Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Студенти / Учебни практики

   

Европейски проект "Студентски практики"
Стартира проект „Студентски практики“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Първата фаза на проекта ще се реализира до 31.12.2017 г. В нея ще могат да се включат 3795 студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Студентите могат да се регистрират в информационната система на проект „Студентски практики“ и да се запознаят предварително с инструкцията, публикувана на сайта на проекта http://praktiki.mon.bg/sp/download/Instrukcia_proekt_Studentski_praktiki_faza_I.pdf
С решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 от 13.10.2017 г., периодът на изпълнение на проект BG05M20P001-2.002-0001 "Студентски практики - Фаза 1" се удължава до 29.08.2018 г. или до изчерпване на квотата, която е още 1500 практики общо за всички факултети на Университета.

За да започне практическото си обучение, студентът следва да сключи договор със Софийския университет. Договорът се генерира от уеб системата като PDF файл, разпечатва се и се подписва в 3 идентични екземпляра. Задължително е към договора да бъде приложена попълнена и подписана декларация (по образец) в 1 екземпляр.
При потвърдена практика от студент в уеб системата, но при непредставен в срок договор, се изисква от студента да коригира периода на практическото обучение, след получаване на съгласие от страна на работодателя. След като периодът за провеждане на обучение бъде актуализиран, студентът генерира договор, разпечатва го и го депозира в 3 идентични екземпляра.
Студентът предoставя своя договор в отдел „Научна и проектна дeйност“ - Ректорат на Софийски университетбул. Цар Освободител 15, Информационен център /тунела между метростанция „Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и двора на Ректората/. Приемът на договори се извършва всеки вторник, сряда и четвъртък от 10 ч. до 12 ч. и от 13 ч. до 16 ч. Повече информация

Стажантска програма в bTV Media Group

На студентите се предоставя възможност да разберат как се създават и реализират ПР стратегии за популяризирането на програмата, корпоративните и социално-отговорни проекти. Стажантите ще имат шанса да получат професионални умения и да се научат да работят в динамична среда. Освен това, ще имат възможността да участват в изготвянето на прессъобщения, мониторинги и анализи, както и да работят по проекти, свързани с продуктите на телевизията.

Стажът е с продължителност 3 месеца и се заплаща. През този период кандидатите трябва да бъдат на разположение в телевизията не по-малко от 4 часа на ден (от понеделник до петък) в интервала между 09:00 и 18:00 ч. по предварително изготвен и съгласуван с кандидата график.

Изисквания към кандидатите - студенти (или младежи с активен интерес) в следните области - връзки с обществеността, журналистика, филология или друга хуманитарна специалност; отлична езикова култура; отличен английски език; много добра компютърна грамотност. Притежаването на предишен професионален опит не е задължително. Документи за кандидатстване - автобиография и мотивационно писмо. За контакти: Daniel_Dimitrov@btv.bg

Летни стажове

Голяма част от студентите започват работа по специалността още преди завършването си. Високата степен на професионална реализация се дължи и на уникалната система на професионални летни стажове, апробирана и утвърдена от дълги години във ФЖМК.

Летните стажове с продължителност един месец са три за бакалавърската степен и са включени в учебния план на специалностите от професионалното направление. Те се провеждат в редакциите на различни медии, издателства, ВО и рекламни агенции. За студентите от специалност "Журналистика", профили "Телевизия" и "Радио", се препоръчва учебните практики да бъдат проведени в медия, отговаряща на медийния им профил по време на следването.
По този начин студентите изграждат необходимите им контакти, които им помагат при по-късната професионална реализация. Част от студентите започват професионалната си реализация още по време на следването си, като след завършването продължават работата си в системата на ВО, рекламата, книгоиздаването и медиите. Бързата реализация на студенти и завършващи от професионалното направление е свързана с динамиката на развитие на медийния пазар.

Заверка на лятна учебна практика
Важно: От 1 януари 2018 г. стажовете по Европейски проект "Студентски практики" НЕ СЕ ПРИЗНАВАТ за лятна учебна практика. Независимо как е бил на стаж, студентът трябва да представи на отговорника изискваните документи за заверка на лятна учебна практика.

Специалността „Книгоиздаване” има разработени публични критерии за заверяване на лятна учебна практика.
Лятната учебна практика завършва с отчет, срещу който студентът получава заверка (подпис) от ръководителя на практиката. Основен критерий за признаване на пълноценно проведена практика, съответстваща на хорариум от 180 часа (0 + 180) по учебния план за ОКС “бакалавър” и 40 часа (0 + 40) за ОКС “магистър”, е участието в редакционно-издателския процес на избрано издателство или печатна медия.
Летните практики на студентите в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър” се контролират. Специалните отговорници за Лятната учебна практика (асистенти и докторанти) проучват документацията за стажа на студента и, в случай, че тя удовлетворява изискванията по обявените критерии, признават стажа за успешно проведен. Студентът трябва да представи на заверяващия оригинали и да предаде (може и копия) следните документи:

ЛЯТНА УЧЕБНА ПРАКТИКА

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЕРКА

1. Служебна бележка (Удостоверение) от медията (издателството), в която е проведен стажът;

2. Характеристика от прекия обучаващ в медията (издателството);

3. Личен отчет от студента/ката за проведения стаж (вкл. Оригинали на авторска продукция);

Студентите от І, ІІ и ІІІ курс получават писмо от ФЖМК. Официално писмо за летен стаж Писмата се предават в редакциите (институциите), в които стажантите са на стаж. Летните стажове са през месец юли и месец август.

З А В Е Р К А НА ЛЕТНИ УЧЕБНИ ПРАКТИКИ:

Специалност “Журналистика”, профил “Печат и агенционна журналистика”:

Гл. ас. д-р Марин Бодаков, каб. 76
marin_bodakov@abv.bg

заверка през м. септември

11 и 12 септември, 16-18 ч., з. 65
18 септември, 9-13 ч., з. 65

Специалност “Журналистика”, профили "Радио" и “Телевизия”

Заверка през м. септември
доц. д-р Венцислав Димов - профил „Радио“
10 септември, 12.00 -14.30, каб. 33

доц. д-р Жана Попова - профил "Телевизия"

10 и 18 септември - 1 курс от 9 до 10 ч. 2 курс - от 10 до 11 ч. 3 курс - от 11 до 12 ч.
в каб. 41

Специалност “Книгоиздаване”:

Гриша Атанасов, каб. 76
grisha1@gmail.com
заверка през м. септември

19, 20 и 28 септември от 14 до 16 ч.

Специалност “Връзки с обществеността”

Гл. ас. д-р Никола Вангелов

заверка през м. септември

13 септември, з. 16, 16 до 18 ч.
20 септември, з. 16, 16 до 18 ч.