Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Студенти / Учебни практики

   

Важно за заверяването на летните учебни практики!

Начинът на заверяване за 2021 г., заверяващите преподаватели и датите ще бъдат уточнени своевременно.

З А В Е Р К А НА ЛЕТНИ УЧЕБНИ ПРАКТИКИ:

Специалност “Журналистика”, профил “Печат и агенционна журналистика”:

доц. д-р Марин Бодаков

На bodakov@uni-sofia.bg студентите от профил "Печат и агенционна журналистика" следва да изпратят всички изискуеми документи. Колегите своевременно ще получат уведомление дали стажът им е зачетен.

Специалност “Журналистика”, профили "Радио" и “Телевизия”

Доц. д-р Жана Попова, гл. ас. д-р Петър Айолов

Специалност “Книгоиздаване”:

Хон. преп. Гриша Атанасов

Необходимите документи се изпращат на grisha1@gmail.com

Специалност “Връзки с обществеността”

Гл. ас. д-р Никола Вангелов

Изпратете необходимия набор документи (описан подробно на сайта на ФЖМК) на имейл адрес kvor25@gmail.com. В полето относно/subject изпишете: заверка лятна практика.

В имейла изпишете трите си имена, факултетен номер и курс. Пример: Иван Георгиев Иванов, ФН 66666, 3-ти курс. Изписвате курса, който сте в момента, а не който предстои да запишете. Изпратете необходимите документи като приложени файлове, а не с линк и т.н. Именувайте всички приложени файлове по същия начин: Иван Георгиев Иванов, ФН 66666, 3-ти курс.

Лятна учебна практика

Голяма част от студентите започват работа по специалността още преди завършването си. Високата степен на професионална реализация се дължи и на уникалната система на професионални летни практики, апробирана и утвърдена от дълги години във ФЖМК.

Летните стажове с продължителност един месец са три за бакалавърската степен и са включени в учебния план на специалностите от професионалното направление. Те се провеждат в редакциите на различни медии, издателства, ВО и рекламни агенции. За студентите от специалност "Журналистика", профили "Телевизия" и "Радио", се препоръчва учебните практики да бъдат проведени в медия, отговаряща на медийния им профил по време на следването.
По този начин студентите изграждат необходимите им контакти, които им помагат при по-късната професионална реализация. Част от студентите започват професионалната си реализация още по време на следването си, като след завършването продължават работата си в системата на ВО, рекламата, книгоиздаването и медиите. Бързата реализация на студенти и завършващи от професионалното направление е свързана с динамиката на развитие на медийния пазар.

Специалността „Книгоиздаване” има разработени публични критерии за заверяване на лятна учебна практика.
Лятната учебна практика завършва с отчет, срещу който студентът получава заверка (подпис) от ръководителя на практиката. Основен критерий за признаване на пълноценно проведена практика, съответстваща на хорариум от 120 часа (0 + 120) по учебния план за ОКС “бакалавър” и 40 часа (0 + 40) за ОКС “магистър”, е участието в редакционно-издателския процес на избрано издателство или печатна медия.
Летните практики на студентите в ОКС “бакалавър” и ОКС “магистър” се контролират. Специалните отговорници за Лятната учебна практика (асистенти и докторанти) проучват документацията за стажа на студента и, в случай, че тя удовлетворява изискванията по обявените критерии, признават стажа за успешно проведен. Студентът трябва да представи на заверяващия оригинали и да предаде (може и копия) следните документи:

ЛЯТНА УЧЕБНА ПРАКТИКА

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЕРКА

1. Служебна бележка (Удостоверение) от медията (издателството), в която е проведен стажът;

2. Характеристика от прекия обучаващ в медията (издателството);

3. Личен отчет от студента/ката за проведения стаж (вкл. Оригинали на авторска продукция);

Студентите от І, ІІ и ІІІ курс получават писмо от ФЖМК. Официално писмо за лятна учебна практика Писмата се предават в редакциите (институциите), в които стажантите са на стаж. Летните стажове са през юли, август и септември за 2020 г.