Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Факултет по педагогика / Социални дейности / Социална работа с деца и семейства – редовно и задочно обучение

   

Срок на обучение:

 • 2 семестъра (специалисти);
 • 3 семестъра (неспециалисти)

 

Форма на обучение: редовна/задочна

Прием: от зимен семестър; държавна субсидия, обучение срещу заплащане

 

Ръководител: доц. д-р Ваня Божилова

тел.: 02/9308 526; 0887 104009

e-mail: v.bozhilova@fp.uni-sofia.bg

 

Магистърската програма е предназначена за подготовка на специалисти, които работят или биха искали да работят в сферата на закрилата на децата и социалната подкрепа на семейства.

Обучението в програмата е насочено към формиране и задълбочаване на знанията в областта на социалните дейности, към развитие на уменията за социална работа с деца и семейства с различни проблеми, като специално внимание се обръща на работата с деца в риск и с девиантно поведение, работата с родителите и взаимодействието между институциите. За тази цел в учебния план са включени специализирани дисциплини, които запознават студентите с: българското и международното законодателство за деца и семейства и моделите на семейна социална политика; акценти във фамилната социална работа и фундаментални въпроси на възпитанието; особености на съвременните брак и семейство, вкл. етнокултурни; подготовка за семеен живот и родителска грижа; консултиране и супервизия в социалната дейност; методиката в институции за деца и младежи и в алтернативни форми, предоставящи социални услуги, работа с различни групи нуждаещи се – с увреждания, зависимости, девиантно поведение, жертви на насилие, бежанци, с други различия и проблеми.

Дисциплините се водят от утвърдени специалисти във Факултета по педагогика и партньорски институции от правителствения и неправителствения сектор; организации, работещи с деца и семейства в риск.

В магистърската програма са включени и тренинг по превенция и справяне с професионалния стрес в социалната работа и практикуми. Те дават допълнителна възможност на студентите да се запознаят директно с процеса на реализация на социалната работа с деца и семейства на терен. Провеждат се от специалисти в организации със съществен принос в реформата на детската грижа у нас.

 

Завършилите програмата могат да се реализират като:

 • специалисти, социални работници и експерти в: сферата на социалното подпомагане, защитата и подкрепата на деца и семейства, реализирани в държавния, неправителствения и частния сектор; държавните структури за закрила на детето и в организации, осъществяващи дейности по закрилата; системата за работа с деца и семейства на национално и регионално равнище – социални и социално-педагогически, здравни и специализирани заведения за деца и възрастни членове на семейства; локални общински структури; социални услуги в общността и в специализирани институции (дневни и кризисни центрове; центрове за обществена подкрепа, за работа с деца на улицата, за социална рехабилитация и интеграция, за настаняване от семеен тип и за временно настаняване; консултативни кабинети; комплекси за социални услуги; приюти; преходни, защитени и наблюдавани жилища; звена „Майка и бебе“, приемна грижа; домове за деца и др.);
 • организатори, ръководители и координатори на дейности със социална насоченост с деца и семейства, вкл. от рискови групи;
 • експерти, изследователи и оценители по проекти и програми в сферата на социалните услуги за деца и семейства.

 

Форми и методи на оценяване: изпити, текущи оценки.

Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа.

 

Условия за прием:

1) За кандидати за места, субсидирани от държавата с продължителност на обучението – 2 сем. (редовно обучение)

 • Кандидатите подават документи за кандидатстване – диплома за висше образование за бакалавър от специалност „Социални дейности“ и сродни на нея.

Документите се подават на място в 212 стая (Ректорат на СУ) или онлайн през платформата: fp.kmk.uni-sofia.bg

 • Среден успех от семестриалните и държавните изпити – не по-нисък от Мн. добър 4,50.
 • Устен конкурсен изпит по приложена програма.

Кандидат-магистрите, положили успешно изпит, но некласирани по държавна поръчка имат право при заявено желание да участват в класиране за платено обучение, без да се явяват на събеседване.

 

Програма

1. Същност на социалната работа. Социална политика и социална работа.

2. Социална работа с деца и семейства - същност, особености, нормативна база.

3. Национална система за социална работа в България - същност и структура; институции и функции; основни нормативни документи.

Литература

 • Господинов, Б. За същността и статута на социалната работа. – В: Подготовка, професионална реализация и социален статут на социалния работник. С., 2009
 • Детето във фокуса на педагогическото взаимодействие и социалната работа. С., 2013
 • Симеонова, Р. Управление на социалната работа като дейност и система. С., 2011
 • Механджийска Г., Т. Манасиева, Т. Милушева, Е. Ценова, Социалният работник, клиентът, средата – във фокуса на методиката на социалните услуги, С. 2016Перспективи пред социалната работа. С., 2001
 • Пътища на професионализма в социалната работа, С. 2018
 • Годишник на Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Факултет по педагогика, Книга Социални дейности - https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_pedagogika/oficialni_izdaniyа
 • Електронно списание „Социална работа” - http://www.swjournal-bg.com

 

Нормативни документи – на https://www.lex.bg :

 • Закон за закрила на детето
 • Закон за социалните услуги
 • Закон за социално подпомагане
 • Правилници за прилагането им

 

2) За кандидати за места срещу заплащане с продължителност на обучението – 2 сем. (редовно / задочно обучение)

 • Кандидатите подават документи за кандидатстване – диплома за висше образование за бакалавър от специалност „Социални дейности“ и сродни на нея.

Документите се подават на място в 212 стая (Ректорат на СУ) или онлайн през платформата: fp.kmk.uni-sofia.bg

 • Среден успех от семестриалните и държавните изпити – не по-нисък от Добър
 • Събеседване с кандидатите относно мотиви за избор на програмата, интерес и очаквания от обучението. Информация за време и място на провеждане на събеседването се публикува на интернет страницата на Факултет по педагогика.

 

3) За кандидати за места срещу заплащане с продължителност на обучението – 3 сем. (редовно / задочно обучение)

 

 • Кандидатите подават документи за кандидатстване – диплома за висше образование за бакалавър от специалности различни от „Социални дейности“ и сродни на нея.

Документите се подават на място в 212 стая (Ректорат на СУ) или онлайн през платформата: fp.kmk.uni-sofia.bg

 • Среден успех от семестриалните и държавните изпити – не по-нисък от Добър.
 • Събеседване с кандидатите относно мотиви за избор на програмата, интерес и очаквания от обучението. Информация за време и място на провеждане на събеседването се публикува на интернет страницата на Факултет по педагогика.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Редовно обучение, 2 сем.

Задочно обучение, 2 сем.

Редовно обучение, 3 сем.

Задочно обучение, 3 сем.

График на занятията - зимен семестър 2022/2023 - задължителни дисциплини

График на занятията - летен семестър 2022/2023 - задължителни дисциплини

График на занятията - III сем. (септември) - избираеми дисциплини