експерт в проектния екип
Научно ръководство - докторантури
 • Георги Стоянов – научна специалност 1.2. Педагогика, тема: „Педагогическата медиация като подход за оптимизиране на общуването в училищна среда“
 • Хенриета Илиева – научна специалност 3.4. Социални дейности, тема: “Изграждане на стратегии за справяне при кризисни събития чрез социална работа с група“
 • Таня Терзийска – Кунева –научна специалност 3.4. Социални дейности, тема: „Модел за развитие на умения за управление на кариерата при младежи от уязвими социални групи“
 • Анна Михайлова Георгиева – научна специалност 3.4. Социални дейности, тема: „Бариери в комуникацията на социалния работник с близки на потребители на социални услуги“
Избрани публикации
 • Цветанска, С. Предизвикателства в педагогическото общуване. С., 2006.
 • Цветанска, С. Разрешаване на конфликти – стратегии и подходи. С., 2006.
 • Цветанска, С. , Б. Мизова Педагогическо общуване за практически цели. С., 2015.
 • Цветанска, С. Европейската кредитна система в професионалното образование и обучение като инструмент за насърчаване на ученето през целия живот – Педагогика, 6/2018.
 • Цветанска, С. Тренингов модел за развитие на комуникативни умения – Годишник на СУ, книга Педагогика, том 94, 2002.
 • Цветанска, С. , Р. Василева Да бъдеш гражданин – Книга за учителя по гражданско образование 1-4. клас. С., 2010.
Езици
 • aнглийски, руски
За връзка