Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Научноизследователска дейност

   

Основните елементи на научноизследователската политика на ФЖМК са развитието на изследователския капацитет на университета чрез проекти; развитие на интердисциплинарните изследвания и интеграция на изследванията и обучението във ФЖМК. Научноизследователската дейност е съсредоточена в катедрите на факултета. За развитието на научноизследователската дейност към СУ е създаден Фонд "Научни изследвания". Сред основните приоритети на изследователската политика на ФЖМК са превръщането на факултета в международен изследователски център и интегрирането му в множество международни мрежи от университети. През последните години ФЖМК е спечелил множество международни проекти, финансирани от: ⇒ ЮНЕСКО, ⇒ Европейската програма Фар, ⇒ Европейските програми SOCRATES и ERASMUS ⇒ Институт Отворено общество, ⇒ Британския съвет , Би Би Си, Център за култура и сътрудничество „Френски институт” – София и др.

Преподавателите от ФЖМК са признати изследователи в направлението “Обществена комуникация и информационни науки”. Те реализират както фундаментални, така и приложни изследвания в областта на журналистиката, публичната комуникация, медиите и книгоиздаването – при пълна академична свобода в избора на проблематики и сфери на знанието. 35% от преподавателите са разработили и получили финансиране за поне един проект през последните пет години. Над 60% от преподавателите са участвали или са били включени през последните пет години в изпълнението на проекти, финансирани от фонда Научни изследвания на СУ “Св. Климент Охридски”. Повече от 50% от преподавателите са работили активно или са участвали в изпълнението на проекти, финансирани по програми на Европейския съюз и в проекти на ЮНЕСКО. Близо 70% от преподавателите са участвали в най-малко две национални или международни конференции през последните пет години.