Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Факултет по педагогика / Социални дейности / Социална работа с деца и семейства – редовно и задочно обучение

   

Срок на обучение:

2 семестъра (специалисти)

3 семестъра (неспециалисти)

 

Форма на обучение: редовна/задочна

 

Ръководител: доц. д-р Тони Манасиева

тел.: 02/9308 296

e-mail: manasieva@fp.uni-sofia.bg

 

Магистърската програма е предназначена за подготовка на специалисти, които работят или биха искали да работят в сферата на закрилата на децата и социалната подкрепа на семейства.

 

Обучението в програмата е насочено към формиране и задълбочаване на знанията в областта на социалните дейности, към развитие на уменията за социална работа с деца и семейства с различни проблеми, като специално внимание се обръща на работата с деца в риск и с девиантно поведение, работата с родителите и взаимодействието между институциите. За тази цел в учебния план са включени специализирани дисциплини, които запознават студентите с: българското и международното законодателство за деца и семейства и моделите на семейна социална политика; акценти във фамилната социална работа и фундаментални въпроси на възпитанието; особености на съвременните брак и семейство, вкл. етнокултурни; подготовка за семеен живот и родителска грижа; консултиране и супервизия в социалната дейност; методиката в институции за деца и младежи и в алтернативни форми, предоставящи социални услуги, работа с различни групи нуждаещи се – с увреждания, зависимости, девиантно поведение, жертви на насилие, бежанци, с други различия и проблеми.

 

Дисциплините се водят от утвърдени специалисти във Факултета по педагогика и партньорски институции от правителствения и неправителствения сектор; организации, работещи с деца и семейства в риск.

 

В магистърската програма са включени и тренинг по превенция и справяне с професионалния стрес в социалната работа и практикуми. Те дават допълнителна възможност на студентите да се запознаят директно с процеса на реализация на социалната работа с деца и семейства на терен. Провеждат се от специалисти в организации със съществен принос в реформата на детската грижа у нас.

 

Завършилите програмата могат да се реализират като:

  • специалисти, социални работници и експерти в: сферата на социалното подпомагане, защитата и подкрепата на деца и семейства, реализирани в държавния, неправителствения и частния сектор; държавните структури за закрила на детето и в организации, осъществяващи дейности по закрилата; системата за работа с деца и семейства на национално и регионално равнище – социални и социално-педагогически, здравни и специализирани заведения за деца и възрастни членове на семейства; локални общински структури; социални услуги в общността и в специализирани институции (дневни и кризисни центрове; центрове за обществена подкрепа, за работа с деца на улицата, за социална рехабилитация и интеграция, за настаняване от семеен тип и за временно настаняване; консултативни кабинети; комплекси за социални услуги; приюти; преходни, защитени и наблюдавани жилища; звена „Майка и бебе“, приемна грижа; домове за деца и др.);
  • организатори, ръководители и координатори на дейности със социална насоченост с деца и семейства, вкл. от рискови групи;
  • експерти, изследователи и оценители по проекти и програми в сферата на социалните услуги за деца и семейства.

 

Форми и методи на оценяване: изпити, текущи оценки.

 

Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.

 

Условия за прием: по документи и събеседване.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Редовно обучение, 2 сем.

Задочно обучение, 2 сем.

Редовно обучение, 3 сем.

Задочно обучение, 3 сем.

График на занятията - зимен семестър 2019/2020 - задължителни дисциплини

График на занятията - летен семестър 2019/2020 - избираеми дисциплини

График на занятията - III сем. (септември) - избираеми дисциплини