Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Бакалавърски програми

   

 

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПОСЛЕДЕН КУРС НА ОБУЧЕНИЕ - виж тук

Процедура по избор на факултативен модул - Философски дисциплини"

Процедура по избор на факултативен модул - „ИКТ в неформалното образование"

БАКАЛАВРИ ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

ЗАНЯТИЯ на студентите ЗАДОЧНО обучение

Моля, следете за евентуални промени в графика!

 

СЕСИЯ на студентите ЗАДОЧНО обучение

 

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ - септември 2021

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ - график февруари 2021

Указания за явяване

Заявление за явяване на ликвидационна сесия

На посочените в графика дати от ноемврийска сесия можете да положите и вашите условни изпити - виж тук

Молба за явяване на условен изпит - образец

ДИПЛОМИРАНЕ

Избор на научен ръководител

Процедура за подаване на молба за разработване на дипломна работа

Молба за разработване на дипломна работа

Молба за промяна на тема/научен ръководител

Заявление за допускане до защита на дипломна работа

Заявление за допускане до писмен държавен изпит

Заглавна страница на дипломна работа - образец със задължителната информация

Дипломна работа - технически изисквания

Оценъчна скала на дипломна работа

 

Процедура за провеждане на Държавен изпит - виж тук

Избор на избираеми дисциплини в СУСИ - виж тук

Конспекти за Държавен изпит - трите специалности

Курсови работи - специалност Социални дейности

Практическо обучение - специалност Социални дейности

 

БАКАЛАВРИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ

 

ЗАНЯТИЯ на студентите РЕДОВНО обучение

Моля, следете за евентуални промени в графика!

 

СЕСИЯ на студентите РЕДОВНО обучение

 

ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ - септември 2021

ЛИКВИДАЦИОННА СЕСИЯ - график февруари 2021

Указания за явяване

Заявление за явяване на ликвидационна сесия

Молба за явяване на условен изпит - образец

 

ДИПЛОМИРАНЕ

Избор на научен ръководител

Процедура за подаване на молба за разработване на дипломна работа

Молба за разработване на дипломна работа

Молба за промяна на тема/научен ръководител

Заявление за допускане до защита на дипломна работа

Заявление за допускане до писмен държавен изпит

Заглавна страница на дипломна работа - образец със задължителната информация

Дипломна работа - технически изисквания

Оценъчна скала на дипломна работа

Vnimanie

Решение

на Факултетния съвет

на Факултета по педагогика от 27.05.2014 г.

 

От учебната 2014/2015 година във Факултета по педагогика се въвежда семестриална заверка за присъствие и участие в упражнения, семинарни занятия, лабораторни упражнения и учебни практики и изпълнение на всички задачи по учебната програма.

Заверката се отразява в студентската книжка с подписа на водещия гореспоменатите занятия по съответната учебна дисциплина.

Допустими са не повече от три отсъствия от упражнения, семинарни занятия, лабораторни упражнения и учебни практики.

За задочно обучение съгласно решение на ДС от 9.09.2014 г.

  • За курс от 20 часа – до 4 часа
  • За курс от 30 часа – до 6 часа.
Vnimanie

Решение на ДС от 13.01.2015 г. /Протокол № 14/:

Студентите, редовна и задочна форма на обучение в ОКС „бакалавър“ за трите специалности на факултета, които не са получили заверка на упражнения по дадена учебна дисциплина, нямат право да се явят на съответния изпит в рамките на редовната сесия.

Разрешава се явяване на изпит на поправителната сесия за съответната учебна година.

Vnimanie

Решение на ДС от 11.11.2014 г.

Студенти (редовно и задочно обучение), записали условно следващ курс, имат право да се явят на невзет изпит по дадена дисциплина еднократно по техен избор в рамките на насрочените през съответната учебна година сесии (ноемврийска, януарска, априлска и юнска). Поправителна сесия – месец септември.

Vnimanie

РЕШЕНИЯ НА ФС ОТ 1.10.2013 г. (протокол № 1)

1. ФС препотвърди решението си от 2.10.2012 г. студентите да бъдат записвани в по-горен курс с не повече от 3 невзети изпита от предходната година.

2. ФС реши да се даде право на студентите от І курс да се записват във ІІ курс с не повече от 3 невзети изпита. Студентите с повече от 3 изпита не прекъсват следването си, а отпадат (губят студентски права).

Vnimanie

Потребителското си име за СУСИ можете да видите на https://cas.uni-sofia.bg/ , като въведете фак. номер и ЕГН. След като разберете потребителското си име, отидете на https://susi.uni-sofia.bg , като паролата за достъп по подразбиране е отново вашето ЕГН. След регистрацията в СУСИ можете да промените паролата си, но задължително я запомнете и запишете, за да не се налага отново да се актуализира достъпът ви до системата.