Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Представяне

   

Нов сайт на ФЖМК

Уважаеми колеги,
Факултетът по журналистика и масова комуникация пусна нов сайт с по-удобен, модерен и достъпен дизайн. След 1 ноември 2021 г. ще намирате на него най-актуалната информация за всички учебни, научноизследователски, културни и други аспекти от живота на факултета. Очакваме вашите отзиви и препоръки за по-нататъшното му усъвършенстване.

София 1000, ул. Московска 49

телефон: 02/9308 202
02/986 17 24
e-mail: fjmc@uni-sofia.bg
Факултет по журналистика и масова комуникация

Факултетът по журналистика и масова комуникация e основно структурно звено на Софийския университет “Свети Климент Охридски” – най-старото и престижно висше училище в Република България.

Академичното образование по журналистика в България започва през учебната 1952-1953, когато във Филологическия факултет на Софийския университет е открита специалността “журналистика”, прераснала по-късно в отделен факултет на СУ.
Факултетът по журналистика и масова комуникация е създаден през 1974 г.
Той предлага на студентите съвременна подготовка в професионалното направление „Обществени комуникации и информационни науки”, като осигурява редовно и задочно обучение в тясно профилни програми.

Философията на обучение във факултета е изградена на взаимното зачитане на мненията и ценностните системи и на желанието преподаватели и студенти да организират заедно работещи общности.

Мисията на Факултета по журналистика и масова комуникация е да постига високо качество на обучение за студентите от различните специалности, да подготвя високо квалифицирани кадри за системата на социалната комуникация. Те са активни, инициативни, взискателни и мобилни. Преподавателският състав работи активно за подобряване на качеството на образованието им.

Целта на обучението е придобиване на солидни знания и умения за постигането на ефективна професионална и социална реализация на завършващите в областта на публичната комуникация и за подготовка на специалисти, способни да разсъждават конструктивно и целеустремено, желаещи непрекъснато да усъвършенстват своите знания и индивидуалност. Чрез общуването в солидна академична среда бъдещите бакалаври и магистри изграждат своите нагласи и умения за универсално и нестандартно мислене, за учене през целия живот, за социална съпричастност и отговoрност към обществениете проблеми.

Основна цел на управлението на ФЖМК е непрекъснато да съчетава добри обучителни програми за професионалното направление ”Обществени комуникации и информационни науки” с изследователска дейност и да привлича студентите в интерактивни форми на образование или в съвместни изследователски проекти.
Учебният процес и свързаната с него преподавателска дейност се организират така, че успешно да се приспособяват към динамично променяща се и силно конкурентна среда.
Полагат се усилия за поддържане на равнище на обучение, което да гарантира мобилността на студентите по журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване в рамките на Европейския съюз и програмите за международно сътрудничество.
Във Факултета по журналистика и масова комуникация има традиции на демократичност и свобода в общуването между студенти и преподаватели. Дискусиите, семинарните форми, свободата на изказване и посвещаването в професията на творческото общуване формират бъдещи професионалисти с активно отношение към обществените проблеми.