Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Факултет по педагогика / Педагогика / Педагогика на девиантното поведение – редовно и задочно обучение

   

Срок на обучение:

2 семестъра (специалисти)

3 семестъра (неспециалисти)

 

Форма на обучение: редовна/задочна

 

Ръководител: доц. д-р Божидара Кривирадева

тел.: 0888307173

e-mail: b.kriviradeva@fp.uni-sofia.bg

 

Магистърската програма е предназначена за подготовка на специалисти, които участват в организацията и провеждането на превантивна и корекционно-възпитателна дейност с малолетни, непълнолетни, пълнолетни с девиантно и делинквентно поведение – в училищата, в специализираните институции за ресоциализация, в правителствени и неправителствени организации и др., занимаващи се с тази проблематика.

 

Цел на обучението: Подготовка на висококвалифицирани специалисти за работа по превенция и корекция на девиантно и делинквентно поведение.

 

Задачи на обучението: да се задълбочи теоретико-практическата подготовка в областта на педагогиката на девиантното поведение; да се придобият умения за бързо ориентиране в проблемна ситуация и избор на адекватна методика за работа с отклоняващите се от моралните и правните норми; да се придобият умения за сътрудничество между правителствени и неправителствени институции и организации, работещи в системата за превантивна, корекционно-възпитателна дейност и ресоциализация; да се придобият умения за проучване и реализиране на практико-приложна изследователска работа в областта на превантивната и корекционната педагогическа дейност.

 

По време на обучението си студентите изучават интересни задължителни, избираеми и факултативни учебни дисциплини като: Педагогика на ресоциализацията, Психопатология на девиантното поведение, Семейни интеракции и девиантно поведение, Методика на превантивната и корекционно-възпитателната дейност, Управление на институциите за ресоциализация, Работа с деца жертви на насилие; Социално-педагогическа работа с осъдени на пробация, Пенитенциарна педагогика, Криминология, Превантивна и корекционна дейност в образователни институции, в религиозен контекст и в мултиетническа среда, Техники на интервюиране на деца с девиантно поведение, Превенция на агресията чрез източни бойни изкуства и др. Включени са и практикум в социално-педагогически институции, тренинг по превенция и справяне с професионалния стрес.

 

Завършилите магистърската програма могат да се реализират професионално в правителствения и неправителствения сектор, в общообразователните и специалните училища, в институции в системата за ресоциализация на общинско и национално равнище; образователни и възпитателни, социално-педагогически, корекционни институции и организации (комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, приюти, домове за временно настаняване, детски педагогически стаи, социално-педагогически интернати, възпитателни училища-интернати, места за лишаване от свобода, пробационни служби; алтернативни форми за превенция и корекция на девиантно и делинквентно поведение, предоставящи се в общността и в специализирани институции) като секретари на комисии, педагози, възпитатели, педагогически съветници, инспектори, експерти, сътрудници, организатори и координатори на дейности, свързани с превенция и корекция на девиантно и делинквентно поведение.

 

Форми на оценяване: изпити, текущи оценки, портфолио, курсови работи.

 

Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа

 

Условия за прием: по документи и събеседване.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Редовно обучение, 2 сем.

Задочно обучение, 2 сем.

Редовно обучение, 3 сем.

Задочно обучение, 3 сем.

График на занятията зимен сем. 2020/2021 - задължителни дисциплини

График на занятията летен сем. 2020/2021 - задължителни дисциплини

График на занятията III сем. (септември) - избираеми дисциплини