Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Факултет по педагогика / Теория и управление на образованието / Мениджмънт на услуги и организации за неформално образование – задочно обучение

   

Срок на обучение:

2 семестъра (специалисти)

3 семестъра (неспециалисти)

 

Форма на обучение: задочна

 

Ръководител: проф. д-р Силвия Николаева

тел.: 02/9308 464

e-mail: s.nikolaeva@fp.uni-sofia.bg

 

Магистърската програма удовлетворява обективните потребности от широкопрофилна подготовка в областта на теорията и управлението на образованието, от която се нуждаят висшите мениджъри и водещи специалисти в бурно развиващия се сектор на неформалното образование в България. Обучението е ориентирано към изискванията за 7-мо ниво на Европейската квалификационна рамка, като осигурява овладяване на следните основни групи общи професионални компетентности: управленска, аналитична, дизайнерска, информационна, консултативно-оценителска, лицензионна, сертификационна, проектна и технологична.

 

Студентите получават задълбочена академична, теоретична и практическа подготовка в следните сфери: управление на институции за неформално образование; образователен мениджмънт и иновации в образованието; социално-педагогическо проучване и оценяване на потребностите от обучение и квалификация; дизайн на традиционни и технологично опосредствани образователни програми; оценяване и управление на качеството на неформалното образование; управление на работни екипи и учебни групи в неформалното образование; създаване и използване на виртуални образователни среди и услуги; валидиране и сертифициране на компетентности, придобити чрез неформално образование; подходи и модели за образование на възрастни; международни програмни и проектни дейности и партньорства в неформалното образование.

 

Завършилите програмата могат да се реализират като: мениджъри на частни и общински институции, предлагащи образователни услуги за деца и възрастни: езикови центрове, школи, клубове, центрове за работа с деца, консултативно-образователни центрове, школи за индивидуално обучение (домашен учител) и занимания през свободното време и др., включително могат да стартират собствен бизнес в тази сфера; координатори на образователни и обучителни проекти и програми; експерти и консултанти по неформално образование и обучение; експерт-оценители (одитори) на образователни услуги, програми и курсове; специалисти по образование на възрастните; създатели и мениджъри на алтернативни образователни среди, мрежи и услуги; експерти към Националната агенция на програма „Учене през целия живот“ и мрежата от центрове, координиращи секторните й програми на институционално равнище; ръководители на звена за продължаващо професионално обучение.

 

Форми и методи на оценяване: изпити, текущи оценки.

 

Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.

 

Условия за прием: по документи и събеседване.

 

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Задочно обучение, 2 сем.

Задочно обучение, 3 сем.

График на занятията зимен сем. 2020/2021 - задължителни дисциплини

График на занятията летен сем. 2020/2021 - задължителни дисциплини