Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Студенти / Учебни практики

   

Летни стажове

Голяма част от студентите започват работа по специалността още преди завършването си. Високата степен на професионална реализация се дължи и на уникалната система на професионални летни стажове, апробирана и утвърдена от дълги години във ФЖМК.

Летните стажове с продължителност един месец са три за бакалавърската степен и са включени в учебния план на специалностите от професионалното направление. Те се провеждат в редакциите на различни медии, издателства, ВО и рекламни агенции. За студентите от специалност "Журналистика", профили "Телевизия" и "Радио", се препоръчва учебните практики да бъдат проведени в медия, отговаряща на медийния им профил по време на следването.
По този начин студентите изграждат необходимите им контакти, които им помагат при по-късната професионална реализация. Част от студентите започват професионалната си реализация още по време на следването си, като след завършването продължават работата си в системата на ВО, рекламата, книгоиздаването и медиите. Бързата реализация на студенти и завършващи от професионалното направление е свързана с динамиката на развитие на медийния пазар.

Заверка на лятна учебна практика
Важно: От 1 януари 2018 г. стажовете по Европейски проект "Студентски практики" НЕ СЕ ПРИЗНАВАТ за лятна учебна практика. Независимо как е бил на стаж, студентът трябва да представи на отговорника изискваните документи за заверка на лятна учебна практика.

Специалността „Книгоиздаване” има разработени публични критерии за заверяване на лятна учебна практика.
Лятната учебна практика завършва с отчет, срещу който студентът получава заверка (подпис) от ръководителя на практиката. Основен критерий за признаване на пълноценно проведена практика, съответстваща на хорариум от 180 часа (0 + 180) по учебния план за ОКС “бакалавър” и 40 часа (0 + 40) за ОКС “магистър”, е участието в редакционно-издателския процес на избрано издателство или печатна медия.
Летните практики на студентите в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър” се контролират. Специалните отговорници за Лятната учебна практика (асистенти и докторанти) проучват документацията за стажа на студента и, в случай, че тя удовлетворява изискванията по обявените критерии, признават стажа за успешно проведен. Студентът трябва да представи на заверяващия оригинали и да предаде (може и копия) следните документи:

ЛЯТНА УЧЕБНА ПРАКТИКА

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЕРКА

1. Служебна бележка (Удостоверение) от медията (издателството), в която е проведен стажът;

2. Характеристика от прекия обучаващ в медията (издателството);

3. Личен отчет от студента/ката за проведения стаж (вкл. Оригинали на авторска продукция);

Студентите от І, ІІ и ІІІ курс получават писмо от ФЖМК. Официално писмо за летен стаж Писмата се предават в редакциите (институциите), в които стажантите са на стаж. Летните стажове са през месец юли и месец август.

З А В Е Р К А НА ЛЕТНИ УЧЕБНИ ПРАКТИКИ:

Специалност “Журналистика”, профил “Печат и агенционна журналистика”:

Гл. ас. д-р Марин Бодаков, каб. 76
marin_bodakov@abv.bg

заверка през м. септември
9, 11, 16 септември 2019 г. от 10 до 12 ч.

Специалност “Журналистика”, профили "Радио" и “Телевизия”

Заверка през м. септември
доц. д-р Венцислав Димов - профил „Радио“
13 и 16 септември 2019 г. от 10 до 12 часа в кабинет 33

доц. д-р Жана Попова - профил "Телевизия"
12 и 13 септември 2019 г. от 9 до 11 ч. в кабинет 26

Специалност “Книгоиздаване”:

Гриша Атанасов, каб. 76
grisha1@gmail.com
заверка през м. септември

9, 11, 12 септември 2019 г. 13 - 15 ч.

Специалност “Връзки с обществеността”

Гл. ас. д-р Никола Вангелов

заверка през м. септември

11.09, 15 зала – 16.30 ч. - 18.00 ч.
15.09, 62 зала – 16.30 ч. – 18.00 ч.