Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / История

   

Създаване и откриване на факултета

44 години Факултет по журналистика и масова комуникация

През 2014 г. Факултетът по журналистика и масова комуникация отбеляза двоен юбилей – четири десетилетия от създаването му като самостоятелен факултет и 20 години от създаването на специалността „Връзки с обществеността“. На празника присъстваха бивши и настоящи възпитаници и преподаватели на факултета, представители на академичната общност.

Празникът бе открит от доц. Теодора Петрова, декан на Факултета по журналистика и масова комуникация, която благодари всички, уважили празника. Доц. Петрова показа документ от Архива на СУ, разпореждане 159, с което Бюрото на Министерския съвет на 7 август 1974 г. създава ФЖМК. Оттогава до днес има няколко неща, които са традиция във факултета, каза доц. Петрова и подчерта, че ако има характерна черта за този факултет, то тя е, че винаги сред преподавателите е имало професори с изключително сериозно име в науката и изследванията и те са давали много на факултета, а още от самото си създаване факултетът винаги е имал много сериозна връзка с практиката. Прочети повече.

БНТ: Факултетът по журналистика чества 40 години

40 години Факултет по журналистика и масова комуникация - Журналистическото образование – образование цял живот

1952–1953 учебна година – с откриването на специалността Журналистика във Филологическия факултет на Софийския университет се слага началото на висшето академично образование по журналистика в България.

1964–1968 г. – преустановен е приемът на студенти за специалността Журналистика, но вече започналите курсове продължават обучението си. През 1965 г. Катедрата „Журналистика” става част от новосъздадения Факултет по славянски филологии на СУ.

1969–1973 г. – приет е нов модел на образование по журналистика, отговарящ на необходимостта от по-широка хуманитарна и специализирана подготовка. Въвеждат се нови учебни дисциплини, обучението се профилира по медии.

1974 г. – създава се самостоятелен Факултет по журналистика, към който се открива отделение за следдипломна квалификация. Новосформираният факултет се настанява в сградата на ул. “Московска” 49 – най-старата българска университетска постройка. Променят се учебните планове и програми.

1991 г. – Факултетът по журналистика приема името Факултет по журналистика и масова комуникация, което по-точно отразява обогатеното и разширено учебно съдържание.

1994–1995 учебна година – във ФЖМК се открива специалността Връзки с обществеността.

1997–1998 учебна година – открива се специалността Книгоиздаване.
2018– 2019 учебна година – открива се специалността Комуникационен мениджмънт

След 2000 г. – Полагат се усилия за поддържане на равнище на обучение, което да гарантира мобилността на студентите по журналистика, връзки с обществеността и книгоиздаване в рамките на Европейския съюз и програмите за сътрудничество. Учебните планове и програми се променят в съответствие с продължаващо хармонизиране с европейските практики и въвеждането на кредитната система и с очакванията на потребителите на кадрите, подготвяни във ФЖМК. Факултетът разполага с учебно пресстудио, учебен аудиовизуален комплекс от телевизионни и радиостудиа и апаратни, кино-видео център, фотолаборатория, специализирана библиотека, компютърни зали. Съвременната база дава възможност да се подготвят студентски печатни и онлайн издания, радио и телевизионни програми.

Днес освен четирите бакалавърски специалности факултетът предлага десетки магистърски и докторантски програми и следдипломна квалификация, като подготвя висококвалифицирани специалисти, които намират реализация във всички области на медиите и обществената комуникация.
ФЖМК поддържа постоянни контакти с чуждестранни университети и висши училища, с редица водещи научни и обществени организации в страната и чужбина. Осъществява се обмен на студенти, преподаватели и изследователи, на литература и учебни програми; разработват се съвместни научни проекти по линия на ЮНЕСКО, „Еразмус-Сократес“ и други европейски програми.