Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Студенти / Учебни процедури и срокове

   

график на семестъра
Определя се ежегодно със заповед на Ректора за двете форми на обучение – редовна и задочна, за двете квалификационни степени – бакалавър и магистър. За него може да се информирате в сайта на ФЖМК и от информационните табла пред специалностите и отдел “Студенти”.

• разпис на учебните занятия
Програмата за учебните занятия – лекционни курсове и семинарни занятия, се изготвят от Учебен отдел по курсове, дни, часове, преподаватели, аудитории. Графикът се подготвя до три дни преди началото на семестър и се излага на информационните табла във Факултета. Важно е да знаете, че всички промени в разписа на лекции се нанасят на информационните табла, така че дори да сте се запознали с него, следете за промени в тях.

Учебни занятия на ОКС „Бакалавър“, редовно обучение
Заб. Часовете и залите по чужди езици се уточняват със съответните преподаватели
и се обявяват на таблото.

Журналистика

I курс, II курс, III курс, IV курс

Връзки с обществеността

I курс, II курс, III курс, IV курс

Книгоиздаване

I курс, II курс, III курс, IV курс

Учебни занятия на ОКС „Бакалавър“, задочно обучение 4.09 - 28.09. 2018 г.
Занятията на 1 курс Журналистика започват на 11.09, на 1 курс ВО на 10.09

Журналистика

I курс , II курс, III курс , IV курс

Връзки с обществеността

I курс , II курс , III курс , IV курс

•график на изпитната сесия
Поправителна сесия - от 20 август до 7 септември 2018 г.
Изпитна сесия ОКС Магистър, задочно обучение

Изпитна сесия ОКС Бакалавър, редовно обучение

Избор на свободно избираеми и факултативни дисциплини

Преди да изберете свободно избираеми и факултативни курсове, е необходимо:
• Да се информирате от учебния план на специалността за конкретния брой свободно избираеми и факултативни дисциплини, които сте задължени да изслушате и по които да положите изпит. Информация за това може да получите от учебните планове за двете степени на обучение. За консултация по отношение на всички въпроси, засягащи учебния план, можете да се обърнете към инспекторите за бакалаври и магистри;
• Да разберете от информационните табла за предлаганите дисциплини и техните лектори. Всяка конкретна специалност поставя срокове за начало и край на избора на свободно избираеми дисциплини;
• Стриктно да спазвате посочените срокове за записване.
За зимния семестър на нова учебна година изборът става в края на летния семестър.
Можете да изберете свободно избираеми дисциплини и от предлаганите от други факултети, ако хорариумът и общият брой кредити е равен с този на дисциплина със същия статут в учебния план на вашата специалност.
Разпределението по профили за 4 курс Книгоиздаване става при заверката на летните учебни практики и се предава в Учебен отдел. Ако има студенти, които не са заявили желание или единият профил не е набрал необходимия минимум от 8 студенти, разпределението се извършва служебно с класиране по успех.

Дипломиране – условия, процедури, срокове

Общоуниверситетска процедура за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи
За сесиите по защита на дипломни работи можете да се информирате от учебния план на конкретната специалност (за бакалавърска степен) или конкретната програма (за магистърска степен).

"Ръководство за изготвяне и защита на дипломни работи" (за дипломантите към катедра "История и теория на журналистиката")
"Ръководство за изготвяне и защита на дипломни работи" (за дипломантите към катедра "Пресжурналистика и книгоиздаване")
"Ръководство за изготвяне и защита на дипломни работи" (за дипломантите към катедра "Комуникация, връзки с обществеността и реклама")

"Ръководство за изготвяне и защита на дипломни работи" (за дипломантите към катедра "Радио и телевизия")

"Ръководство за изготвяне и защита на дипломни работи" (за дипломантите към катедра "Комуникация и аудиовизуална продукция")
Срок за подаване на предложения за тема на дипломна работа за сесията през юли 2017 г. - 31 март 2018 г. за бакалаври и магистри, за сесията през ноември - 31 май 2018 г.
Защитите на дипломните работи за бакалаври и магистри ще се проведат на 23 и 24 юли 2018 г. и ноември 2018 г.

Крайният срок за предаване на дипломните работи за защитите през юли е 9 юли 2018 г.

Крайният срок за предаване на дипломните работи за защитите през ноември е 12 ноември 2018 г.

