Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Студенти / Учебни практики

   

Важно за заверяването на летните учебни практики!

Съобразно с удължените с ректорска заповед до 30 септември 2020 г. мерки с цел ограничаване опасността от разпространение на коронавирус всички заверки на летните учебни практики ще бъдат осъществени дистанционно по начина, определен от заверяващите преподаватели.

З А В Е Р К А НА ЛЕТНИ УЧЕБНИ ПРАКТИКИ:

Специалност “Журналистика”, профил “Печат и агенционна журналистика”:

Гл. ас. д-р Марин Бодаков

На bodakov@uni-sofia.bg студентите от профил "Печат и агенционна журналистика" следва да изпратят всички изискуеми документи на една от следните дати 2, 3, 14, 15, 21 и 22 септември, 1 и 2 октомври 2020. Колегите своевременно ще получат уведомление дали стажът им е зачетен.

Специалност “Журналистика”, профили "Радио" и “Телевизия”

Доц. д-р Жана Попова, гл. ас. д-р Петър Айолов

Налага се заверката през септември на августовски стаж да бъде проведена в zoom.us Най-напред - до 2 септември изпратете изискваните документи ztpopova@uni-sofia.bg. Всеки от вас ще получава линк с данни как да се включи в платформата и няколко часа, в които може да избере това да се случи. В отговор ще получите информация как и кога да се включите в обсъжданията на вашия стаж в zoom.us. Инсталирайте zoom.us Предлагаме ви да сте с включени камера и микрофон. Обсъждането ще продължи приблизително 15 мин. Колегите, които не получат служебните си бележки до 2 септември, моля да ни информират. За колегите, които остават за заверка през октомври, ще напишем съобщение в края на септември.

Специалност “Книгоиздаване”:

Хон. преп. Гриша Атанасов

Необходимите документи се изпращат на grisha1@gmail.com

До 10 септември за студентите, чиито стажове са завършени през юли и август.

До 7 октомври за студентите, чиито стажове са завършени през септември.

Специалност “Връзки с обществеността”

Гл. ас. д-р Никола Вангелов

Освен двете обявени дати за присъствена заверка към Катедра КВОР (31.08 и 05.10.2020 г., з. 17) ще имате възможност да заверите и дистанционно на допълнителни дати: 13.09.2020 г. и 20.09.2020 г.

Изпратете необходимия набор документи (описан подробно на сайта на ФЖМК) на имейл адрес kvor25@gmail.com. В полето относно/subject изпишете: заверка лятна практика.

В имейла изпишете трите си имена, факултетен номер и курс. Пример: Иван Георгиев Иванов, ФН 66666, 3-ти курс. Изписвате курса, който сте в момента, а не който предстои да запишете. Изпратете необходимите документи като приложени файлове, а не с линк и т.н. Именувайте всички приложени файлове по същия начин: Иван Георгиев Иванов, ФН 66666, 3-ти курс.

Лятна учебна практика

Голяма част от студентите започват работа по специалността още преди завършването си. Високата степен на професионална реализация се дължи и на уникалната система на професионални летни практики, апробирана и утвърдена от дълги години във ФЖМК.

Летните стажове с продължителност един месец са три за бакалавърската степен и са включени в учебния план на специалностите от професионалното направление. Те се провеждат в редакциите на различни медии, издателства, ВО и рекламни агенции. За студентите от специалност "Журналистика", профили "Телевизия" и "Радио", се препоръчва учебните практики да бъдат проведени в медия, отговаряща на медийния им профил по време на следването.
По този начин студентите изграждат необходимите им контакти, които им помагат при по-късната професионална реализация. Част от студентите започват професионалната си реализация още по време на следването си, като след завършването продължават работата си в системата на ВО, рекламата, книгоиздаването и медиите. Бързата реализация на студенти и завършващи от професионалното направление е свързана с динамиката на развитие на медийния пазар.

Важно: От 1 януари 2018 г. стажовете по Европейски проект "Студентски практики" НЕ СЕ ПРИЗНАВАТ за лятна учебна практика. Независимо как е бил на стаж, студентът трябва да представи на отговорника изискваните документи за заверка на лятна учебна практика.

Специалността „Книгоиздаване” има разработени публични критерии за заверяване на лятна учебна практика.
Лятната учебна практика завършва с отчет, срещу който студентът получава заверка (подпис) от ръководителя на практиката. Основен критерий за признаване на пълноценно проведена практика, съответстваща на хорариум от 120 часа (0 + 120) по учебния план за ОКС “бакалавър” и 40 часа (0 + 40) за ОКС “магистър”, е участието в редакционно-издателския процес на избрано издателство или печатна медия.
Летните практики на студентите в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър” се контролират. Специалните отговорници за Лятната учебна практика (асистенти и докторанти) проучват документацията за стажа на студента и, в случай, че тя удовлетворява изискванията по обявените критерии, признават стажа за успешно проведен. Студентът трябва да представи на заверяващия оригинали и да предаде (може и копия) следните документи:

ЛЯТНА УЧЕБНА ПРАКТИКА

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЕРКА

1. Служебна бележка (Удостоверение) от медията (издателството), в която е проведен стажът;

2. Характеристика от прекия обучаващ в медията (издателството);

3. Личен отчет от студента/ката за проведения стаж (вкл. Оригинали на авторска продукция);

Студентите от І, ІІ и ІІІ курс получават писмо от ФЖМК. Официално писмо за лятна учебна практика Писмата се предават в редакциите (институциите), в които стажантите са на стаж. Летните стажове са през юли, август и септември за 2020 г.