Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Факултет по педагогика / Педагогика / Съвременни образователни технологии - редовно и задочно обучение

   

Срок на обучение: 2 семестъра (специалисти)

 

Форма на обучение: редовна/задочна

 

Ръководител: доц. д-р Лиляна Стракова

тел.: 02/9308 546

e-mail: l.strakova@fp.uni-sofia.bg

 

Магистърската програма е предназначена за завършили бакалавърска степен в различни специалности с придобита професионална квалификация „учител“, които биха желали да повишат своята компетентност, свързана с организацията, технологията, управлението и реализирането на учебно-възпитателния процес в училище.

 

Програмата е насочена към реализиране на следните основни цели: повишаване качеството на подготовката на педагогическите кадри за средното общообразователно училище и професионалните гимназии; подпомагане на кариерното развитие на учителите в условията на качествени промени в българското училище (промени в съдържанието, технологията на учебно-възпитателния процес, финансирането и др.); синхронизиране на подготовката и квалификацията на учителите с европейските стандарти в образованието на педагогическите кадри; повишаване на педагогическата компетентност на специалистите – организатори на обучения и квалификационни курсове в сферата на неформалното образование.

 

Завършилите магистърската програма могат да работят като учители, педагогически съветници, директори, помощник-директори, експерти по проблемите на образованието в общините, експерти и консултанти в различни държавни, неправителствени и частни организации.

 

Форми и методи на оценяване: изпити, текущи оценки, курсови проекти, портфолио, работа по проектни задачи, практически упражнения, тренингови задания, интерпретативни научни тези и др.

 

Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа

 

Условия за прием: по документи и събеседване.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Редовно обучение, 2 сем.

Задочно обучение, 2 сем.

График на занятията II сем. 2020/2021 - задължителни дисциплини

График на занятията II сем. 2020/2021 - избираеми дисциплини