Защити по катедри:

Катедра "История и теория на журналистиката"

ОКС Бакалавър 23 юли 2018 г. от 9 ч., зала 17

ОКС Магистър 24 юли 2018 г. от 9 ч., зала 17

Комисия

Доц. д-р Мария Попова - председател
Проф. д.н. Любомир Стойков
Проф. д-р Здравка Константинова
Проф. д-р Мария Нейкова
Доц. д-р Луливера Кръстева
Д-р Зина Соколова, в. "Аз-буки"

Катедра "Пресжурналистика и книгоиздаване"

23 и 24 юли 2018 г., 9.30 ч., зала 29

Комисия I

Проф. д-р Веселина Вълканова - председател
Проф. д-р Тотка Монова
Проф. д-р Грета Дерменджиева
Доц. д-р Ефрем Ефремов
Доц. д.н. Андреана Ефтимова
Евелина Андреева, главен секретар на БТА

Комисия II

Проф. д-р Веселина Вълканова - председател
Проф. д-р Тотка Монова
Доц. д-р Ефрем Ефремов
Доц. д.н. Андреана Ефтимова
Доц. Георги Лозанов
Рия Найденова, отг. редактор в ИК "Сиела"

Катедра "Комуникация, връзки с обществеността и реклама"

Комисия ОКС Бакалавър
23 юли 2018 г., 9.00 ч., зала 13

Доц. д-р Николай Михайлов - председател
Доц. д-р Дияна Петкова
Доц. д-р Светослава Ковачева
Проф. д-р Венцеслав Бондиков
Гл. ас. д-р Никола Вангелов
Веселин Велев – рекламна агенция „Когнито“

Комисия ОКС Магистър
24 юли 2018 г., 9.00 ч., зала 13

Доц. д-р Николай Михайлов - председател
Доц. д-р Дияна Петкова
Доц. д-р Светослава Ковачева
Проф. д-р Здравко Райков
Гл. ас. д-р Никола Вангелов
Веселин Велев – рекламна агенция „Когнито“

Катедра "Радио и телевизия"
23 юли 2018 г., 9,00 ч., зала 43
Бакалаври, магистри, творчески защити

Комисия (юлска сесия)

Доц. д-р Вяра Ангелова - председател
Доц. д-р Жана Попова
Доц. д-р Светлана Божилова
Татяна Величкова, старши продуцент
на „Актуални предавания и спорт“ в програма "Хоризонт" - БНР

Комисия (ноемврийска сесия)
Доц. д-р Вяра Ангелова - председател
Доц. д-р Орлин Спасов
Доц. д-р Светлана Божилова
Татяна Величкова, старши продуцент
на „Актуални предавания и спорт“ в програма "Хоризонт" - БНР

Катедра "Комуникация и аудиовизуална продукция"

Първа комисия
23 юли, 2018 г., 9.30 ч., зала 14

Доц. д-р Теодора Петрова - председател
Доц. д-р Мануела Манлихерова
Доц. д-р Поля Иванова
Гл. ас. д-р Мая Василева
Хон. преп. Симеон Василев

Втора комисия
23 юли, 2018 г., 9.30 ч., зала 16

Проф. д-р Чавдар Христов - председател
Проф. дфн Милко Петров
Доц. д-р Милена Цветкова
Гл. ас. д-р Светлана Станкова
Хон. преп. Мохамед Халаф

Дипломните работи се предават:

В каб.41, инсп. Ани Николова, за катедри "История и теория на журналистиката", "Радио и телевизия".

В каб. 10, инсп. д-р Миглена Владова, за катедра "Пресжурналистика и книгоиздаване" и "Комуникация, връзки с обществеността и реклама".
В каб. 9, инсп. Цветанка Ичева за Катедра "Комуникация и аудиовизуална продукция"

За да бъдете включени в протокола на определена сесия по защита на дипломни работи е необходимо да внесете предложение за тема и заглавие на дипломната работа, съгласувано с вашия научен ръководител и адресирано до ръководителя на катедра, в началото на последния семестър от обучението си. Предложението се депозира при специалиста на катедрата.

Допускат се до защита на дипломна работа само положили всички изпити и завършили семестриално бакалаври и магистри. Учебен отдел извършва служебна проверка за допускане до защита на предалите дипломни работи. Дипломните работи се предават в 2 (два) екземпляра, подписани от научния ръководител, с включена клетвена декларация за авторство във всеки екземпляр и с два отделни автореферата, както и на електронен носител (CD или DVD) във формат PDF или DOC.
Не се допускат до защита на дипломна работа студенти, които не са предали снимка за изготвяне на диплома и служебна бележка от библиотеката към ФЖМК, че не дължат книги. Снимката, паспортен формат, се предава заедно с подаване на дипломните работи.

Предложение за тема на дипломна работа

Заглавна страница на дипломна работа (образец)

Клетвена декларация (примерен текст)