Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми

   

Междуфакултетска магистърска програма

MA program in English Language Teaching

 

ВЕСЕЛИНКА РАЛЕВА – Инспектор магистри

e-mail: v.raleva@fp.uni-sofia.bg

стая 212, Северно крило

тел. 9308 526, 846 71 86

 

Магистърските програми на ФП "Мениджмънт на услуги и организации за неформално образование" и "Кариерно образование в институции и мрежи за неформално образование" са промотирани на сайта на Електронната платформа за учене на възрастни в Европа - EPALE - https://epale.ec.europa.eu/bg/content/epale-shche-bde-predstavena-pred-studenti-ot-dve-magistrski-programi-vv-fakulteta-po

КАНДИДАТМАГИСТЪРСКА КАМПАНИЯ 2020/2021

Кампанията се провежда в периода юни - септември. Моля, следете на сайта за информация за онлайн срещи за представяне на програмите и отговор на поставени въпроси от кандидати.

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

  • Представяне на магистърските програми - виж тук
  • Как да изберем магистърска програма - виж тук
  • Обучение – виж тук

 

КАНДИДАТСТВАНЕ

  • Условия за кандидатстване - виж тук
  • Ръководство за кандидатстване - виж тук
  • Подаване на документи - след 15 август до 25 септември

 

СЪБЕСЕДВАНЕ И КЛАСИРАНЕ

 

 

Годишни такси за обучение на български граждани, граждани на ЕС и на ЕИП за учебната 2020/2021 г. за ОКС "Магистър"

Обучение срещу заплащане

 

Специалност Редовно обучение Задочно обучение Дистанционно обучение
Теория и управление на образованието 1500 лв. 1300 лв.  
Педагогика 1500 лв. 1300 лв. ИКТО - 1500 лв.
Социални дейности 1600 лв. 1300 лв.  

 

Съгласно чл. 31(1) 5.1. от Правилника за прием на магистри годишната такса за обучение се заплаща на две равни вноски в началото на всеки семестър.

График на учебния процес за учебната 2020/2021

 

Зимен семестър: 01.10.2020 - 22.01.2021 Сесия: 25.01.2021 - 19.02.2021
Летен семестър: 22.02.2021 - 11.06.2021 Сесия: 14.06.2021 - 09.07.2021

 

Vnimanie

Решение на Декански съвет от 2 февруари, 2021 г.

В ОКС „магистър“ – задочна форма на обучение изпитните сесии да са три – януари, април и юни.

За учебните дисциплини от зимен семестър: първа изпитна сесия – януари и втора изпитна сесия – април.
За учебните дисциплини от летен семестър: първа изпитна сесия – април и втора изпитна сесия – юни.

МАГИСТРИ

 

Студентите в магистърските програми, които ще се явяват на изпити през септемврийската сесия, могат да се включат в датите, определени от съответните преподаватели за студентите от бакалавърските специалности, според публикуваните графици за септемврийската поправителна сесия в сайта на Факултета по педагогика.

 

Поправителна сесия - издаване на индивидуален протокол ОКС "магистър" - виж тук

Съобщение за курсовите работи в магистърските програми

ДИПЛОМИРАНЕ

ЗАЩИТИ НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ - ФЕВРУАРИ 2021

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ - ПИСМЕН/УСТЕН - ФЕВРУАРИ 2021

РЕШЕНИЕ на ДС

относно процедурата за подаване на молби за разработване на дипломни работи за ОКС "магистър" в конкретната извънредна ситуация - виж тук

 

ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Процедура

Mолба за разработване на дипломна работа

Молба за промяна на тема/ръководител на дипломна работа

Технически изисквания към дипломна работа

Заглавна страница на дипломна работа

ПРОЦЕДУРА ЗА ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Процедура

Mолба за допускане до защита на дипломна работа

Оценъчна скала на дипломна работа

ПРОЦЕДУРА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

Процедура

Заявление за явяване на държавен изпит

Доклад за стартиране на процедура за държавен изпит

ПРОВЕРКА НА ОРИГИНАЛНОСТ НА ДИПЛОМНА РАБОТА

Протокол за проверка на оригиналност на дипломна работа

Становище от научния ръководител на дипломанта

 

 

Vnimanie

Решение на ДС от 11.11.2014 г.

Студенти (редовно и задочно обучение), записали условно следващ курс, имат право да се явят на невзет изпит по дадена дисциплина еднократно по техен избор в рамките на насрочените през съответната учебна година сесии (ноемврийска, януарска, априлска и юнска). Поправителна сесия – месец септември.

Vnimanie

РЕШЕНИЯ НА ФС ОТ 1.10.2013 г. (протокол № 1)

1. ФС препотвърди решението си от 2.10.2012 г. студентите да бъдат записвани в по-горен курс с не повече от 3 невзети изпита от предходната година.

2. ФС реши да се даде право на студентите от І курс да се записват във ІІ курс с не повече от 3 невзети изпита. Студентите с повече от 3 изпита не прекъсват следването си, а отпадат (губят студентски права).

Vnimanie

Потребителското си име за СУСИ можете да видите на https://cas.uni-sofia.bg/ , като въведете фак. номер и ЕГН. След като разберете потребителското си име, отидете на

https://susi.uni-sofia.bg , като паролата за достъп по подразбиране е отново вашето ЕГН. След регистрацията в СУСИ можете да промените паролата си, но задължително я запомнете и запишете, за да не се налага отново да се актуализира достъпът ви до системата.