Начало / Университетът / Факултети / Факултет по педагогика / Учебна дейност / бакалаври, магистри, докторанти, СДК / Магистърски програми / Факултет по педагогика / Педагогика / Информационни и комуникационни технологии в образованието – редовно, задочно и дистанционно обучение

   

Срок на обучение: 2 семестъра (специалисти)

Форма на обучение: редовна/дистанционна

 

Срок на обучение: 3 семестъра (неспециалисти)

Форма на обучение: задочна

 

Ръководител: проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт, доц. д-р Благовесна Йовкова

тел.: 0896/725 060

e-mail: r.peytcheva@fp.uni-sofia.bg, b.yovkova@fp.uni-sofia.bg

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 

Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) са ключов компонент не само на съвременните общество и икономика, но и на обучението и образованието във всичките им степени и форми. Сериозният интерес към електронното обучение и особено електронното дистанционно обучение е продиктуван от потребностите на широк кръг обучаеми да получават образователни услуги по всяко време и от всяко място. Електронното дистанционно обучение предефинира ролите и функциите на преподавателите/обучителите. Появи се разделение на функциите на дизайнера на обучение и учебни материали от тези на преподавателя и оценителя на постиженията на обучаемите по електронен път. В същото време се появи потребност от нови функции и роли в осигуряване на учебния процес – тези на техническата и административната поддръжка на електронната учебна среда и дейностите в нея.

 

Създаването на магистърската програма ИКТ в образованието е мотивирано от необходимостта да се формира такъв интегрален тип професионални компетенции, които могат да осигурят качественото проектиране, провеждане и оценяване на подпомогнато от технологиите обучение.

 

„ИКТ в образованието“ е и първата акредитирана за дистанционна форма на обучение магистърска програма в Софийски университет.

 

Магистърската програма с двусеместриална продължителност на обучението е предназначена за бакалаври, завършили педагогически специалности и/или притежаващи учителска правоспособност, а тази с трисеместриална продължителност на обучението – за завършили бакалавърска степен от всички специалности.

 

Магистърската програма е насочена към формиране на професионални компетенции за ефективно проектиране, провеждане и оценя-ване на обучение, подпомогнато от електронните информационни и комуникационни технологии, включително и на обучение, което изцяло се провежда в електронни учебни среди.

 

В процеса на обучение студентите получават следните професионални компетенции: планиране, организиране, ръководство и контрол на курсове и програми, включващи електронно обучение; планиране и организиране на учебен процес с интегриране на ИКТ в различни учебни дейности; проектиране и оценяване на електронни материали за преподаване и учене и дизайн на онлайн учебни дейности; проектиране и разработка на напълно функционални и педагогически обосновани решения в областта на електронното обучение; разработване и прилагане на управленски стратегии за използване на ИКТ в образованието; разработване и управление на проекти в сферата на ИКТ в образованието; подготовка на преподаватели (обучители) в областта на ИКТ в образованието; формиране на общности, предлагащи електронно обучение.

 

Завършилите магистърската програма могат да се реализират като:

  • специалисти по дистанционно обучение;
  • учител/преподавател, по информационни технологии в занимания по интереси и в център за подкрепа за личностно развитие;
  • проектанти и разработчици на електронно учебно съдържание в средното и висшето образование, научни институти, центрове за професионално обучение, центрове и звена за вътрешнофирмено обучение, браншови образователни центрове, неправителствени организации и др.;
  • експерт-оценители на курсове, програми и проекти за обучение с използване на ИКТ в разнообразен контекст;
  • консултанти при разработването на програми за обучение с използване на ИКТ;
  • автори на проекти и ръководители на екипи, работещи по проекти в сферата на ИКТ в образованието и електронното обучение.

 

Курсовете в магистърската програма се водят от преподаватели от няколко факултета на Софийския университет, като водещи са Факултетът по педагогика и Факултетът по математика и информатика.

 

Всички курсове от програмата са разработени в електронен формат и са достъпни онлайн. Това създава възможност за гъвкавост и мобилност на обучението на магистрите.

 

Форми и методи на оценяване: изпити, текущи оценки, курсови проекти по задължителни, избираеми и факултативни теоретични и практически дисциплини.

 

Обучението завършва с разработване и защита на дипломна работа или с държавен изпит. (Държавният изпит е възможност само за новоприетите по учебен план 2019/2020 г. магистри.)

 

Условия за прием: по документи и събеседване.

УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Редовно обучение, 2 сем.

Дистанционно обучение, 2 сем.

Задочно обучение, 3 сем.

График на занятията зимен семестър 2020/2021 - задължителни дисциплини

Конспект за държавен изпит (в сила от уч. 2019/2020 г.)