Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Бакалавърски програми / Факултет по педагогика / Социални дейности

   

Специалност Социални дейности е сравнително нова. Подготовката на специалисти в тази област е продиктувана от сериозните социални проблеми, които съпътстват периода на прехода в България от тоталитарно към демократично общество. А поради факта, че гри-жата за хората, нуждаещи се от специализирана социална подкрепа и защита, е основно задължение на демократичната държава и на гражданското общество, професиите в сферата на социалните услуги за населението ще бъдат между най-търсените и през следващите десе-тилетия. Това прави специалност Социални дейности перспективна и с богати възможности за професионално развитие и реализация.
Студентите, обучаващи се в тази специалност (редовно и задочно обучение), получават солидна фундаментална, специализираща и практически ориентирана подготовка в сферата на социалната работа с деца и възрастни, в т.ч. с хора в неравностойно социално положение (криминално проявени, с асоциално и антисоциално поведение, стари хора, хора с различна етническа принадлежност и пр.), както и задълбочени психологически, социологически, етически, правни, медико-хигиенни и организационно-управленски знания и умения.
Успешно завършилите студенти (редовно и задочно обучение) получават образователно-квалификационна степен бакалавър по социални дейности , която им дава възможност да се реализират като специалисти в сферата на: социалните грижи (бюра по труда, служби за социално подпомагане, домове, интернати, приюти за деца и възрастни, нуждаещи се от социални грижи), като социални работници в специализираните институции за работа с деца в неравностойно положение и асоциално поведение, както и в предприятия и фирми като социални работници, специалисти по развитие на персонала и т.н., в здравеопазването (социален патронаж, като социални работници в болнични заведения и в институции за хора, изпаднали в алкохолна, наркотична и други зависимости), неправителствени организации с обект на работа социално подпомагане на деца и възрастни и др.