Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Факултет по педагогика / Педагогика / Съвременни образователни технологии (с придобиване на професионална квалификация „учител“) - редовно и задочно обучение

   

Срок на обучение: 3 семестъра

 

Форма на обучение: редовна/задочна

 

Ръководител: доц. д-р Лиляна Стракова

тел.: 02/9308 546

e-mail: l.strakova@fp.uni-sofia.bg

 

Магистърската програма е насочена към придобиване на задълбочени познания за образователния процес и за актуални тенденции в педагогическата практика при работа с ученици. Обучението завършва с придобиване на професионална квалификация „учител“. Програмата е ориентирана към специалисти от различни области, които биха желали да работят като учители по професионалното направление, което са завършили на бакалавърско равнище, съгласно Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ и Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти като педагогически съветници, директори, помощник-директори, експерти по проблемите на образованието в общините, образователни експерти и консултанти в различни държавни, неправителствени и частни организации.

 

Програмата има за цел да подготви магистри в областта на организацията, технологията, управлението и реализирането на учебно-възпитателния процес в училище.

 

Основни приоритети на програмата са: повишаване качеството на подготовката на педагогическите кадри за средното общообразователно училище и професионалните гимназии; подпомагане на кариерното им развитие в условията на качествени промени в средното образование (промени в съдържанието, технологията на учебно-възпитателния процес, финансирането и др.); развитие на компетентности, които подпомагат научната организация на педагогическата работа в училище според съвременните европейски стандарти.

 

Обучението в магистърската програма дава знания за състоянието на учебно-възпитателния процес в българското училище, за потребностите и перспективите за развитието му в контекста на съвременните европейски образователни стандарти и ценности. То е насочено и към развитието на практически умения за работа с надарени деца, с деца, застрашени от отпадане от училище, с увреждания, в мултиетническа среда и други със специфични образователни потребности.

 

Форми и методи на оценяване: изпити, текущи оценки, курсови проекти, портфолио, работа по проектни задачи, практически упражнения, интерпретативни научни тези и др.

 

Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа

 

Условия за прием: по документи и събеседване.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Редовно обучение, 3 сем.

Задочно обучение, 3 сем.

График на занятията I сем. 2019/2020 - задължителни дисциплини

График на занятията I сем. 2019/2020 - избираеми дисциплини

График на занятията II сем. 2019/2020 - задължителни и избираеми дисциплини

График на занятията II сем. 2019/2020 - избираеми дисциплини

 

Зали 1, 2, 3, 4, 5 и 6 се намират в блок 55, Студентски град, спирка Зимен дворец, автобуси 94 и 280, зад Кафе "Марсилия". Вход откъм ул. Проф. д-р Иван Странски.