Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Дипломиране – условия, процедури, срокове

   

Процедура за изготвяне и защита на дипломни работи за студентите от ОКС „бакалавър“ и „магистър“ на Факултета по журналистика и масова комуникация:

1. Дипломантът попълва избраната тема в „Предложение“ за тема на дипломната работа.

Срок за подаване:

- за защитите през месец юли и ноември – до 15.02.2022 г.

Предложенията се подават, съгласувани с научния ръководител, на електронната поща на инспектора на съответната катедра, към която ще бъде защитена дипломната работа:

- за катедри „История и теория на журналистиката“, „Пресжурналистика и книгоиздаване“ и „Радио и телевизия“ - инсп. Ани Николова - етаж 1, стая 10 (aivanovan@uni-sofia.bg)
- за катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ - инсп. Таня Димитрова - етаж 2, стая 32 (tanjagd@uni-sofia.bg)
- за катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ - инсп. Милена Банова - етаж 2, стая 32 (mibanova@uni-sofia.bg)

бланка: Предложение

2. Ръководство за изготвяне и защита на дипломни работи за студентите от ОКС „бакалавър“ и „магистър“ на Факултета по журналистика и масова комуникация, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

бланка: Заглавна страница на дипломна работа

3. За допускане до защита на дипломна работа дипломантът трябва да подаде „Заявление“ за явяване на съответната сесия. Заявленията се подават в рамките на един месец преди началото на „Процедурата за проверка на оригиналността на дипломните работи“.

Срок за подаване:

 • за защитите през месец юли - от 9 юни до 9 юли 2021 г.
 • за защитите през месец ноември - от 15 септември до 15 октомври 2021 г.

Заявленията се подават, съгласувани с научния ръководител, на електронната поща на инспектора на съответната катедра, към която ще бъде защитена дипломната работа:

 • за катедри „История и теория на журналистиката“ и „Радио и телевизия“- инсп. Ани Николова - етаж 1, стая 10 (aivanovan@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ - инсп. Христиана Владова - етаж 1, стая 11 (hvladova@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ - инсп. Таня Димитрова - етаж 2, стая 32 (tanjagd@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ - инсп. Милена Банова - етаж 2, стая 32 (mibanova@uni-sofia.bg)

Важно:

В заявлението дипломантът задължително трябва да посочи индивидуалния си студентски имейл. Имейлът се активира след влизане на https://email.uni-sofia.bg/, като се използват потребителското име и паролата от СУСИ.
До защита на дипломна работа се допускат студентите, които са положили успешно всички семестриални изпити по учебен план и имат студентски статут.

бланка: Заявление

4. Процедура на Факултета по журналистика и масова комуникация за проверка на оригиналността на дипломни работи

Период:

 • за защитите през месец юли - от 9 до18 юли 2021 г.
 • за защитите през месец ноември - от 20 до 28 октомври 2021 г.

При проблеми, свързани с процедурата, дипломантите могат да се обръщат към оторизираните лица:

 • за катедра „История и теория на журналистиката“ - доц. д-р Светлозар Кирилов (skivanov@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ - гл. ас. д-р Георги Александров (bozhidaroa@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Радио и телевизия“ - гл. ас. д-р Петър Айолов (pajolov@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ - гл. ас. д-р Никола Вангелов (nlvangelov@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ - гл. ас. д-р Калин Калинов (kkalinov@uni-sofia.bg)
 • за ФЖМК - Гриша Атанасов (gatanasov@uni-sofia.bg)

бланки:
Декларация за оригиналност

Протокол за проверка на оригиналността

Становище

5. Допуснатата от научния ръководител и преминала през съответната процедура за проверка на оригиналност дипломна работа, автореферат, приложенията към нея и бележка от библиотеката* и при желание Декларация за съгласие за електронен достъп **се изпращат на електронната поща на инспектора на съответната катедра, към която ще бъде защитена:

 • за катедри „История и теория на журналистиката“ и „Радио и телевизия“- инсп. Ани Николова - етаж 1, стая 10 (aivanovan@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ - инсп. Христиана Владова - етаж 1, стая 11 (hvladova@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“ - инсп. Таня Димитрова - етаж 2, стая 32 (tanjagd@uni-sofia.bg)
 • за катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“ - инсп. Милена Банова - етаж 2, стая 32 (mibanova@uni-sofia.bg)

Срок за изпращане:

 • за защитите през месец юли - до 19 юли 2021 г.
 • за защитите през месец ноември - до 3 ноември 2021 г.

* Студентите могат да получат бележка от библиотеката, в уверение на това, че не дължат книги по имейл.
Библиотека ФЖМК: libjur@libsu.uni-sofia.bg
Тел.: 02/ 9308473

**Във връзка с предоставяне на свободен електронен достъп до дипломните работи в Eлектронната библиотека на ФЖМК "Медии и комуникации" тези, които имат желание, могат да дадат съгласие за използване на разработките им като попълнят Декларация за съгласие за електронен достъп. Подписаните декларации се изпращат на електронната поща на инспектора на съответната катедра с дипломната работа.

Важно:

Студентите трябва да предадат снимка за изготвяне на диплома във ФЖМК, стая №9 (02/9308487) или №11 (02/9308409): на място, чрез куриер или чрез друг колега. (адрес: гр. София 1000, ул. Московска №49, Факултет по журналистика и масова комуникация) в срок до 26 юли 2021 г.

 

6. Защитите на дипломните работи ще се проведат по определен от катедрите график чрез платформата zoom.us.

Дати за провеждане на защитите:

- за защитите през месец юли на 28, 29 и 30 юли 2021 г.

- за защитите през месец ноември на 17, 18 и 19 ноември 2021 г.

Комисии:

Катедра „История и теория на журналистиката“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“:

Председател: доц. д-р Светлозар Кирилов

Членове: проф. д.н. Любомир Стойков

проф. д-р Луливера Кръстева

доц. д-р Мария Попова

доц. д-р Бисер Златанов

доц. д-р Ясен Бориславов

д-р Генка Шикерова - журналист от Свободна Европа и ТВ1

Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“

ОКС „бакалавър“:

Председател: проф. д-р Веселина Вълканова

Членове: проф. д.н. Андреана Ефтимова

проф. д-р Грета Дерменджиева

доц. д-р Ефрем Ефремов

доц. Георги Лозанов

д-р Йордан Карапенчев – старши експерт „Външни комуникации“ в А1

Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“

ОКС „магистър“:

Председател: проф. д-р Веселина Вълканова

Членове: проф. д.н. Андреана Ефтимова

проф. д-р Тотка Монова

доц. д-р Ефрем Ефремов

доц. д-р Марин Бодаков

Моника Чалъкова – редактор в издателство „Парадокс“

Катедра „Радио и телевизия“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“:

Председател: доц. д-р Орлин Спасов

Членове: проф. д.н. Венцислав Димов

доц. д.н. Вяра Ангелова

Даниел Чипев - БНТ

Катедра „Комуникация, връзки с обществеността и реклама“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“:

Председател: доц. д-р Дияна Петкова

Членове: проф. дфн Христо Кафтанджиев

проф. д-р Николай Михайлов

доц. д-р Мила Серафимова

доц. д-р Поля Иванова

Стоян Марков - специалист по ВО, Информационен център на Министерство на отбраната

Катедра „Комуникация и аудиовизуална продукция“

ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“:

Председател: доц. д-р Мануела Манлихерова

Членове: доц. д-р Милена Цветкова

доц. д-р Симеон Василев

доц. д-р Светлана Станкова

д-р Мохамед Халаф

Общоуниверситетска процедура за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи