Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Конкурс по Национална програма „Млади учени и постдокторанти“ - 2021 г.

   

КЛАСИРАНЕ на проектни предложения, участващи в обявения конкурс по програмата „Млади учени и постдокторанти“, съгласно Решение на МС №577 от 17.08.2018 г. и Заповед на Ректора на СУ „Св. Кл. Охридски“ РД-19-39/04.02.2021 г.

Факултетът по журналистика и масова комуникация обявява конкурс за избор на млади учени и постдокторанти по Национална научна програма „Млади учени и постдокторанти“ за 2021 г. на срочен договор с продължителност 6 месеца

Категория „млади учени“:

1.1. Отговарят на изискванията кандидати със завършена първа магистърска степен в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки не по-рано от 30 септември 2011 г., които към момента на кандидатстването нямат защитена докторска степен. За дата на придобиване на ОКС „магистър“ се счита датата от протокола на държавната изпитна комисия, взела решение за признаване на завършената образователно-квалификационна степен и придобитата професионална квалификация, като номера и датата на този протокол са задължителен реквизит от съдържанието на дипломата съгласно Наредбата за държавните изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища (чл. 4, ал. 2, т. 3, буква ж). Датата се удостоверява с дипломата за ОС “магистър”. Кандидатът трябва да отговаря на дефиницията за млад учен през времето, за което ще бъде нает, а не само към момента на кандидатстване, т.е. максималният срок на договора трябва да е за продължителността, за която участникът отговаря на условията.
1.2. За длъжността „изследовател R1” се обявява 1 позиция на срочен трудов договор на пълен 8-часов работен ден за 6 месеца (1 април – 30 септември 2021 г.) с основно брутно възнаграждение от 900 лв. Кандидатите не могат да са на основен трудов договор в СУ, тъй като позицията е за новоназначен млад учен.

Категория „постдокторанти“:

2.1. Отговарят на изискванията кандидати, които са получили първа научно-образователна степен „доктор“ в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки не по-рано от 30 септември 2016 г. За дата на придобиване на образователната и научна степен „доктор“ съгласно Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България, чл. 34, ал. 1, се приема денят, в който дисертационният труд е защитен успешно. Датата се удостоверява с дипломата за ОНС „доктор“. Кандидатът трябва да отговаря на дефиницията за постдокторант през времето, за което ще бъде нает, а не само към момента на кандидатстване, т.е. максималният срок на договора трябва да е за продължителността, за която участникът отговаря на условията.
2.2. За длъжността „признат изследовател R2” се обявяват 6 позиции на срочен трудов договор на 4-часов работен ден (или на допълнителен трудов договор/допълнително споразумение) за 6 месеца (1 април – 30 септември 2021 г.) с основно брутно възнаграждение от 1060 лв. Ако спечелил кандидат не е на основен трудов договор в СУ, той се назначава на длъжност „признат изследовател R2“.

Необходими документи:

Критерии за оценка

Срок на кандидатстване до 02.03 2021 г. на адрес: nauchen@fjmc.uni-sofia.bg
Научните отчети на спечелилите проекти се предават до 15 октомври 2021 г. на адрес: nauchen@fjmc.uni-sofia.bg.

Образец на научния отчет