Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Студенти / Учебни процедури и срокове

   

График на учебния процес за учебната 2020/2021 година
Определя се ежегодно със заповед на Ректора за двете форми на обучение – редовна и задочна, за двете квалификационни степени – бакалавър и магистър. За него може да се информирате в сайта на ФЖМК и от информационните табла пред специалностите и отдел “Студенти”.

Поправителна изпитна сесия - 17.08.2020 - 13.09.2020

Уважаеми колеги,препоръчваме ви преди насрочената дата за изпит да се свържете със съответния преподавател за уточнения по неговото провеждане.
Индивидуални протоколи за предстоящата поправителна сесия /17.08. – 13.09.2020 г./ ще се издават дистанционно. Студентите, които се нуждаят от индивидуален протокол, за да се явят на изпит, трябва изпратят молба до декана и да заплатят таксата за издаване чрез банков превод по сметката на Софийски университет:
БНБ - централно управление
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01
BIC: BN BG BG SD
В основанието на бордерото да бъде вписано: ФЖМК, Факултетен номер, ИП
Молбата до декана и сканираното/ снимано банково бордеро, както и наименованието на дисциплината, за която е необходим индивидуален протокол, трябва да се изпратят на имейл адрес:
evelinh@uni-sofia.bg за специалности „Журналистика“ и „Комуникационен мениджмънт“
mstareva@uni-sofia.bg за специалности „Връзки с обществеността“ и „Книгоиздаване“

• разпис на учебните занятия
Програмата за учебните занятия – лекционни курсове и семинарни занятия, се изготвят от Учебен отдел по курсове, дни, часове, преподаватели, аудитории. Графикът се подготвя до три дни преди началото на семестър и се излага на информационните табла във Факултета. Важно е да знаете, че всички промени в разписа на лекции се нанасят на информационните табла, така че дори да сте се запознали с него, следете за промени в тях.

Учебни занятия на ОКС „Бакалавър“, задочно обучение 9.09 - 30.09.2020 г.

Журналистика

I курс , II курс , III курс , IV курс

Връзки с обществеността

I курс , II курс , III курс , IV курс

Учебни занятия на ОКС „Бакалавър“, редовно обучение
Заб. Часовете и залите по чужди езици се уточняват със съответните преподаватели
и се обявяват на таблото.

Журналистика

I курс, II курс, III курс, IV курс

Връзки с обществеността

I курс, II курс, III курс, IV курс

Книгоиздаване

I курс, II курс, III курс, IV курс

Комуникационен мениджмънт

I курс, II курс

Избор на свободно избираеми и факултативни дисциплини

Преди да изберете свободно избираеми и факултативни курсове, е необходимо:
• Да се информирате от учебния план на специалността за конкретния брой свободно избираеми и факултативни дисциплини, които сте задължени да изслушате и по които да положите изпит. Информация за това може да получите от учебните планове за двете степени на обучение. За консултация по отношение на всички въпроси, засягащи учебния план, можете да се обърнете към инспекторите за бакалаври и магистри;
• Да разберете от информационните табла за предлаганите дисциплини и техните лектори. Всяка конкретна специалност поставя срокове за начало и край на избора на свободно избираеми дисциплини;
• Стриктно да спазвате посочените срокове за записване.
За зимния семестър на нова учебна година изборът става в края на летния семестър.
Можете да изберете свободно избираеми дисциплини и от предлаганите от други факултети, ако хорариумът и общият брой кредити е равен с този на дисциплина със същия статут в учебния план на вашата специалност.
Разпределението по профили за 4 курс Книгоиздаване става при заверката на летните учебни практики и се предава в Учебен отдел. Ако има студенти, които не са заявили желание или единият профил не е набрал необходимия минимум от 8 студенти, разпределението се извършва служебно с класиране по успех.

Процедура за признаване на оценки от изпити, положени в чуждестранни университети в рамките на обучение по програма „ЕРАЗЪМ“

Дипломиране – условия, процедури, срокове