Начало / Университетът / Факултети / Факултет по журналистика и масова комуникация / Библиотека

   

Библиотеката при Факултета по журналистика и масова комуникация е създадена през 1980 г. и е част от структурата на Университетската библиотека “ Св. Климент Охридски ”. Читателски карти за библиотеката се издават в Централната университетска библиотека (бул. "Цар Освободител" № 15) www.libsu.uni-sofia.bg

Адрес: София 1000, ул. Московска № 49, ет. 1
Тел.: 02/ 9308473

E-mail: bibliotekajur@mail.bg

Работно време:
От понеделник до петък 8:30-18:00 ч.
Сряда 10:00-17:30 ч.

Читателски места: 18, от които 6 са автоматизирани
Факултетът по журналистика и масова комуникация разполага с най-богатата в страната специализирана библиотека, притежаваща фондове по история и теория на обществените комуникации, масовата комуникация и медиазнанието. Библиотеката на ФЖМК е един от 24-те филиала на Университетската библиотека на СУ. Университетската библиотека е самостоятелно структурно звено, което обслужва учебната, научната и културната дейност на Университета като цяло, осъществява научни изследвания в областта на библиотечното дело и библиографията и служи като национален депозиториум на учебна и научна литература във всички области на висшето образование и професионалните направления, по които се извършва обучение във висшето училище.
Основните задачи на библиотеката на ФЖМК са:

  1. Oсигуряване с информация на образователната, научната и културната дейност на професионалното направление “Обществени комуникации и информационни науки”;
  2. Оказване на методическо ръководство и подпомагане на дейността на библиотеките с аналогични специалности по професионалното направление в други висши училища;
  3. Осъществяване на научни и емпирични изследвания в областта на библиотечно-информационните науки и книгознанието;
  4. Осъществяване на международен книгообмен посредством Централната библиотека.

Библиотеката се обслужва от 1 специалист. Качеството на услугите е добро. Осигурен е достъп до основните фондове, а справките със систематичния каталог улесняват работата на докторантите. Библиотеката е информационно включена към Централната университетска библиотека. Библиотечният фонд системно се обогатява и актуализира с помощта на Университетската библиотека, която осигурява и международния книгообмен.
На всички студенти и преподаватели е осигурен достъп до основните фондове на Университетската библиотека, в които се обработват и съхраняват над 2 000 000 библиотечни единици – научна, учебна литература, старопечатни книги, редки и ценни издания, периодични издания, електронни носители на информация, автоматизирани и традиционни бази данни и др. Всяка година библиотеката на Софийския университет набавя около 26 000 нови библиотечни единици, а текущите периодични издания са 2 300 заглавия в печатна и електронна версия.
Обща използваемост на фондовете на Университетската библиотека: годишно библиотеката обслужва с над 1 160 000 библиотечни материали.
Посредством филиалната библиотека на студентите и преподавателите е гарантиран достъп до всички информационни и библиотечно-библиографски услуги в мрежата на университетската библиотека:

  • Ползване на OPAC – електронния каталог ALEPH
  • Ползване на Националния своден каталог на библиотеките при висшите училища и научните организации в България НАБИС
  • Ползване на новата услуга “Доставка на документи по електронен път” (DDS).
  • Ползване на услугите “Междубиблиотечно заемане” и “Международно междубиблиотечно заемане”.
  • Фотолаборатория за микрофиширане на документи.
  • Ползване на специализираните читални “Студии”, Научна читалня “Акад. Стоян Аргиров”, Студентска читалня, читалня “Медиатека”.

Библиотечният фонд е богат и осигурява обучение, адекватно на поставените цели. Тъй като библиотеката е информационно включена към Централната университетска библиотека, библиотечният фонд системно се обогатява и актуализира. Новите постъпления в специализираната библиотека на ФЖМК са средно по 600 заглавия на година.
Библиотеката съдържа около 18 000 тома научни книги на български и други езици и близо 25 000 тома специализирана периодика на няколко езика. В това число са включени и заглавията на чужди езици - 1357 на английски, 1322 - на руски, 345 - на немски и 274 - на френски. Набавени са важни библиографски издания, речници и справочници.
Осигуряването на учебна литература и помагала по трите специалности на ФЖМК се реaлизира от издателския комплекс на Университета – Университетското издателство “Свети Климент Охридски”.
Филиалната библиотека „Журналистика” при ФЖМК разполага с годишен абонамент на 17 специализирани научни списания на кирилица (на български и руски език) и 13 заглавия на периодика на латиница, включващи издания на английски, немски, френски език.